Przetarg na działkę: Sędziszów, Spółdzielcza 9

ARCHIWALNE

Syndyk Masy Upadłości Fluid S.A. w upadłości z/s w Sędziszowie ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa działającego pod firmą Fluid S.A. w upadłości z siedzibą w Sędziszowie (ZCP), w skład którego wchodzą aktywa w postaci: a)prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Sędziszowie, pow. jędrzejowskim, woj. świętokrzyskim, składającej się z działki ewid. nr 589/31 o pow. 0,4965 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie prowadzi KW nr KI1J/00044777/2 wraz ze związanym z prawem użytkowania wieczystego prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości; b)ruchomości stanowiących linię technologiczną do przetwórstwa biomasy, c)wartości niematerialnych i prawnych w postaci: patentów, oprogramowania, prawa ochronnego na znak towarowy, prac badawczo rozwojowych zakończonych oraz udziałów w spółkach prawa handlowego. W skład przedmiotu przetargu (aukcji) nie wchodzą żadne inne prawa/rzeczy niż tylko te wyżej wymienione, w tym w szczególności w skład przedmiotu przetargu (aukcji) nie wchodzą środki pieniężne zgromadzone w kasie masy upadłości i na rachunkach bankowych masy upadłości, zarówno na dzień złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków przetargu na sprzedaż ZCP, jak i jego zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza oraz wszelkie środki pieniężne, które wpłyną do masy upadłości po tych dniach. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 7 177 902 zł (siedem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwa złote). Jeżeli sprzedaż przedmiotu przetargu będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co zostanie potwierdzone przez właściwy organ podatkowy w ramach interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego wydanej na skutek wniosku Syndyka w przedmiocie rozstrzygnięcia co do podlegania tej transakcji podatkowi VAT, do ceny sprzedaży zostanie doliczony należny podatek VAT. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 26 maja 2022 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Michała Poborskiego: ul. Św. Leonarda 1/12, 25-311 Kielce lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 717 790,00 zł (siedemset siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Fluid S.A. w upadłości. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 30 maja 2022 r. o godzinie 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44 ,25-312 Kielce, w sali nr XXV. Opis i oszacowanie wartości przedsiębiorstwa oraz operat szacunkowy nieruchomości położonej w Sędziszowie są dostępne w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Szczegółowe warunki przetargu oraz wyciągi z operatów dostępne na stronie internetowej www.saltarski.com. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Sprzedaż przedmiotu przetargu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski

Cena wywoławcza:

7 177 902 zł

1 446 zł/m2

4 965 m2

Termin: 2022-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk Tycjan Saltarski

Przetarg na działkę: Sędziszów, Spółdzielcza 9

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

7 177 902 zł

1 446 zł/m2

4 965 m2

Syndyk Masy Upadłości Fluid S.A. w upadłości z/s w Sędziszowie ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa działającego pod firmą Fluid S.A. w upadłości z siedzibą w Sędziszowie (ZCP), w skład którego wchodzą aktywa w postaci: a)prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Sędziszowie, pow. jędrzejowskim, woj. świętokrzyskim, składającej się z działki ewid. nr 589/31 o pow. 0,4965 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie prowadzi KW nr KI1J/00044777/2 wraz ze związanym z prawem użytkowania wieczystego prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości; b)ruchomości stanowiących linię technologiczną do przetwórstwa biomasy, c)wartości niematerialnych i prawnych w postaci: patentów, oprogramowania, prawa ochronnego na znak towarowy, prac badawczo rozwojowych zakończonych oraz udziałów w spółkach prawa handlowego. W skład przedmiotu przetargu (aukcji) nie wchodzą żadne inne prawa/rzeczy niż tylko te wyżej wymienione, w tym w szczególności w skład przedmiotu przetargu (aukcji) nie wchodzą środki pieniężne zgromadzone w kasie masy upadłości i na rachunkach bankowych masy upadłości, zarówno na dzień złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków przetargu na sprzedaż ZCP, jak i jego zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza oraz wszelkie środki pieniężne, które wpłyną do masy upadłości po tych dniach. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 7 177 902 zł (siedem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwa złote). Jeżeli sprzedaż przedmiotu przetargu będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co zostanie potwierdzone przez właściwy organ podatkowy w ramach interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego wydanej na skutek wniosku Syndyka w przedmiocie rozstrzygnięcia co do podlegania tej transakcji podatkowi VAT, do ceny sprzedaży zostanie doliczony należny podatek VAT. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 26 maja 2022 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Michała Poborskiego: ul. Św. Leonarda 1/12, 25-311 Kielce lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 717 790,00 zł (siedemset siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Fluid S.A. w upadłości. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 30 maja 2022 r. o godzinie 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44 ,25-312 Kielce, w sali nr XXV. Opis i oszacowanie wartości przedsiębiorstwa oraz operat szacunkowy nieruchomości położonej w Sędziszowie są dostępne w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Szczegółowe warunki przetargu oraz wyciągi z operatów dostępne na stronie internetowej www.saltarski.com. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Sprzedaż przedmiotu przetargu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski

Termin: 2022-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk Tycjan Saltarski
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.