Przetarg na działkę: Elbląg

ARCHIWALNE

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg (strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl) (tel. kontaktowy 55-239-31-41, 55-239-34-51, Zapytaj o Ofertę) 1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Królewiecka. 2. Opis nieruchomości: nieruchomości położone w Elblągu, na terenie dzielnicy Dąbrowa, w odległości ok 100 m od pasa drogowego ulicy Królewieckiej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów niezagospodarowanych oraz zabudowy produkcyjnej. Na terenie działki nr 389 zlokalizowane jest ogrodzenie. Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, usługową i mieszkaniową z usługami. 3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: wg poniższej tabeli: Lp: 1. Lokalizacja: Królewiecka Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: KW: 34218/1 obręb: 29 nr działki: 388 pow. w ha: 0,1100 Cena wywoławcza: 78.000 zł plus należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami Wadium: 8.000 zł Minimalne postąpienie: 780 zł Lp: 2. Lokalizacja: Królewiecka Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: KW: 34218/1 obręb: 29 nr działki: 389 pow. w ha: 0,2016 Cena wywoławcza: 143.000 zł plus należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami Wadium: 14.300 zł Minimalne postąpienie: 1.430 zł 4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z uchwałą nr IX/239/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dąbrowa część II (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 213, poz. 2996), przedmiotowe nieruchomości położone są w obrębie jednostki planu oznaczonej symbolem 9.MN,U, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, usługową i mieszkaniową z usługami. Nieruchomości położone są na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Postępowanie na jego terenie określają przepisy odrębne i szczególne dotyczące ochrony przyrody, środowiska, krajobrazu kulturowego i samego Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Ze szczegółowymi ustaleniami powyższego planu można zapoznać się pod adresem: http://www.planowanie.umelblag.pl/?q=node/155. 5. Uzbrojenie: nieruchomości położone są na terenie uzbrojonym w media komunalne. Przez działkę nr 388 przebiegają: sieć kanalizacji sanitarnej wraz z komorą podziemną i studzienkami oraz sieć wodociągowa wraz z hydrantem. Przez działkę nr 389 przebiegają: sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu, Nabywcy zobowiązani będą uzyskać u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media, odbędzie się staraniem i na koszt Nabywców, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, Nabywcy zobowiązani będą uzyskać stosowne uzgodnienia i oświadczania, w tym oświadczenie projektanta o istnieniu lub braku możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, o ile nie będzie korzystał z odnawialnych źródeł ciepła. Oznacza to, że każdy Inwestor zamierzający wznieść nowy budynek, z uwzględnieniem wyjątków ustawowych, musi przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, uzyskać od przedsiębiorstwa ciepłowniczego, warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Brak takiego oświadczenia przedłożonego do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, potwierdzonego wydanymi warunkami przyłączenia, stanowić będzie brak formalny, uzasadniający pozostawienie bez rozpoznania wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Al. Tysiąclecia 11A, pok. 12, tel. 55 237-47-11 do 55 237-47-14). 6. Skomunikowanie z drogami publicznymi: Dostęp przedmiotowych nieruchomości do drogi publicznej, tj. ul. Królewieckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obr. 29 jako działka nr 25, stanowiącej zgodnie z powołanym planem drogę zbiorczą 01.KD-Z odbywać się będzie przez drogę lokalną, oznaczoną w powołanym planie symbolem 03.KD-L, położoną na działkach nr 49, 42/2 i 387. Decyzje na lokalizację zjazdów z drogi publicznej 03.KD-L, Nabywcy nieruchomości uzyskają własnym staraniem od zarządcy drogi (Departament Zarząd Dróg UM). Nabywcy nieruchomości zobowiązani będą także do wykonania zjazdów własnym staraniem i na swój koszt. 7. Cena wywoławcza nieruchomości: ceny wywoławcze poszczególnych nieruchomości zawiera powyższa tabela. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości, plus podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu (które wskazane zostanie w protokole z przetargu), przed zawarciem umowy sprzedaży. 8. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości, stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń. 9. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2022 r., o godz. 12:00, w sali nr 300A w Urzędzie Miejskim w Elblągu. 10. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium, w wysokości podanej w powyższej tabeli, należy wpłacić na rachunek bankowy w PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138, w terminie do dnia 9 maja 2022 r. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku Gminy Miasto Elbląg. Wadia wpłacone przez uczestników przetargu, którzy ustaleni zostaną jako Nabywcy, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni. 11. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Kwoty minimalnego postąpienia dla poszczególnych nieruchomości zawiera powyższa tabela. 12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnicy przetargu ustaleni jako Nabywcy, uchylą się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg. 13. Warunki nabycia nieruchomości: a) Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu ograniczonego, przeprowadzonego w dniu 17 lutego 2022 r., który zakończył się wynikiem negatywnym. b) Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Gminy Miasto Elbląg i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu i przyłączy do tych sieci. c) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. d) Realizacja budowy na gruncie rolnym, przed wydaniem pozwolenia na budowę, wymaga przeprowadzenia odrębnej procedury administracyjnej, w celu uzyskania decyzji administracyjnej: - zezwalającej na wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego (wraz z wynikającymi z tego wyłączenia obowiązkami), dot. użytków rolnych zaliczonych m.in. do klas: I, II, III, IIIa, IIIb, gruntów leśnych oraz gruntów szczegółowo wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.), - orzekającej o wyłączeniu z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego klas: IV, IVa, IVb, V i VI. Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej, następuje na wniosek podmiotu, który na mocy podsiadanego prawa do gruntu, określa charakter inwestycji oraz powierzchnię objętą wyłączeniem. Dla potwierdzenia tej powierzchni, do wniosku załącza się, zatwierdzony przez uprawnionego projektanta, projekt zagospodarowania działki. Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych na działce, nie obejmuje całej jej powierzchni, lecz tylko taką powierzchnię, na jakiej w projekcie zagospodarowania terenu, zaplanowano rozpoczęcie innego niż rolnicze, wykorzystywanie gruntów. Wzór wniosku dot. wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. W rozdziale 3 cyt. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, określone zostały warunki oraz obowiązki, związane z uiszczaniem należności i opłat rocznych oraz wyłączenia, nie objęte obowiązkiem uiszczania opłat z tytułu wyłączenia. W przypadku przedmiotowej nieruchomości, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, celem jej zagospodarowania zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 4, wiązać się będzie z koniecznością poniesienia kosztów z tego tytułu. Szczegółowy tryb wydawania decyzji w zakresie wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolnej, dostępny jest pod adresem: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/34968 lub bezpośrednio w Departamencie Ochrony Środowiska tut. Urzędu Miejskiego (pok. 242, tel.: 55 239-31-81). e) Nabywcy nieruchomości zobowiązani będą do rozpoczęcia zabudowy, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. i zakończenia zabudowy nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem, w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynków w stanie surowym zamkniętym wraz z elewacjami. f) Nabywca działki nr 388 zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia: - że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy, określonego w pkt 13 ppkt e), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg, kar umownych w wysokości po 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2025 roku; - że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości, określonego w pkt 13 ppkt e), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2027 roku; - iż w celu zabezpieczenia zapłaty należności Gminie Miasto Elbląg, z tytułu ww. kar umownych, dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 130.000 zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy), stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, klauzuli wykonalności, w terminie do 31 grudnia 2040 r. Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt niedokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach, potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności. g) Nabywca działki nr 389 zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia: - że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy, określonego w pkt 13 ppkt e), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg, kar umownych w wysokości po 15.000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2025 roku; - że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości, określonego w pkt 13 ppkt e), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 15.000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2027 roku; - iż w celu zabezpieczenia zapłaty należności Gminie Miasto Elbląg, z tytułu ww. kar umownych, dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 185.000 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy), stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, klauzuli wykonalności, w terminie do 31 grudnia 2040 r. Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt niedokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach, potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności. h) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 13 ppkt e), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywców, bądź niezależnych od Nabywców. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcach. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywców, nie stanowi przesłanki do zmiany terminów, określonych w pkt 13 ppkt e). i) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywcy nieruchomości pozostaną podmiotami zobowiązanymi do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg, odpowiedzialności za realizację zabudowy nieruchomości, w sposób i w terminach określonych w pkt 13 ppkt e), w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 13 ppkt f) i ppkt g). j) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywcy zobowiązani będą uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywców stosownego zezwolenia i może wiązać się z opłatami z tego tytułu. k) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywców, następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponoszą Nabywcy. 14. Informacje dodatkowe: a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213). b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. c) Organizator przetargu zawiadomi osoby ustalone jako Nabywców nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. d) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osoby ustalone jako Nabywcy nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg. e) Uczestnicy przetargu winni: - legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej: • osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl), • osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, - złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń, - złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości. f) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników. g) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. h) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami. i) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponoszą Nabywcy. 15. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. Kontakt: Urząd Miasta Elbląg tel: 55 239-31-41 Zapytaj o Ofertę Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Cena wywoławcza:

143 000 zł

71 zł/m2

2 016 m2

Termin: 2022-05-16

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Elbląg
Pozostałe przetargi tego organizatora

Przetarg na działkę: Elbląg

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

143 000 zł

71 zł/m2

2 016 m2

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg (strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl) (tel. kontaktowy 55-239-31-41, 55-239-34-51, Zapytaj o Ofertę) 1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Królewiecka. 2. Opis nieruchomości: nieruchomości położone w Elblągu, na terenie dzielnicy Dąbrowa, w odległości ok 100 m od pasa drogowego ulicy Królewieckiej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów niezagospodarowanych oraz zabudowy produkcyjnej. Na terenie działki nr 389 zlokalizowane jest ogrodzenie. Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, usługową i mieszkaniową z usługami. 3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: wg poniższej tabeli: Lp: 1. Lokalizacja: Królewiecka Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: KW: 34218/1 obręb: 29 nr działki: 388 pow. w ha: 0,1100 Cena wywoławcza: 78.000 zł plus należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami Wadium: 8.000 zł Minimalne postąpienie: 780 zł Lp: 2. Lokalizacja: Królewiecka Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: KW: 34218/1 obręb: 29 nr działki: 389 pow. w ha: 0,2016 Cena wywoławcza: 143.000 zł plus należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami Wadium: 14.300 zł Minimalne postąpienie: 1.430 zł 4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z uchwałą nr IX/239/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dąbrowa część II (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 213, poz. 2996), przedmiotowe nieruchomości położone są w obrębie jednostki planu oznaczonej symbolem 9.MN,U, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, usługową i mieszkaniową z usługami. Nieruchomości położone są na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Postępowanie na jego terenie określają przepisy odrębne i szczególne dotyczące ochrony przyrody, środowiska, krajobrazu kulturowego i samego Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Ze szczegółowymi ustaleniami powyższego planu można zapoznać się pod adresem: http://www.planowanie.umelblag.pl/?q=node/155. 5. Uzbrojenie: nieruchomości położone są na terenie uzbrojonym w media komunalne. Przez działkę nr 388 przebiegają: sieć kanalizacji sanitarnej wraz z komorą podziemną i studzienkami oraz sieć wodociągowa wraz z hydrantem. Przez działkę nr 389 przebiegają: sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu, Nabywcy zobowiązani będą uzyskać u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media, odbędzie się staraniem i na koszt Nabywców, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, Nabywcy zobowiązani będą uzyskać stosowne uzgodnienia i oświadczania, w tym oświadczenie projektanta o istnieniu lub braku możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, o ile nie będzie korzystał z odnawialnych źródeł ciepła. Oznacza to, że każdy Inwestor zamierzający wznieść nowy budynek, z uwzględnieniem wyjątków ustawowych, musi przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, uzyskać od przedsiębiorstwa ciepłowniczego, warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Brak takiego oświadczenia przedłożonego do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, potwierdzonego wydanymi warunkami przyłączenia, stanowić będzie brak formalny, uzasadniający pozostawienie bez rozpoznania wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Al. Tysiąclecia 11A, pok. 12, tel. 55 237-47-11 do 55 237-47-14). 6. Skomunikowanie z drogami publicznymi: Dostęp przedmiotowych nieruchomości do drogi publicznej, tj. ul. Królewieckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obr. 29 jako działka nr 25, stanowiącej zgodnie z powołanym planem drogę zbiorczą 01.KD-Z odbywać się będzie przez drogę lokalną, oznaczoną w powołanym planie symbolem 03.KD-L, położoną na działkach nr 49, 42/2 i 387. Decyzje na lokalizację zjazdów z drogi publicznej 03.KD-L, Nabywcy nieruchomości uzyskają własnym staraniem od zarządcy drogi (Departament Zarząd Dróg UM). Nabywcy nieruchomości zobowiązani będą także do wykonania zjazdów własnym staraniem i na swój koszt. 7. Cena wywoławcza nieruchomości: ceny wywoławcze poszczególnych nieruchomości zawiera powyższa tabela. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości, plus podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu (które wskazane zostanie w protokole z przetargu), przed zawarciem umowy sprzedaży. 8. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości, stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń. 9. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2022 r., o godz. 12:00, w sali nr 300A w Urzędzie Miejskim w Elblągu. 10. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium, w wysokości podanej w powyższej tabeli, należy wpłacić na rachunek bankowy w PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138, w terminie do dnia 9 maja 2022 r. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku Gminy Miasto Elbląg. Wadia wpłacone przez uczestników przetargu, którzy ustaleni zostaną jako Nabywcy, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni. 11. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Kwoty minimalnego postąpienia dla poszczególnych nieruchomości zawiera powyższa tabela. 12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnicy przetargu ustaleni jako Nabywcy, uchylą się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg. 13. Warunki nabycia nieruchomości: a) Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu ograniczonego, przeprowadzonego w dniu 17 lutego 2022 r., który zakończył się wynikiem negatywnym. b) Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Gminy Miasto Elbląg i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu i przyłączy do tych sieci. c) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. d) Realizacja budowy na gruncie rolnym, przed wydaniem pozwolenia na budowę, wymaga przeprowadzenia odrębnej procedury administracyjnej, w celu uzyskania decyzji administracyjnej: - zezwalającej na wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego (wraz z wynikającymi z tego wyłączenia obowiązkami), dot. użytków rolnych zaliczonych m.in. do klas: I, II, III, IIIa, IIIb, gruntów leśnych oraz gruntów szczegółowo wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.), - orzekającej o wyłączeniu z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego klas: IV, IVa, IVb, V i VI. Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej, następuje na wniosek podmiotu, który na mocy podsiadanego prawa do gruntu, określa charakter inwestycji oraz powierzchnię objętą wyłączeniem. Dla potwierdzenia tej powierzchni, do wniosku załącza się, zatwierdzony przez uprawnionego projektanta, projekt zagospodarowania działki. Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych na działce, nie obejmuje całej jej powierzchni, lecz tylko taką powierzchnię, na jakiej w projekcie zagospodarowania terenu, zaplanowano rozpoczęcie innego niż rolnicze, wykorzystywanie gruntów. Wzór wniosku dot. wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. W rozdziale 3 cyt. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, określone zostały warunki oraz obowiązki, związane z uiszczaniem należności i opłat rocznych oraz wyłączenia, nie objęte obowiązkiem uiszczania opłat z tytułu wyłączenia. W przypadku przedmiotowej nieruchomości, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, celem jej zagospodarowania zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 4, wiązać się będzie z koniecznością poniesienia kosztów z tego tytułu. Szczegółowy tryb wydawania decyzji w zakresie wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolnej, dostępny jest pod adresem: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/34968 lub bezpośrednio w Departamencie Ochrony Środowiska tut. Urzędu Miejskiego (pok. 242, tel.: 55 239-31-81). e) Nabywcy nieruchomości zobowiązani będą do rozpoczęcia zabudowy, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. i zakończenia zabudowy nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem, w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynków w stanie surowym zamkniętym wraz z elewacjami. f) Nabywca działki nr 388 zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia: - że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy, określonego w pkt 13 ppkt e), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg, kar umownych w wysokości po 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2025 roku; - że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości, określonego w pkt 13 ppkt e), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2027 roku; - iż w celu zabezpieczenia zapłaty należności Gminie Miasto Elbląg, z tytułu ww. kar umownych, dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 130.000 zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy), stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, klauzuli wykonalności, w terminie do 31 grudnia 2040 r. Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt niedokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach, potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności. g) Nabywca działki nr 389 zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia: - że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy, określonego w pkt 13 ppkt e), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg, kar umownych w wysokości po 15.000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2025 roku; - że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości, określonego w pkt 13 ppkt e), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 15.000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2027 roku; - iż w celu zabezpieczenia zapłaty należności Gminie Miasto Elbląg, z tytułu ww. kar umownych, dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 185.000 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy), stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, klauzuli wykonalności, w terminie do 31 grudnia 2040 r. Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt niedokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach, potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności. h) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 13 ppkt e), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywców, bądź niezależnych od Nabywców. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcach. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywców, nie stanowi przesłanki do zmiany terminów, określonych w pkt 13 ppkt e). i) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywcy nieruchomości pozostaną podmiotami zobowiązanymi do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg, odpowiedzialności za realizację zabudowy nieruchomości, w sposób i w terminach określonych w pkt 13 ppkt e), w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 13 ppkt f) i ppkt g). j) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywcy zobowiązani będą uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywców stosownego zezwolenia i może wiązać się z opłatami z tego tytułu. k) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywców, następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponoszą Nabywcy. 14. Informacje dodatkowe: a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213). b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. c) Organizator przetargu zawiadomi osoby ustalone jako Nabywców nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. d) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osoby ustalone jako Nabywcy nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg. e) Uczestnicy przetargu winni: - legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej: • osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl), • osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, - złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń, - złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości. f) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników. g) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. h) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami. i) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponoszą Nabywcy. 15. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. Kontakt: Urząd Miasta Elbląg tel: 55 239-31-41 Zapytaj o Ofertę Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Termin: 2022-05-16

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Elbląg
Pozostałe przetargi tego organizatora
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.