Przetarg na działkę: Wałbrzych, Głuszycka

ARCHIWALNE

PREZYDENT  MIASTA  WAŁBRZYCHA Ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ulicy Głuszyckiej, oznaczonej jako działka nr 21/15 obręb Rusinowa nr 37 o  powierzchni 0,0947 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga wieczysta nr *******************, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych. Przedmiotowa nieruchomość ze względu na brak bezpośredniego dostępu  do  drogi publicznej może być wykorzystana jako uzupełnienie nieruchomości przyległych ( tj. 244/27, 22/5 oraz 21/14 obręb Rusinowa nr 37). Cena  wywoławcza 65.000,00 zł Sprzedaż działki zwolniona jest od podatku od towarów i usług (VAT), stosownie do  art 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).   Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich. Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie były wydane decyzje o warunkach zabudowy. Przetarg odbędzie się w dniu 25.05.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 11:15 Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 18.05.2022 r. wadium w wysokości 6.500,00 zł, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Millennium Bank S. A.  93 1160 2202 0000 0004 9251 8376    z dopiskiem „Wadium na przetarg  działka  nr 21/15 obręb Rusinowa nr 37” Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy  tutejszego urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia  18.05.2022 r. do godziny 14.00 zgłosić  uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 103 pisemnego zgłoszenia wraz z kopią dowodu wniesienia wadium oraz oryginałem aktualnego odpisu z księgi wieczystej nieruchomości przyległej, której uczestnik przetargu jest właścicielem  ( tj. 244/27, 22/5 oraz 21/14  obręb Rusinowa 37). Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 (I-piętro przy pok. 103) nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaoferowanej w przetargu kwoty przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości. Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu  21 dni  od daty przetargu. Uwaga: Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe  informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240. Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  bip.um.walbrzych.pl. _Informacja o przetwarzaniu danych _             Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: 1.  Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest  Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl. _2.    Dane osobowe b__ę__d__ą__ przetwarzane w celu przeprowadzenia post__ę__powania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w u__ż__ytkowanie wieczyste nieruchomo__ś__ci gminnej__ na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce__ nieruchomo__ś__ciami (art. 6 ust. 1 lit c RODO)  jak i w celu p__óź__niejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomo__ś__ci (art. 6 ust. 1 lit b RODO)._ _3.   Wi__ę__cej informacji dotycz__ą__cych przetwarzania danych osobowych danych osobowych mo__ż__na uzyska__ć__ na stronie __http://bip.um.walbrzych.pl__ __ za po__ś__rednictwem poczty elektronicznej e-mail _iodo@um.walbrzych.pl_ lub pod numerem telefonu 74 665 53 59._ Ogłoszenie wywieszono  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 od dnia 20.04.2022 r.  do dnia 25.05.2022 r.

Cena wywoławcza:

65 000 zł

69 zł/m2

947 m2

Termin: 2022-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Wałbrzychu
Pozostałe przetargi tego organizatora

Przetarg na działkę: Wałbrzych, Głuszycka

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

65 000 zł

69 zł/m2

947 m2

PREZYDENT  MIASTA  WAŁBRZYCHA Ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ulicy Głuszyckiej, oznaczonej jako działka nr 21/15 obręb Rusinowa nr 37 o  powierzchni 0,0947 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga wieczysta nr *******************, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych. Przedmiotowa nieruchomość ze względu na brak bezpośredniego dostępu  do  drogi publicznej może być wykorzystana jako uzupełnienie nieruchomości przyległych ( tj. 244/27, 22/5 oraz 21/14 obręb Rusinowa nr 37). Cena  wywoławcza 65.000,00 zł Sprzedaż działki zwolniona jest od podatku od towarów i usług (VAT), stosownie do  art 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).   Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich. Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie były wydane decyzje o warunkach zabudowy. Przetarg odbędzie się w dniu 25.05.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 11:15 Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 18.05.2022 r. wadium w wysokości 6.500,00 zł, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Millennium Bank S. A.  93 1160 2202 0000 0004 9251 8376    z dopiskiem „Wadium na przetarg  działka  nr 21/15 obręb Rusinowa nr 37” Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy  tutejszego urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia  18.05.2022 r. do godziny 14.00 zgłosić  uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 103 pisemnego zgłoszenia wraz z kopią dowodu wniesienia wadium oraz oryginałem aktualnego odpisu z księgi wieczystej nieruchomości przyległej, której uczestnik przetargu jest właścicielem  ( tj. 244/27, 22/5 oraz 21/14  obręb Rusinowa 37). Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 (I-piętro przy pok. 103) nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaoferowanej w przetargu kwoty przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości. Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu  21 dni  od daty przetargu. Uwaga: Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe  informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240. Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  bip.um.walbrzych.pl. _Informacja o przetwarzaniu danych _             Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: 1.  Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest  Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl. _2.    Dane osobowe b__ę__d__ą__ przetwarzane w celu przeprowadzenia post__ę__powania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w u__ż__ytkowanie wieczyste nieruchomo__ś__ci gminnej__ na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce__ nieruchomo__ś__ciami (art. 6 ust. 1 lit c RODO)  jak i w celu p__óź__niejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomo__ś__ci (art. 6 ust. 1 lit b RODO)._ _3.   Wi__ę__cej informacji dotycz__ą__cych przetwarzania danych osobowych danych osobowych mo__ż__na uzyska__ć__ na stronie __http://bip.um.walbrzych.pl__ __ za po__ś__rednictwem poczty elektronicznej e-mail _iodo@um.walbrzych.pl_ lub pod numerem telefonu 74 665 53 59._ Ogłoszenie wywieszono  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 od dnia 20.04.2022 r.  do dnia 25.05.2022 r.

Termin: 2022-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Wałbrzychu
Pozostałe przetargi tego organizatora
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.