Przetarg na działkę: staszowski, Łubnice

ARCHIWALNE

Syndyk masy upadłości Ryszarda Kality osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki składników masy upadłości w postaci praw własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Beszowa powiat staszowski w województwie świętokrzyskim stanowiące łąki pastwiska role i las tj działki o nr ewid 62 o pow 06800 ha dla której Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi kw o nr KI1A000114031 Łubnice powiat staszowski woj świętokrzyskie stanowiące łąki tj działki o nr ewid 248 o pow 01400 ha 249 o pow 01300 ha 256 o pow 02800 ha 257 o pow 02500 ha dla których Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi kw o nr KI1A000087030 Cena wywoławcza przedmiotów sprzedaży na zakup poszczególnych praw własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr ewid 62 kwota 11538 zł słownie jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 248 kwota 1917 zł słownie jeden tysiąc dziewięćset siedemnaście złotych 249 kwota 1519 zł słownie jeden tysiąc pięćset dziewiętnaście złotych 256 kwota 3835 zł słownie trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych 257 kwota 2921 zł słownie dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złoty Za cene laczna 21730 zł Cena została ustalona na podstawie opisu i oszacowania sporządzonego w dniu 26 listopada 2021 r przez rzeczoznawcę majątkowego . Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto podaną kwotowo i słownie należy składać w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert R.Kalita NIE OTWIERAĆ w terminie do dnia 26 maja 2022 roku do godziny 14 osobiście w siedzibie Kancelarii Syndyka Masy Upadłości w Nowej Dębie 39460 ul. Jana Pawła II 6/7 lub pocztą listem poleconym kurierem. Decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka z tym zastrzeżeniem że nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed dniem zawarcia umowy sprzedaży Otwarcie ofert w nastąpi w dniu 27 maja 2022 r o godz 12 w Kancelarii Syndyka w W razie gdyby wpłynęły oferty równorzędne Syndyk może dokonać swobodnego wyboru oferty albo zarządzić w dniu otwarcia ofert dodatkowo aukcję z udziałem oferentów którzy złożyli równorzędne oferty na warunkach wskazanych w regulaminie sprzedaży

Cena wywoławcza:

21 730 zł

2 zł/m2

10 500 m2

Termin: 2022-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk

Przetarg na działkę: staszowski, Łubnice

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

21 730 zł

2 zł/m2

10 500 m2

Syndyk masy upadłości Ryszarda Kality osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki składników masy upadłości w postaci praw własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Beszowa powiat staszowski w województwie świętokrzyskim stanowiące łąki pastwiska role i las tj działki o nr ewid 62 o pow 06800 ha dla której Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi kw o nr KI1A000114031 Łubnice powiat staszowski woj świętokrzyskie stanowiące łąki tj działki o nr ewid 248 o pow 01400 ha 249 o pow 01300 ha 256 o pow 02800 ha 257 o pow 02500 ha dla których Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi kw o nr KI1A000087030 Cena wywoławcza przedmiotów sprzedaży na zakup poszczególnych praw własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr ewid 62 kwota 11538 zł słownie jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 248 kwota 1917 zł słownie jeden tysiąc dziewięćset siedemnaście złotych 249 kwota 1519 zł słownie jeden tysiąc pięćset dziewiętnaście złotych 256 kwota 3835 zł słownie trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych 257 kwota 2921 zł słownie dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złoty Za cene laczna 21730 zł Cena została ustalona na podstawie opisu i oszacowania sporządzonego w dniu 26 listopada 2021 r przez rzeczoznawcę majątkowego . Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto podaną kwotowo i słownie należy składać w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert R.Kalita NIE OTWIERAĆ w terminie do dnia 26 maja 2022 roku do godziny 14 osobiście w siedzibie Kancelarii Syndyka Masy Upadłości w Nowej Dębie 39460 ul. Jana Pawła II 6/7 lub pocztą listem poleconym kurierem. Decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka z tym zastrzeżeniem że nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed dniem zawarcia umowy sprzedaży Otwarcie ofert w nastąpi w dniu 27 maja 2022 r o godz 12 w Kancelarii Syndyka w W razie gdyby wpłynęły oferty równorzędne Syndyk może dokonać swobodnego wyboru oferty albo zarządzić w dniu otwarcia ofert dodatkowo aukcję z udziałem oferentów którzy złożyli równorzędne oferty na warunkach wskazanych w regulaminie sprzedaży

Termin: 2022-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.