Przetarg na działkę: Boguszów-Gorce, Sobięcińska

ARCHIWALNE

Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem, LP.: 1. Nazwa i adres Nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym w zabudowie zwartej, położonym przy ul. Sobięcińskiej 2a Numer działki: 643 pow. w ha: 0,0752 ha KW: SW1W/00081843/1 Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Teren przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowo - usługowej, mieszkaniowej i usługowej (symbol MU.28) Cena wywoławcza brutto w zł.: 140.000,00 Forma zbycia: Sprzedaż na własność Wadium w zł.: 15.000,00 Godz.: 11:45 przetarg odbędzie się 10 sierpnia 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Odrodzenia 1, Boguszów – Gorce w sali ślubów mieszczącej się na parterze budynku (wejście od ulicy) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden zakwalifikowany uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Forma zbycia – własność. Poprzedni przetarg odbył się w dniu 24.11.2021r. 16.02.2022r., 11.05.2022r. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: – Wpłacenie wadium w pieniądzu PLN ze wskazaniem nieruchomości, na rachunek Gminy Boguszów-Gorce Nr: 05 1020 5095 0000 5402 0011 4231 w terminie do 5 sierpnia 2022 r., ale tak wpłacone odpowiednio wcześniej, aby najpóźniej na dzień przed przetargiem środki pieniężne zostały zaksięgowane na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium zostanie zaksięgowane na koncie Gminy Boguszów-Gorce po tym czasie nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. W tytule przelewu konieczne jest określenie nieruchomości, na sprzedaż, której wadium jest wpłacone oraz określenie podmiotu, który przystąpi do przetargu i na rzecz, którego nastąpi zbycie nieruchomości. II. Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty: – Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213). – Okazanie dowodu tożsamości. – W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. – Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej sporządzonej przez notariusza i winno być przedłożone w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych do Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach, II piętro pokój 206, najpóźniej do dnia 08.08.2022r. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 08.08.2022 r. nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. – Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia, we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej. III. Wpłacone przez uczestnika przetargu wadium podlega: – zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, – przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, – zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, po uprzedniej pisemnej dyspozycji wpłacającego. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc. Gmina Boguszów – Gorce zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorce może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. IV. Informacje dodatkowe: – W przetargu nie mogą brać udziału podmioty posiadające jakiekolwiek zaległości wobec gminy. – Cena za nieruchomość płatna jest w gotówce. Nabywca uiszcza jednorazowo całość kwoty osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium na rachunek Gminy Boguszów-Gorce numer: 18 1020 3668 0000 5002 0509 9033 odpowiednio wcześniej tak aby pozostała kwota została wpłacone na dzień przed wyznaczoną datą zawarcia umowy notarialnej. Datą dokonania wpłaty jest data uznania na rachunku bankowym Gminy Boguszów- Gorce. – Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta podając przyczynę odwołania przetargu. – Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Boguszów – Gorce www.bip.boguszow-gorce.pl. Bliższych informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego, pokój Nr 206, telefonicznie, Nr 74-84-49-311 wew. 74. Boguszów – Gorce, dnia 29.06.2022r. Bernard Zonenberg Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc Sylwia Dąbrowska Kontakt: Urząd Miasta Boguszów-Gorce tel: 74-84-49-311 wew. 74 Zapytaj o Ofertę Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Cena wywoławcza:

140 000 zł

186 zł/m2

752 m2

Termin: 2022-08-10

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Boguszów Gorce
Pozostałe przetargi tego organizatora

Przetarg na działkę: Boguszów-Gorce, Sobięcińska

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

140 000 zł

186 zł/m2

752 m2

Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem, LP.: 1. Nazwa i adres Nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym w zabudowie zwartej, położonym przy ul. Sobięcińskiej 2a Numer działki: 643 pow. w ha: 0,0752 ha KW: SW1W/00081843/1 Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Teren przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowo - usługowej, mieszkaniowej i usługowej (symbol MU.28) Cena wywoławcza brutto w zł.: 140.000,00 Forma zbycia: Sprzedaż na własność Wadium w zł.: 15.000,00 Godz.: 11:45 przetarg odbędzie się 10 sierpnia 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Odrodzenia 1, Boguszów – Gorce w sali ślubów mieszczącej się na parterze budynku (wejście od ulicy) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden zakwalifikowany uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Forma zbycia – własność. Poprzedni przetarg odbył się w dniu 24.11.2021r. 16.02.2022r., 11.05.2022r. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: – Wpłacenie wadium w pieniądzu PLN ze wskazaniem nieruchomości, na rachunek Gminy Boguszów-Gorce Nr: 05 1020 5095 0000 5402 0011 4231 w terminie do 5 sierpnia 2022 r., ale tak wpłacone odpowiednio wcześniej, aby najpóźniej na dzień przed przetargiem środki pieniężne zostały zaksięgowane na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium zostanie zaksięgowane na koncie Gminy Boguszów-Gorce po tym czasie nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. W tytule przelewu konieczne jest określenie nieruchomości, na sprzedaż, której wadium jest wpłacone oraz określenie podmiotu, który przystąpi do przetargu i na rzecz, którego nastąpi zbycie nieruchomości. II. Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty: – Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213). – Okazanie dowodu tożsamości. – W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. – Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej sporządzonej przez notariusza i winno być przedłożone w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych do Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach, II piętro pokój 206, najpóźniej do dnia 08.08.2022r. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 08.08.2022 r. nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. – Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia, we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej. III. Wpłacone przez uczestnika przetargu wadium podlega: – zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, – przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, – zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, po uprzedniej pisemnej dyspozycji wpłacającego. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc. Gmina Boguszów – Gorce zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorce może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. IV. Informacje dodatkowe: – W przetargu nie mogą brać udziału podmioty posiadające jakiekolwiek zaległości wobec gminy. – Cena za nieruchomość płatna jest w gotówce. Nabywca uiszcza jednorazowo całość kwoty osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium na rachunek Gminy Boguszów-Gorce numer: 18 1020 3668 0000 5002 0509 9033 odpowiednio wcześniej tak aby pozostała kwota została wpłacone na dzień przed wyznaczoną datą zawarcia umowy notarialnej. Datą dokonania wpłaty jest data uznania na rachunku bankowym Gminy Boguszów- Gorce. – Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta podając przyczynę odwołania przetargu. – Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Boguszów – Gorce www.bip.boguszow-gorce.pl. Bliższych informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego, pokój Nr 206, telefonicznie, Nr 74-84-49-311 wew. 74. Boguszów – Gorce, dnia 29.06.2022r. Bernard Zonenberg Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc Sylwia Dąbrowska Kontakt: Urząd Miasta Boguszów-Gorce tel: 74-84-49-311 wew. 74 Zapytaj o Ofertę Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Termin: 2022-08-10

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Boguszów Gorce
Pozostałe przetargi tego organizatora
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.