Przetarg na dom: krakowski, Zabierzów, Mostowa

ARCHIWALNE

Syndyk masy upadłości ************** w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do negocjacji w sprawie sprzedaży z wolnej ręki udziału 1/10 w części nieruchomości objętej Księgą Wieczystą nr *******************, stanowiącą działkę nr 19/4 o powierzchni 0,0695 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym przy ul. Mostowej w Zabierzowie za cenę nie niższą niż 36.630,00-zł (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści). W celu przystąpienia do negocjacji należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem „Negocjacje ************* w upadłości” sygnatura akt VIII GUp 609/20 i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, w terminie do dnia 8 lipca 2022 r. pod adresem: Biuro Syndyka masy upadłości ************ w upadłości, 31-751 Kraków, ul Bulwarowa 33a (decyduje data wpływu do Biura Syndyka, które czynne jest w dni robocze w godz. 800-1400), oraz wpłacić wadium w wysokości 10% ceny minimalnej tj. 3.663,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy) na rachunek bankowy masy upadłości ************** prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym nr 89 8591 0007 6100 0457 8314 najpóźniej do dnia 8 lipca 2022 r. (decyduje data wpływu pieniędzy na rachunek bankowy). Oferta winna zawierać: a) imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby, b) nr rachunku bankowego, na który winno być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty, c) podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami, d) aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny wyciąg z KRS itp.), e) propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności, f) oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do poniesienia kosztów zawarcia umowy notarialnej i innych opłat związanych z zawarciem umowy, g) dowód wpłaty wadium, h) oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu, i)wszelkie zezwolenia (promesy) lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one wymagane według stanu prawnego na dzień składania oferty. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2022 r. w Biurze Syndyka w Krakowie o godz. 1000. Szczegółowe informacje, takie jak regulamin prowadzenia negocjacji oraz wgląd do operatu szacunkowego, można uzyskać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Bulwarowa 33a, tel/fax : ** *** ** ** codziennie (pon.-pt.) w godz. 8-14. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia negocjacji bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia negocjacji bez podania przyczyn.

Cena wywoławcza:

36 630 zł

53 zł/m2Termin: 2022-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk

Przetarg na dom: krakowski, Zabierzów, Mostowa

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

36 630 zł

53 zł/m2


Syndyk masy upadłości ************** w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do negocjacji w sprawie sprzedaży z wolnej ręki udziału 1/10 w części nieruchomości objętej Księgą Wieczystą nr *******************, stanowiącą działkę nr 19/4 o powierzchni 0,0695 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym przy ul. Mostowej w Zabierzowie za cenę nie niższą niż 36.630,00-zł (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści). W celu przystąpienia do negocjacji należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem „Negocjacje ************* w upadłości” sygnatura akt VIII GUp 609/20 i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, w terminie do dnia 8 lipca 2022 r. pod adresem: Biuro Syndyka masy upadłości ************ w upadłości, 31-751 Kraków, ul Bulwarowa 33a (decyduje data wpływu do Biura Syndyka, które czynne jest w dni robocze w godz. 800-1400), oraz wpłacić wadium w wysokości 10% ceny minimalnej tj. 3.663,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy) na rachunek bankowy masy upadłości ************** prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym nr 89 8591 0007 6100 0457 8314 najpóźniej do dnia 8 lipca 2022 r. (decyduje data wpływu pieniędzy na rachunek bankowy). Oferta winna zawierać: a) imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby, b) nr rachunku bankowego, na który winno być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty, c) podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami, d) aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny wyciąg z KRS itp.), e) propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności, f) oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do poniesienia kosztów zawarcia umowy notarialnej i innych opłat związanych z zawarciem umowy, g) dowód wpłaty wadium, h) oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu, i)wszelkie zezwolenia (promesy) lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one wymagane według stanu prawnego na dzień składania oferty. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2022 r. w Biurze Syndyka w Krakowie o godz. 1000. Szczegółowe informacje, takie jak regulamin prowadzenia negocjacji oraz wgląd do operatu szacunkowego, można uzyskać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Bulwarowa 33a, tel/fax : ** *** ** ** codziennie (pon.-pt.) w godz. 8-14. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia negocjacji bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia negocjacji bez podania przyczyn.

Termin: 2022-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.