Przetarg na działkę: świecki, Lniano, Mukrz

ARCHIWALNE

Syndyk masy upadłości ************** działający na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy z dn. 8 lipca 2021 r. o sygnaturze akt V GU 348/21 (postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 308/21) sprzeda z wolnej ręki nieruchomość położoną w miejscowości Mukrz gmina Lniano oznaczoną nr ewidencyjnym 256/3 obr. Mukrz, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu n/Wisłą Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW ******************* o powierzchni 3180m2 za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 76 300,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych 00/100). Celem przystąpienia do konkursu ofert należy: 1. złożyć ofertę zakupu na piśmie w zaklejonej kopercie z opisem "V GUp 308/21 - nie otwierać, oferta przetargowa w postępowaniu upadłościowym **************" na adres biura syndyka Anny Michalak, tj. ul. Chełmińska 117, 86-300 Grudziądz do dnia 08.07.2022 roku (decyduje fizyczny wpływ oferty do biura syndyka), oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, 2. oferta powinna zawierać dane osobowe oraz adresowe nabywcy wraz nr telefonu do kontaktu, 3. wpłacić wadium w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. 7 630,00 zł do dn. 08.07.2022 r. na konto masy upadłości nr 82 2490 0005 0000 4600 5207 3885 - Alior Bank S.A., 4. otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 11 lipca 2022 r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Syndyka Anny Michalak, ul. Chełmińska 117, 86-300 Grudziądz, 5. o wyniku konkursu syndyk poinformuje uczestników konkursu w terminie 7 dni telefonicznie lub pisemnie (decyduje data stempla pocztowego), 6. termin zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ze zwycięzcą konkursu ofert: 60 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w miejscu i w terminie wskazanym przez syndyka, 7. wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra konkurs zaliczone będzie na poczet ceny sprzedaży, 7. wadium wpłacone przez pozostałych uczestników konkursu zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu konkursu, 8. wadium przepadnie na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka, 9. cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona przez zwycięzcę konkursu ofert i zaksięgowana na wyżej wskazanym rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej dzień przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy u notariusza, 10. oferta, ani żadne oświadczenie nie może być złożona pod warunkiem, 11. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa zaoferowana cena, 12. wszelkie koszty umowy sprzedaży ponosi kupujący.  Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Lecha Krasińskiego oraz szczegółowe warunki sprzedaży w trybie z wolnej ręki są udostępnione do wglądu w biurze syndyka, ul. Chełmińska 117, 86-300 Grudziądz lub po wcześniejszym kontakcie mogą zostać udostępnione w formie e-mail. 

Cena wywoławcza:

76 300 zł

24 zł/m2

3 180 m2

Termin: 2022-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk Anna Michalak

Przetarg na działkę: świecki, Lniano, Mukrz

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

76 300 zł

24 zł/m2

3 180 m2

Syndyk masy upadłości ************** działający na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy z dn. 8 lipca 2021 r. o sygnaturze akt V GU 348/21 (postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 308/21) sprzeda z wolnej ręki nieruchomość położoną w miejscowości Mukrz gmina Lniano oznaczoną nr ewidencyjnym 256/3 obr. Mukrz, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu n/Wisłą Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW ******************* o powierzchni 3180m2 za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 76 300,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych 00/100). Celem przystąpienia do konkursu ofert należy: 1. złożyć ofertę zakupu na piśmie w zaklejonej kopercie z opisem "V GUp 308/21 - nie otwierać, oferta przetargowa w postępowaniu upadłościowym **************" na adres biura syndyka Anny Michalak, tj. ul. Chełmińska 117, 86-300 Grudziądz do dnia 08.07.2022 roku (decyduje fizyczny wpływ oferty do biura syndyka), oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, 2. oferta powinna zawierać dane osobowe oraz adresowe nabywcy wraz nr telefonu do kontaktu, 3. wpłacić wadium w wysokości 10% wartości oszacowania, tj. 7 630,00 zł do dn. 08.07.2022 r. na konto masy upadłości nr 82 2490 0005 0000 4600 5207 3885 - Alior Bank S.A., 4. otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 11 lipca 2022 r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Syndyka Anny Michalak, ul. Chełmińska 117, 86-300 Grudziądz, 5. o wyniku konkursu syndyk poinformuje uczestników konkursu w terminie 7 dni telefonicznie lub pisemnie (decyduje data stempla pocztowego), 6. termin zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ze zwycięzcą konkursu ofert: 60 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w miejscu i w terminie wskazanym przez syndyka, 7. wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra konkurs zaliczone będzie na poczet ceny sprzedaży, 7. wadium wpłacone przez pozostałych uczestników konkursu zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu konkursu, 8. wadium przepadnie na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka, 9. cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona przez zwycięzcę konkursu ofert i zaksięgowana na wyżej wskazanym rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej dzień przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy u notariusza, 10. oferta, ani żadne oświadczenie nie może być złożona pod warunkiem, 11. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa zaoferowana cena, 12. wszelkie koszty umowy sprzedaży ponosi kupujący.  Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Lecha Krasińskiego oraz szczegółowe warunki sprzedaży w trybie z wolnej ręki są udostępnione do wglądu w biurze syndyka, ul. Chełmińska 117, 86-300 Grudziądz lub po wcześniejszym kontakcie mogą zostać udostępnione w formie e-mail. 

Termin: 2022-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk Anna Michalak
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.