Przetarg na obiekt / lokal: Żory, Piaskowa

ARCHIWALNE

PREZYDENT MIASTA ŻORY ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Żory, położonych w Żorach przy ulicy Cysterskiej, Morelowej i Piaskowej 22 Opis przedmiotu sprzedaży: 1. Ulica Cysterska Obręb Rowień, karta mapy 1, rejestr nr 1284, nr księgi wieczystej GL1X/00010442/3 działka nr 28 o pow. 0,2730 ha Cena wywoławcza 37.000,00 zł Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką. Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolami: D16 RZ (ok. 2390 m2) -„łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona”, D20 MN (ok. 340 m2) - „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”. A. Wnioskowana działka znajduje się w granicach udokumentowanych złóż: „Rybnik - Żory-Orzesze – (złoże soli kamiennych), częściowo w granicach parku krajobrazowego „Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich”. B. Nieruchomość użytkowana jest częściowo jako gruntowa droga śródpolna. Częściowo porośnięta jest nieuporządkowaną zielenią – trawą. C. Położona jest prostopadle do drogi dojazdowej ulicy Cysterskiej o nawierzchni utwardzonej tłuczniowej, która przebiega po południowej stronie działki. D. W granicach nieruchomości brak jest urządzeń uzbrojenia technicznego. Po południowej stronie działki, wzdłuż ulicy Cysterskiej przebiegają przewody: elektroenergetyczny niskiego napięcia, wodociągowy ogólny oraz kanalizacyjny sanitarny. E. Nieruchomość stanowi wąski i nieregularny pas gruntu o mocno wydłużonym kształcie charakterystycznym dla drogi. Długość działki wynosi 370 metrów. W dziale III księgi wieczystej GL1X/00010442/3 widnieją wpisy ograniczonych praw rzeczowych - służebności drogowe, które mają charakter historyczny i nie są wykonywane na ww. nieruchomości. 2. Ulica Morelowa Obręb Baranowice, karta mapy 1, rejestr nr 1655, nr księgi wieczystej GL1X/00025386/0 działka nr 1860/16 o pow. 0,0612ha Cena wywoławcza 75.000,00 zł Do ceny wylicytowanej danej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolami: H73 MN (około 554 m2) - „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”, H11 U (około 58 m2) - „zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji kołowej w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw z wyjątkiem domów przedpogrzebowych, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. A. Wnioskowana działka znajduje się w granicach otuliny parku krajobrazowego „Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich” oraz w granicach udokumentowanych złóż „Warszowice – Pawłowice Płn.” (złoże węgla kamiennego). B. Nieruchomość zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części miasta w niewielkim oddaleniu od lokalnych centrów przy ulicy Morelowej. C. Dojazd do dróg wojewódzkich i krajowych relacji południe, autostrady A1 zapewniony przez wąską drogę lokalną utwardzoną tłuczniem. D. Nieruchomość o kształcie nieregularnym, trapezoidalnym, niezagospodarowana, porośnięta trawą, roślinnością niską, zadrzewiona. E. Posiada dostęp do uzbrojenia w postaci energii i kanalizacji, pozostałe media (gaz, woda), zlokalizowane są w odległości około 100 metrów. 3. Ulica Piaskowa 22 Obręb Żory, karta mapy 3, rejestr nr 7528, nr księgi wieczystej GL1X/00027155/6 działka nr 3421/69 o pow. 0,0903 ha Cena wywoławcza 351.000,00 zł Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym, położona w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem: J3 MN/U – „zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności z usługami”: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, z wyłączeniem usług obsługi komunikacji kołowej, w tym stacji paliw oraz stacji i warsztatów obsługi pojazdów, a także z wyłączeniem warsztatów kamieniarskich; A. Przedmiotowa działka położona jest w granicach udokumentowanych złóż Żory - Suszec (złoże węgla kamiennego). B. Przez wnioskowaną działkę przebiegają sieci infrastruktury technicznej. Strefy ochronne od tych sieci i ich szerokości ustalają ich właściciele lub dysponenci. Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym o funkcji usługowej. Obiekt jest nieużytkowany. Posiada dwie kondygnacje: 1 podziemną – piwnicę i 1 nadziemną: parter. Budynek jest wolnostojący. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 112 m2. Budynek powstał w 1992 roku. Obszar nieruchomości głównie w zachodniej i północnej części porośnięty jest trawą oraz pojedynczymi drzewami i krzewami. Nieruchomość położona jest przy drodze gminnej ulicy Piaskowej o nawierzchni asfaltowej, która przebiega po zachodniej stronie działki oraz przy drodze gminnej ulicy Brzozowej o nawierzchni asfaltowej, która biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki. Bezpośrednie dojście do budynku zorganizowano jako chodnik z płyt betonowych kwadratowych. Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej, konstrukcji murowanej, nakryty jest jednospadowym dachem pokrytym papą. Budynek jest ocieplony. Długość działki wynosi około 28 metrów a jej szerokość około 35 metrów. Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów, ani żadne inne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 18.05.2022 roku o godz. 10.00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 13.05.2022 r. W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu. Wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie w momencie wpływu na rachunek Urzędu Miasta. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym przez Prezydenta Miasta terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Żory. Po przeprowadzonym przetargu zostanie niezwłocznie sporządzony protokół, który następnie zostanie podpisany przez Komisję Przetargową i nowonabywcę. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Uczestnicy przetargu winni: 1. legitymować się dowodem osobistym, 2. w przypadku osób fizycznych - w tym prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. 3. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów lub ewidencji – aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji, stosownego pełnomocnictwa (ewent. zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości), 4. posiadać dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Informacje dodatkowe: • koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg, • wysokość podatku od nieruchomości ustalona zostanie na podstawie wniosku nabywcy, wg stosownej uchwały Rady Miasta, • wszelkie informacje dotyczące zabudowy nieruchomości można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Architektury, • Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji Przetargowej stosowne pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy, • Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany sali przeprowadzenia przedmiotowego przetargu. Prezydent Miasta Żory zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone pod adresem www.bip.zory.pl a lokalizacja nieruchomości na www.geoportal.zory.pl Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży wszystkich nieruchomości oraz możliwości oględzin nieruchomości, położonej w Żorach przy ulicy Piaskowej 22, można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. 32/ 43-48-246. Informuję, że dane osobowe są wykorzystywane w procedurze przetargowej zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z udzieleniem zgody na udostępnienie danych osobowych. Klauzula informacyjna dotycząca RODO jest umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Żory (http://bip.zory.pl/?c=18435). Kontakt: Urząd Miasta Żory tel: 32 43 48 246 [email protected]

Cena wywoławcza:

351 000 zł

Termin: 2022-05-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Żory
Pozostałe przetargi tego organizatora

Przetarg na obiekt / lokal: Żory, Piaskowa

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

351 000 zł
PREZYDENT MIASTA ŻORY ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Żory, położonych w Żorach przy ulicy Cysterskiej, Morelowej i Piaskowej 22 Opis przedmiotu sprzedaży: 1. Ulica Cysterska Obręb Rowień, karta mapy 1, rejestr nr 1284, nr księgi wieczystej GL1X/00010442/3 działka nr 28 o pow. 0,2730 ha Cena wywoławcza 37.000,00 zł Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką. Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolami: D16 RZ (ok. 2390 m2) -„łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona”, D20 MN (ok. 340 m2) - „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”. A. Wnioskowana działka znajduje się w granicach udokumentowanych złóż: „Rybnik - Żory-Orzesze – (złoże soli kamiennych), częściowo w granicach parku krajobrazowego „Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich”. B. Nieruchomość użytkowana jest częściowo jako gruntowa droga śródpolna. Częściowo porośnięta jest nieuporządkowaną zielenią – trawą. C. Położona jest prostopadle do drogi dojazdowej ulicy Cysterskiej o nawierzchni utwardzonej tłuczniowej, która przebiega po południowej stronie działki. D. W granicach nieruchomości brak jest urządzeń uzbrojenia technicznego. Po południowej stronie działki, wzdłuż ulicy Cysterskiej przebiegają przewody: elektroenergetyczny niskiego napięcia, wodociągowy ogólny oraz kanalizacyjny sanitarny. E. Nieruchomość stanowi wąski i nieregularny pas gruntu o mocno wydłużonym kształcie charakterystycznym dla drogi. Długość działki wynosi 370 metrów. W dziale III księgi wieczystej GL1X/00010442/3 widnieją wpisy ograniczonych praw rzeczowych - służebności drogowe, które mają charakter historyczny i nie są wykonywane na ww. nieruchomości. 2. Ulica Morelowa Obręb Baranowice, karta mapy 1, rejestr nr 1655, nr księgi wieczystej GL1X/00025386/0 działka nr 1860/16 o pow. 0,0612ha Cena wywoławcza 75.000,00 zł Do ceny wylicytowanej danej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolami: H73 MN (około 554 m2) - „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”, H11 U (około 58 m2) - „zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji kołowej w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw z wyjątkiem domów przedpogrzebowych, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. A. Wnioskowana działka znajduje się w granicach otuliny parku krajobrazowego „Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich” oraz w granicach udokumentowanych złóż „Warszowice – Pawłowice Płn.” (złoże węgla kamiennego). B. Nieruchomość zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części miasta w niewielkim oddaleniu od lokalnych centrów przy ulicy Morelowej. C. Dojazd do dróg wojewódzkich i krajowych relacji południe, autostrady A1 zapewniony przez wąską drogę lokalną utwardzoną tłuczniem. D. Nieruchomość o kształcie nieregularnym, trapezoidalnym, niezagospodarowana, porośnięta trawą, roślinnością niską, zadrzewiona. E. Posiada dostęp do uzbrojenia w postaci energii i kanalizacji, pozostałe media (gaz, woda), zlokalizowane są w odległości około 100 metrów. 3. Ulica Piaskowa 22 Obręb Żory, karta mapy 3, rejestr nr 7528, nr księgi wieczystej GL1X/00027155/6 działka nr 3421/69 o pow. 0,0903 ha Cena wywoławcza 351.000,00 zł Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym, położona w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem: J3 MN/U – „zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności z usługami”: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, z wyłączeniem usług obsługi komunikacji kołowej, w tym stacji paliw oraz stacji i warsztatów obsługi pojazdów, a także z wyłączeniem warsztatów kamieniarskich; A. Przedmiotowa działka położona jest w granicach udokumentowanych złóż Żory - Suszec (złoże węgla kamiennego). B. Przez wnioskowaną działkę przebiegają sieci infrastruktury technicznej. Strefy ochronne od tych sieci i ich szerokości ustalają ich właściciele lub dysponenci. Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym o funkcji usługowej. Obiekt jest nieużytkowany. Posiada dwie kondygnacje: 1 podziemną – piwnicę i 1 nadziemną: parter. Budynek jest wolnostojący. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 112 m2. Budynek powstał w 1992 roku. Obszar nieruchomości głównie w zachodniej i północnej części porośnięty jest trawą oraz pojedynczymi drzewami i krzewami. Nieruchomość położona jest przy drodze gminnej ulicy Piaskowej o nawierzchni asfaltowej, która przebiega po zachodniej stronie działki oraz przy drodze gminnej ulicy Brzozowej o nawierzchni asfaltowej, która biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki. Bezpośrednie dojście do budynku zorganizowano jako chodnik z płyt betonowych kwadratowych. Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej, konstrukcji murowanej, nakryty jest jednospadowym dachem pokrytym papą. Budynek jest ocieplony. Długość działki wynosi około 28 metrów a jej szerokość około 35 metrów. Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów, ani żadne inne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 18.05.2022 roku o godz. 10.00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 13.05.2022 r. W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu. Wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie w momencie wpływu na rachunek Urzędu Miasta. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym przez Prezydenta Miasta terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Żory. Po przeprowadzonym przetargu zostanie niezwłocznie sporządzony protokół, który następnie zostanie podpisany przez Komisję Przetargową i nowonabywcę. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Uczestnicy przetargu winni: 1. legitymować się dowodem osobistym, 2. w przypadku osób fizycznych - w tym prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. 3. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów lub ewidencji – aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji, stosownego pełnomocnictwa (ewent. zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości), 4. posiadać dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Informacje dodatkowe: • koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg, • wysokość podatku od nieruchomości ustalona zostanie na podstawie wniosku nabywcy, wg stosownej uchwały Rady Miasta, • wszelkie informacje dotyczące zabudowy nieruchomości można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Architektury, • Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji Przetargowej stosowne pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy, • Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany sali przeprowadzenia przedmiotowego przetargu. Prezydent Miasta Żory zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone pod adresem www.bip.zory.pl a lokalizacja nieruchomości na www.geoportal.zory.pl Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży wszystkich nieruchomości oraz możliwości oględzin nieruchomości, położonej w Żorach przy ulicy Piaskowej 22, można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. 32/ 43-48-246. Informuję, że dane osobowe są wykorzystywane w procedurze przetargowej zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z udzieleniem zgody na udostępnienie danych osobowych. Klauzula informacyjna dotycząca RODO jest umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Żory (http://bip.zory.pl/?c=18435). Kontakt: Urząd Miasta Żory tel: 32 43 48 246 [email protected]

Termin: 2022-05-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Żory
Pozostałe przetargi tego organizatora
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia obiektu / lokalu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.