Przetarg na dom: Kłodzko, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera

ARCHIWALNE

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu pod syng. akt VI GUp 259/21, sprzeda wchodzący w skład masy upadłości udziału w wysokości 1/3 w nieruchomości o nr KW ******************* (ul. Przerwy-Tetmajera, 57-300 Kłodzko) na następujących warunkach: 1. sprzedaż nastąpi za najwyższą cenę możliwą do uzyskania na rynku, jednak nie mniejszą niż 94.500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100), 2. oferty nabycia składnika majątku upadłego w zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej jej otwarcie z dopiskiem – _do Syndyka Mirosława Piechowiaka, postępowanie na sprzedaż nieruchomości w Kłodzku, sygn. akt VI GUp 259/21, nie otwierać __– _należy składać w terminie do dnia 8 lipca 2022 r. na adres Syndyk Mirosław Piechowiak, ul. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław – liczy się data wpływu, 3. oferent powinien w terminie do dnia 8 lipca 2022 r. wpłacić wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości: Syndyk Mirosław Piechowiak nr rachunku 88 1090 2529 0000 0001 4924 4455 4. oferta powinna zawierać: a) dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego, b) oferowaną cenę sprzedaży i przedmiot, c) w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne, d) oryginał udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika e) wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem, f) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich kosztów i opłat związanych z zakupem, g) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na podstawie art. 558 § 1 k.c., h) dowód wpłaty wadium, 5. oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 4, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu, 6. rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2022 r. o godzinie 10:00 w Biurze Syndyka przy ul. Piłsudskiego 74/320 we Wrocławiu (w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii otwarcie ofert nie będzie miało charakteru publicznego), 7. złożenie jednej oferty wystarcza do dokonania sprzedaży, 8. w przypadku równorzędnych ofert zostanie przeprowadzona ustna aukcja z tym że: a) do udziału w akcji zostaną dopuszczenie oferenci, którzy złożyli równorzędne najwyższe oferty; przez które rozumie się te, w których oferowana cena sprzedaży różni się nie więcej niż o 1% łącznej ceny minimalnej określonej zgodnie z pkt 1, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych; b) postąpienie w toku aukcji ustalone będzie w wysokości 1.000,00 zł; c) cenę wywołania stanowi najwyższa cena wskazana w ofercie; d) szczegółowe warunki aukcji określi syndyk, 9. wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk,        10. oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka i do dnia zawarcia umowy winien wpłacić całą zaoferowaną cenę, 11. cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem, 12. wadium złożone przez oferenta, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 14 dni od daty wyboru ofert, 13. jeżeli nabywca nie wykona warunków sprzedaży, traci wadium, które przepada na rzecz masy upadłości, a skutki wyboru oferty wygasają, 14. wszelkie koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący, 15. kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży na podstawie art. 558 § 1 k.c. oraz przyjmuje do wiadomości, że na nieruchomości mogą pozostawać osoby zameldowane na pobyt czasowy lub stały, 16. warunki umowy sprzedaży ustalone przez syndyka nie podlegają negocjacjom; syndyk jest wyłącznie uprawniony do wyboru notariusza przed którym dokonane będą czynności związane ze sprzedażą, 17. treść umowy sprzedaży nie podlega negocjacjom, 18. zastrzega się syndykowi prawo odstąpienia od sprzedaży, odwołania postępowania na sprzedaż lub jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn, 19. w sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy – Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego. 20. z przedmiotem sprzedaży osoby zainteresowane mogą zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem (tel. 694 568 778).

Cena wywoławcza:

94 500 zł

912 zł/m2

104 m2 5 pokoi

Termin: 2022-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk Mirosław Piechowiak

Przetarg na dom: Kłodzko, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

94 500 zł

912 zł/m2

104 m2 5 pokoi

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu pod syng. akt VI GUp 259/21, sprzeda wchodzący w skład masy upadłości udziału w wysokości 1/3 w nieruchomości o nr KW ******************* (ul. Przerwy-Tetmajera, 57-300 Kłodzko) na następujących warunkach: 1. sprzedaż nastąpi za najwyższą cenę możliwą do uzyskania na rynku, jednak nie mniejszą niż 94.500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100), 2. oferty nabycia składnika majątku upadłego w zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej jej otwarcie z dopiskiem – _do Syndyka Mirosława Piechowiaka, postępowanie na sprzedaż nieruchomości w Kłodzku, sygn. akt VI GUp 259/21, nie otwierać __– _należy składać w terminie do dnia 8 lipca 2022 r. na adres Syndyk Mirosław Piechowiak, ul. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław – liczy się data wpływu, 3. oferent powinien w terminie do dnia 8 lipca 2022 r. wpłacić wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości: Syndyk Mirosław Piechowiak nr rachunku 88 1090 2529 0000 0001 4924 4455 4. oferta powinna zawierać: a) dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego, b) oferowaną cenę sprzedaży i przedmiot, c) w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne, d) oryginał udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika e) wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem, f) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich kosztów i opłat związanych z zakupem, g) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na podstawie art. 558 § 1 k.c., h) dowód wpłaty wadium, 5. oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 4, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu, 6. rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2022 r. o godzinie 10:00 w Biurze Syndyka przy ul. Piłsudskiego 74/320 we Wrocławiu (w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii otwarcie ofert nie będzie miało charakteru publicznego), 7. złożenie jednej oferty wystarcza do dokonania sprzedaży, 8. w przypadku równorzędnych ofert zostanie przeprowadzona ustna aukcja z tym że: a) do udziału w akcji zostaną dopuszczenie oferenci, którzy złożyli równorzędne najwyższe oferty; przez które rozumie się te, w których oferowana cena sprzedaży różni się nie więcej niż o 1% łącznej ceny minimalnej określonej zgodnie z pkt 1, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych; b) postąpienie w toku aukcji ustalone będzie w wysokości 1.000,00 zł; c) cenę wywołania stanowi najwyższa cena wskazana w ofercie; d) szczegółowe warunki aukcji określi syndyk, 9. wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk,        10. oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka i do dnia zawarcia umowy winien wpłacić całą zaoferowaną cenę, 11. cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem, 12. wadium złożone przez oferenta, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 14 dni od daty wyboru ofert, 13. jeżeli nabywca nie wykona warunków sprzedaży, traci wadium, które przepada na rzecz masy upadłości, a skutki wyboru oferty wygasają, 14. wszelkie koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący, 15. kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży na podstawie art. 558 § 1 k.c. oraz przyjmuje do wiadomości, że na nieruchomości mogą pozostawać osoby zameldowane na pobyt czasowy lub stały, 16. warunki umowy sprzedaży ustalone przez syndyka nie podlegają negocjacjom; syndyk jest wyłącznie uprawniony do wyboru notariusza przed którym dokonane będą czynności związane ze sprzedażą, 17. treść umowy sprzedaży nie podlega negocjacjom, 18. zastrzega się syndykowi prawo odstąpienia od sprzedaży, odwołania postępowania na sprzedaż lub jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn, 19. w sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy – Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego. 20. z przedmiotem sprzedaży osoby zainteresowane mogą zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem (tel. 694 568 778).

Termin: 2022-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk Mirosław Piechowiak
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.