Przetarg na działkę: kłodzki, Nowa Ruda, Ludwikowice Kłodzkie

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 309/22 z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Rozdziału 1, Rozdziału 2, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz § 4, § 6 Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dz. U. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: §1. Ustala się warunki sprzedaży nieruchomości położonej w Ludwikowicach Kłodzkich w granicach działki nr 18/21 o powierzchni 0,0788 ha, KW Nr SW2K/00021338/7, będącej własnością Gminy Nowa Ruda w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. §2. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2. §3. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, prasie oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ludwikowice. §4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji. §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. /z up. Wójta Anna Zawiślak Zastępca Wójta/ Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 309/22 z dnia 21 lipca 2022 roku Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości Oznaczenie nieruchomości: 1) nr księgi wieczystej: SW2K/00021338/7 2) według katastru nieruchomości: dz. 18/21 , AM-3, obręb 0009 Ludwikowice Powierzchnia nieruchomości : 0,0788 ha. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa w granicach działki nr 18/21 (PsIV-0,0686 ha, RIVb-0,0102 ha) o powierzchni 0,0788 ha, AM3, Obręb 0009 Ludwikowice. Działka niezabudowana o kształcie nieregularnym-prostokąt, położona na terenie nachylonym. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ludwikowice Kłodzkie teren lokalizacji działki przeznaczony jest jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszącymi usługami. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg Cena nieruchomości: 49.300,00 zł do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% Wysokość wadium: 9.860,00 zł I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 09.09.2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 14. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 05.09.2022 r. na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. W przypadku dokonywania wpłaty wadium w formie bezgotówkowej, tj. przelewem oraz za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda, datą dokonania wpłaty jest dzień uznania rachunku Gminy Nowa Ruda. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: 1) odwołania przetargu, 2) zamknięcia przetargu, 3) unieważnienia przetargu, 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika, który wygrał przetarg, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem złożenia oświadczenia wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu, że: 1) wiadomym jest mu fakt, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości, 2) zapoznał się z przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń, 3) wiadomym jest mu fakt, że okazanie granic nabywanej nieruchomości przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wyłączne życzenie i koszt nabywcy, 4) nie będzie występować z żadnym roszczeniem wobec Gminy Nowa Ruda z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, 5) nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do wyglądu i stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości. W/w oświadczenie nabywcy złożone zostanie również w umowie kupna-sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 19, tel. 74/872 0918 w godzinach pracy Urzędu. W referacie jest do wglądu mapa ewidencyjna sprzedawanej nieruchomości. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się na stronie www.otoprzetargi.pl Wójt Gminy Nowa Ruda zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Udział w postępowaniu przetargowym wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Nowa Ruda można uzyskać na stronie www.bip.gmina.nowaruda.pl w pliku pt. RODO Nowa Ruda, dnia 21.07.2022 r. /z up. Wójta Anna Zawiślak Zastępca Wójta/

Cena wywoławcza:

49 300 zł

63 zł/m2

788 m2

Termin: 2022-09-09

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Nowa Ruda
Pozostałe przetargi tego organizatora
https://www.bip.gmina.nowaruda.pl/bip_download.php?id=15388

Przetarg na działkę: kłodzki, Nowa Ruda, Ludwikowice Kłodzkie

Cena wywoławcza:

49 300 zł

63 zł/m2

788 m2

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 309/22 z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Rozdziału 1, Rozdziału 2, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz § 4, § 6 Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dz. U. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: §1. Ustala się warunki sprzedaży nieruchomości położonej w Ludwikowicach Kłodzkich w granicach działki nr 18/21 o powierzchni 0,0788 ha, KW Nr SW2K/00021338/7, będącej własnością Gminy Nowa Ruda w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. §2. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2. §3. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, prasie oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ludwikowice. §4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji. §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. /z up. Wójta Anna Zawiślak Zastępca Wójta/ Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 309/22 z dnia 21 lipca 2022 roku Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości Oznaczenie nieruchomości: 1) nr księgi wieczystej: SW2K/00021338/7 2) według katastru nieruchomości: dz. 18/21 , AM-3, obręb 0009 Ludwikowice Powierzchnia nieruchomości : 0,0788 ha. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa w granicach działki nr 18/21 (PsIV-0,0686 ha, RIVb-0,0102 ha) o powierzchni 0,0788 ha, AM3, Obręb 0009 Ludwikowice. Działka niezabudowana o kształcie nieregularnym-prostokąt, położona na terenie nachylonym. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ludwikowice Kłodzkie teren lokalizacji działki przeznaczony jest jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszącymi usługami. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg Cena nieruchomości: 49.300,00 zł do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% Wysokość wadium: 9.860,00 zł I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 09.09.2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 14. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 05.09.2022 r. na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. W przypadku dokonywania wpłaty wadium w formie bezgotówkowej, tj. przelewem oraz za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda, datą dokonania wpłaty jest dzień uznania rachunku Gminy Nowa Ruda. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: 1) odwołania przetargu, 2) zamknięcia przetargu, 3) unieważnienia przetargu, 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika, który wygrał przetarg, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem złożenia oświadczenia wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu, że: 1) wiadomym jest mu fakt, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości, 2) zapoznał się z przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń, 3) wiadomym jest mu fakt, że okazanie granic nabywanej nieruchomości przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wyłączne życzenie i koszt nabywcy, 4) nie będzie występować z żadnym roszczeniem wobec Gminy Nowa Ruda z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, 5) nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do wyglądu i stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości. W/w oświadczenie nabywcy złożone zostanie również w umowie kupna-sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 19, tel. 74/872 0918 w godzinach pracy Urzędu. W referacie jest do wglądu mapa ewidencyjna sprzedawanej nieruchomości. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się na stronie www.otoprzetargi.pl Wójt Gminy Nowa Ruda zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Udział w postępowaniu przetargowym wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Nowa Ruda można uzyskać na stronie www.bip.gmina.nowaruda.pl w pliku pt. RODO Nowa Ruda, dnia 21.07.2022 r. /z up. Wójta Anna Zawiślak Zastępca Wójta/

Termin: 2022-09-09

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Nowa Ruda
Pozostałe przetargi tego organizatora
https://www.bip.gmina.nowaruda.pl/bip_download.p..
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.