Przetarg na działkę: Lubin, Boczna


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

630 000 zł

212 zł/m2
2 977 m2
Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
Pozostałe przetargi tego organizatora
Termin: 2022-09-22

GG.XI.6840.20.2021
Prezydent Miasta Lubina
ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin

Numer działki 124/2, 127/4

Obręb 7

Numer księgi wieczystej LE1U/00003000/5 LE1U/00040845/1

Powierzchnia [m2] 2489, 488

Cena wywoławcza netto [zł] 630 000

Wysokość wadium [zł] 120 000,00


Działki przeznaczone są do łącznego zagospodarowania, położone przy ulicy Bocznej w Lubinie, woj. dolnośląskie.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 13 przedmiotowe działki znajdują
się w jednostce oznaczonej symbolem 1.U, dla których ustalone jest przeznaczenie podstawowe – usługi, w tym:
finanse, gastronomia, handel detaliczny i hurtowy, obsługa ludności, obsługa firm, obsługa komunikacyjna, stacja
paliw, turystyka; przeznaczenie uzupełniające - zabudowa mieszkaniowa – mieszkania dla właścicieli, mieszkania
służbowe, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, parkingi, place manewrowe, garaże, niezbędne obiekty i urządzenia
infrastruktury technicznej. W razie konieczności usunięcia drzew, Nabywca zobowiązany będzie do uzyskania zgody
i poniesienia kosztów z tym związanych, bez prawa roszczeń z tego tytułu do Gminy Miejskiej Lubin. Działki tworzą
zwarty obszar kształtem zbliżony do trójkąta, sklasyfikowany jako grunty rolne klasy RIIIa, w związku z czym
wymagają wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej wydaje
Starosta właściwy dla miejsca, gdzie położona jest działka. Uzbrojenie: dostępne są sieci – gazowa, energetyczna,
wodociągowa , kanalizacyjna. Grunt stanowi własność Gminy Miejskiej Lubin i jest wolny od długów i obciążeń.
Gmina Miejska Lubin nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić
na podstawie posiadanych dokumentów.
Granice nieruchomości nie będą geodezyjnie wznawiane ani okazywane na gruncie.
Cena zakupu nieruchomości osiągnięta w przetargu podlegać będzie zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia
zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz. U. 2021.685 ze zm. ) do ceny doliczony zostanie należny podatek VAT.
Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wpisu prawa własności gruntu do księgi wieczystej ponosi Nabywca.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ulicy Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, I piętro,
sala nr 126, dnia 22.09.2022 roku o godzinie 11:00. Wadium w wysokości wskazanej w tabeli należy wnieść w
pieniądzu poprzez dokonanie wpłaty przelewem na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie Bank PeKaO
S.A. Oddział we Wrocławiu – Nr 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835.
Termin wpłaty wadium w pieniądzu upływa w dniu 16.09.2022 roku.
Za wadium wpłacone w terminie uważa się to wadium, które najpóźniej w dniu 16.09.2022 roku znajdzie się na
wyżej wymienionym rachunku.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości gruntowej. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu
albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio - odwołania,
zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
W razie uchylenia się od zawarcia umowy nabycia nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz
Gminy Miejskiej Lubin.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej zostanie
powiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w celu zawarcia umowy notarialnej
w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Lubina może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz wpisu prawa własności gruntu do księgi wieczystej ponosi Nabywca.
Prezydent Miasta Lubina może z ważnych powodów odwołać ogłoszony przetarg, niezwłocznie podając informację
o odwołaniu przetargów do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Wymagania formalne
Uczestnik przed przystąpieniem do przetargu przedkłada komisji przetargowej dowód wniesienia wadium oraz
dowód tożsamości.
Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające
ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.
Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomości w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują
notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast
w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym
przez notariusza podpisem upoważniającego.
Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(t.j. Dz. U. 2017.2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej
uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości (z wyjątkiem
przypadków wymienionych w art. 1-3 cyt. Ustawy). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie,
czy nabycie nieruchomości będące przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.
Dodatkowe informacje o organizowanym przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubinie, Wydział
Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska, ul. Jana Kilińskiego 10, II piętro, pokój numer 206,
tel. 76 307 0186. Internet: www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl (zakładka: nieruchomości).
Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości.
http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl/index,idmp,251,r,r
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.