Przetarg na dom: bielski, Wilkowice, Skowronków

ARCHIWALNE

Syndyk masy upadłości ****************, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w pisemnym konkursie ofert na sprzedaż:  a)     udziału w wysokości 594/600 części przysługującego *********************  oraz b)     udziału w wysokości 6/600 części przysługującego ***************** w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym o pow. użytkowej 170 m2 położonej w Wilkowicach przy ul. Skowronków 2, objętej księgą wieczystą nr ******************* prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej. Nieruchomość obejmuje działkę nr 701/1 o powierzchni 232 m2,  za cenę wywoławczą nie niższą niż 298.135,00 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści pięć).   Pisemne oferty należy składać w języku polskim przesyłką pocztową – listem poleconym lub kurierem w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 08.07.2022 r. na adres: Krzysztof Kubica syndyk masy upadłości *************, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, z czytelnym napisem na kopercie: „sygn. akt VI GUp 250/21 of – oferta na zakup nieruchomości w Wilkowicach” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Sprzedaż nieruchomości oraz konkurs ofert przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem, który można uzyskać pod nr663505550. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest zapoznanie się z regulaminem sprzedaży i jego bezwarunkowa akceptacja. Oferty niespełniające warunków określonych w regulaminie nie będą brane pod uwagę.    Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 29.815,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości **************** prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr 58 1090 2590 0000 0001 4821 0588 do dnia 06.07.2022 r. z dopiskiem „wadium Wilkowice - VI GUp 250/21 of” (decyduje data uznania rachunku bankowego). Z przedmiotem konkursu ofert można zapoznać się bezpośrednio w miejscu położenia nieruchomości po wcześniejszym kontakcie z syndykiem.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2022 r. o godz. 9.30 w Biurze syndyka w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 4, II piętro. Obecność oferentów podczas otwarcia ofert nie jest wymagana. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sprzedaży, do odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny, unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny, niedokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Cena wywoławcza:

298 135 zł

1 754 zł/m2

170 m2 4 pokoje

Termin: 2022-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk Krzysztof Kubica

Przetarg na dom: bielski, Wilkowice, Skowronków

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

298 135 zł

1 754 zł/m2

170 m2 4 pokoje

Syndyk masy upadłości ****************, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w pisemnym konkursie ofert na sprzedaż:  a)     udziału w wysokości 594/600 części przysługującego *********************  oraz b)     udziału w wysokości 6/600 części przysługującego ***************** w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym o pow. użytkowej 170 m2 położonej w Wilkowicach przy ul. Skowronków 2, objętej księgą wieczystą nr ******************* prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej. Nieruchomość obejmuje działkę nr 701/1 o powierzchni 232 m2,  za cenę wywoławczą nie niższą niż 298.135,00 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści pięć).   Pisemne oferty należy składać w języku polskim przesyłką pocztową – listem poleconym lub kurierem w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 08.07.2022 r. na adres: Krzysztof Kubica syndyk masy upadłości *************, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, z czytelnym napisem na kopercie: „sygn. akt VI GUp 250/21 of – oferta na zakup nieruchomości w Wilkowicach” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Sprzedaż nieruchomości oraz konkurs ofert przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem, który można uzyskać pod nr663505550. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest zapoznanie się z regulaminem sprzedaży i jego bezwarunkowa akceptacja. Oferty niespełniające warunków określonych w regulaminie nie będą brane pod uwagę.    Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 29.815,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości **************** prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr 58 1090 2590 0000 0001 4821 0588 do dnia 06.07.2022 r. z dopiskiem „wadium Wilkowice - VI GUp 250/21 of” (decyduje data uznania rachunku bankowego). Z przedmiotem konkursu ofert można zapoznać się bezpośrednio w miejscu położenia nieruchomości po wcześniejszym kontakcie z syndykiem.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2022 r. o godz. 9.30 w Biurze syndyka w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 4, II piętro. Obecność oferentów podczas otwarcia ofert nie jest wymagana. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sprzedaży, do odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny, unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny, niedokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Termin: 2022-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk Krzysztof Kubica
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.