Przetarg na działkę: Przemyśl

ARCHIWALNE

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Udział Skarbu Państwa wynoszący 1/4 część nieruchomości gruntowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 102/1 o powierzchni 0,0348 ha w obrębie nr 213 m. Przemyśla, dla której w Sądzie Rejonowym w Przemyślu prowadzona jest księga wieczysta nr PR1P/00059443/5. 2. Cena wywoławcza udziału wynoszącego 1/4 część nieruchomości wynosi 4 500,00 zł brutto (słownie złotych: cztery tysiące pięćset 00/100) – w tym 23% podatku VAT. 3. Drugi przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19. 4. Warunkiem udziału w drugim przetargu jest: wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 450,00 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 lub na rachunek bankowy tego Urzędu w Getin Noble Bank S.A., nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „Drugi przetarg - działka nr 102/1 w obrębie nr 213”, w terminie do dnia 17 maja 2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, do dnia 17 maja 2022 r. przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, opublikowane na stronie internetowej tutejszego Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20. 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 9, tel. (16) 675-21-23, e-mail: Zapytaj o Ofertę, www.przemysl.pl. Kontakt: Urząd Miejski w Przemyślu tel: (16) 675-21-23 Zapytaj o Ofertę Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Cena wywoławcza:

4 500 zł

52 zł/m2

87 m2

Termin: 2022-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Przemyśla
Pozostałe przetargi tego organizatora

Przetarg na działkę: Przemyśl

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

4 500 zł

52 zł/m2

87 m2

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Udział Skarbu Państwa wynoszący 1/4 część nieruchomości gruntowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 102/1 o powierzchni 0,0348 ha w obrębie nr 213 m. Przemyśla, dla której w Sądzie Rejonowym w Przemyślu prowadzona jest księga wieczysta nr PR1P/00059443/5. 2. Cena wywoławcza udziału wynoszącego 1/4 część nieruchomości wynosi 4 500,00 zł brutto (słownie złotych: cztery tysiące pięćset 00/100) – w tym 23% podatku VAT. 3. Drugi przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19. 4. Warunkiem udziału w drugim przetargu jest: wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 450,00 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 lub na rachunek bankowy tego Urzędu w Getin Noble Bank S.A., nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „Drugi przetarg - działka nr 102/1 w obrębie nr 213”, w terminie do dnia 17 maja 2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, do dnia 17 maja 2022 r. przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, opublikowane na stronie internetowej tutejszego Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20. 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 9, tel. (16) 675-21-23, e-mail: Zapytaj o Ofertę, www.przemysl.pl. Kontakt: Urząd Miejski w Przemyślu tel: (16) 675-21-23 Zapytaj o Ofertę Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Termin: 2022-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Przemyśla
Pozostałe przetargi tego organizatora
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.