Przetarg na działkę: turecki, Malanów, Feliksów

ARCHIWALNE

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UDZIAŁU W TRYBIE PRZETARGU Syndyk masy upadłości ******* w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 11 lutego 2020 r., sygn. akt XI GUp 297/18 zaprasza do składania pisemnych ofert w związku z likwidacją masy upadłości w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu pisemnego: udział 3/16 w zespole nieruchomości gruntowych stanowiących działki o nr ewid. 334/2, 386/2 o powierzchni łącznej 0,4900 ha, znajdujących się w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Malanów, w miejscowości Feliksów, obręb 0007 Feliksów, dla którego Sąd Rejonowy w Turku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr *******************. 1. Sprzedaż nastąpi w ramach pisemnego przetargu, na rzecz nabywcy oferującego najwyższą cenę, a jednocześnie nie niższą niż cena minimalna, tj. 14.782,00zł 2. Wadium w wysokości odpowiadającej 10% wartości nieruchomości, należy wpłacić najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert. 3. Oferty należy składać listownie do dnia 26 maja 2022 roku, na adres syndyka tj.: Rafał Fabisiak ul. Grzybowska 2/78 | 00-131 Warszawa 4. Decydująca jest data wpływu oferty. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w dobrze zamkniętej i zabezpieczonej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana wraz z podaniem sygnatury akt XI GUp 297/18 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym ********************” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie do 7 dni od upływu terminu do ich składania. Wyboru oferty dokona Syndyk Masy Upadłości. 7. Umowa sprzedaży zostanie zawarta na piśmie w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta. 8. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. 9. Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości gruntowej, warunków przetargu, wydania Regulaminu przetargu, udostępnienie dokumentacji do wglądu – pod adresem e-mail: sprzedaz(małpa)sanators.com, tel. 798 - pokaż numer telefonu - . 10. Odpis Regulaminu oferenci mogą otrzymać w formie pisemnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-mail z plikiem PDF, lub pobrać z biura ul. Grzybowska 2 lok. 78, 00-131 Warszawa, w godz. 9:00 – 16:00. 11. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny. 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 póź. 535 z poz. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Zapraszam również na SUPERSYNDYK.PL

Cena wywoławcza:

14 782 zł

0 zł/m2

49 002 m2

Termin: 2022-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk Rafał Fabisiak

Przetarg na działkę: turecki, Malanów, Feliksów

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

14 782 zł

0 zł/m2

49 002 m2

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UDZIAŁU W TRYBIE PRZETARGU Syndyk masy upadłości ******* w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 11 lutego 2020 r., sygn. akt XI GUp 297/18 zaprasza do składania pisemnych ofert w związku z likwidacją masy upadłości w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu pisemnego: udział 3/16 w zespole nieruchomości gruntowych stanowiących działki o nr ewid. 334/2, 386/2 o powierzchni łącznej 0,4900 ha, znajdujących się w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Malanów, w miejscowości Feliksów, obręb 0007 Feliksów, dla którego Sąd Rejonowy w Turku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr *******************. 1. Sprzedaż nastąpi w ramach pisemnego przetargu, na rzecz nabywcy oferującego najwyższą cenę, a jednocześnie nie niższą niż cena minimalna, tj. 14.782,00zł 2. Wadium w wysokości odpowiadającej 10% wartości nieruchomości, należy wpłacić najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert. 3. Oferty należy składać listownie do dnia 26 maja 2022 roku, na adres syndyka tj.: Rafał Fabisiak ul. Grzybowska 2/78 | 00-131 Warszawa 4. Decydująca jest data wpływu oferty. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w dobrze zamkniętej i zabezpieczonej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana wraz z podaniem sygnatury akt XI GUp 297/18 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym ********************” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie do 7 dni od upływu terminu do ich składania. Wyboru oferty dokona Syndyk Masy Upadłości. 7. Umowa sprzedaży zostanie zawarta na piśmie w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta. 8. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. 9. Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości gruntowej, warunków przetargu, wydania Regulaminu przetargu, udostępnienie dokumentacji do wglądu – pod adresem e-mail: sprzedaz(małpa)sanators.com, tel. 798 - pokaż numer telefonu - . 10. Odpis Regulaminu oferenci mogą otrzymać w formie pisemnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-mail z plikiem PDF, lub pobrać z biura ul. Grzybowska 2 lok. 78, 00-131 Warszawa, w godz. 9:00 – 16:00. 11. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny. 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 póź. 535 z poz. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Zapraszam również na SUPERSYNDYK.PL

Termin: 2022-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk Rafał Fabisiak
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.