Przetarg na działkę: Płock

ARCHIWALNE

WYCIĄG  Z OGŁOSZENIA  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA o  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność Gminy  Miasto Płock, oznaczonej  nr ewid. działki 3352/4 o pow. 1115 m² położonej w Płocku przy ul. Mazurskiej  w Obrębie 1 „Podolszyce - Borowiczki”  objętej księgą wieczystą PL1P/00058521/4 prowadzoną przez  VI Wydział Sądu Rejonowego w Płocku.   1) Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Gminy Miasto Płock położona  w Płocku w Obrębie 1 „Podolszyce - Borowiczki” oznaczona numerem ewidencyjnym działki 3352/4 o pow. 1115 m². Rodzaj użytków, klasa gruntu: LsVI - 1115 m². Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych  Księga Wieczysta  PL1P/00058521/4. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku działka o numerze ewidencyjnym 3352/4 przy ul. Mazurskiej obręb 1 „Podolszyce - Borowiczki” położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 35 MN, gdzie plan ustala przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.   2) Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3176/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 marca 2022 roku nieruchomość niezabudowana położona w Płocku w Obrębie 1 „Podolszyce Borowiczki” oznaczona numerem ewidencyjnym działki 3352/4 o powierzchni 1115 m² stanowiąca własność Gminy Miasto Płock  została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.   3) Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi: 285.000,00 złotych netto (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 roku (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 685 ) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu przetargu.   4) Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się dnia 25.05.2022 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Płocka, Stary Rynek 1, pokój 206, II piętro.   5) Wadium na przetarg na sprzedaż  ww. nieruchomości  w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 19.05.2022 roku  na konto Urzędu Miasta Płocka PKO Bank Polski S.A. 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Grunt wchodzący w skład działki 3352/4 Obręb 1 objęty jest „Inwentaryzacją Stanu Lasu na okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2022”, na podstawie której są wydawane decyzje określające zadania w zakresie gospodarki leśnej, których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 672) Przedmiotowa nieruchomość objęta jest przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tej nieruchomości. Oznacza to, że z osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży. Następnie o treści umowy sprzedaży notariusz niezwłocznie zawiadamia nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego zawiadomienia o treści umowy. Jeżeli w tym czasie nadleśnictwo nie zgłosi chęci nabycia dojdzie do finalizacji sprzedaży.   6) Pełny tekst ogłoszenia o przetargu został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta Płocka  www.nowybip.plock.eu (na skróty – linki: zbycie nieruchomości Gminy Płock) oraz www.nowy.plock.eu (zakładka mieszkaniec/urząd na skróty/nieruchomości na sprzedaż).   7) Ze względu na wprowadzenie przez Urząd Miasta Płocka ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta, w celu uzyskania bliższych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu, należy umówić się telefonicznie z pracownikiem Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy Urzędu Miasta Płocka tel. 24 367 14 78, 24 367 14 79 oraz  24 367 17 99.   Prezydent Miasta Płocka może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Cena wywoławcza:

285 000 zł

256 zł/m2

1 115 m2

Termin: 2022-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Płock
Pozostałe przetargi tego organizatora

Przetarg na działkę: Płock

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

285 000 zł

256 zł/m2

1 115 m2

WYCIĄG  Z OGŁOSZENIA  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA o  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność Gminy  Miasto Płock, oznaczonej  nr ewid. działki 3352/4 o pow. 1115 m² położonej w Płocku przy ul. Mazurskiej  w Obrębie 1 „Podolszyce - Borowiczki”  objętej księgą wieczystą PL1P/00058521/4 prowadzoną przez  VI Wydział Sądu Rejonowego w Płocku.   1) Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Gminy Miasto Płock położona  w Płocku w Obrębie 1 „Podolszyce - Borowiczki” oznaczona numerem ewidencyjnym działki 3352/4 o pow. 1115 m². Rodzaj użytków, klasa gruntu: LsVI - 1115 m². Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych  Księga Wieczysta  PL1P/00058521/4. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku działka o numerze ewidencyjnym 3352/4 przy ul. Mazurskiej obręb 1 „Podolszyce - Borowiczki” położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 35 MN, gdzie plan ustala przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.   2) Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3176/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 marca 2022 roku nieruchomość niezabudowana położona w Płocku w Obrębie 1 „Podolszyce Borowiczki” oznaczona numerem ewidencyjnym działki 3352/4 o powierzchni 1115 m² stanowiąca własność Gminy Miasto Płock  została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.   3) Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi: 285.000,00 złotych netto (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 roku (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 685 ) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu przetargu.   4) Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się dnia 25.05.2022 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Płocka, Stary Rynek 1, pokój 206, II piętro.   5) Wadium na przetarg na sprzedaż  ww. nieruchomości  w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 19.05.2022 roku  na konto Urzędu Miasta Płocka PKO Bank Polski S.A. 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Grunt wchodzący w skład działki 3352/4 Obręb 1 objęty jest „Inwentaryzacją Stanu Lasu na okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2022”, na podstawie której są wydawane decyzje określające zadania w zakresie gospodarki leśnej, których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 672) Przedmiotowa nieruchomość objęta jest przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tej nieruchomości. Oznacza to, że z osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży. Następnie o treści umowy sprzedaży notariusz niezwłocznie zawiadamia nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego zawiadomienia o treści umowy. Jeżeli w tym czasie nadleśnictwo nie zgłosi chęci nabycia dojdzie do finalizacji sprzedaży.   6) Pełny tekst ogłoszenia o przetargu został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta Płocka  www.nowybip.plock.eu (na skróty – linki: zbycie nieruchomości Gminy Płock) oraz www.nowy.plock.eu (zakładka mieszkaniec/urząd na skróty/nieruchomości na sprzedaż).   7) Ze względu na wprowadzenie przez Urząd Miasta Płocka ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta, w celu uzyskania bliższych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu, należy umówić się telefonicznie z pracownikiem Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy Urzędu Miasta Płocka tel. 24 367 14 78, 24 367 14 79 oraz  24 367 17 99.   Prezydent Miasta Płocka może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Termin: 2022-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Płock
Pozostałe przetargi tego organizatora
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.