Przetarg na obiekt / lokal: Kielce, Piaski, Zagnańska

ARCHIWALNE

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA POŁOŻONA PRZY UL. ZAGNAŃSKIEJ 153 W KIELCACH, WCHODZĄCA W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI DORBUD S.A. W UPADŁOŚCI Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Dorbud S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg, przedmiotem którego jest łączne zbycie: a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy Zagnańskiej 153 w mieście Kielce, województwie świętokrzyskim, objętej księgą wieczystą nr *******************, stanowiącej działki ewidencyjne o nr 3/4, 3/7, 3/11 oraz 3/14, z obrębu 0006 o łącznej powierzchni 27.613 m2 wraz z prawem własności budynków posadowionych na tej nieruchomości stanowiących własność Dorbud. Nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089 r. Nieruchomość zabudowana stanowiącymi odrębną nieruchomość budynkami: warsztatu regeneracji stali, magazynu nr 7, magazynu nr 10, magazynu nr 8, magazynu materiałów łatwopalnych, administracyjno-socjalnym, portierni, hali produkcyjnej nr 2 i socjalnym. Budynki zostały wzniesione w latach 1980-1985, a remontowane w 2010 r. Teren wokół budynków jest zagospodarowany jako drogi, place składowe i manewrowe utwardzone płytami drogowymi żelbetowymi, a miejscami żwirem i kamieniem łamanym. Zachodnia część działki jest zabudowana dwoma estakadami podsuwnicowymi. Pozostała cześć działki zagospodarowana jest jako teren składowy materiałów budowlanych oraz teren zieleni. Nieruchomość wraz z sąsiednimi działkami nr 3/9, 3/10, 3/13, 3/19, 3/21 jest ogrodzona wspólnym płotem. Teren nieruchomości jest uzbrojony w sieci wodociągową, kanalizacyjną, gazową, energetyczna i telefoniczną. Działki leżą wśród zabudowy przemysłowo-magazynowej, w sąsiedztwie Aresztu Śledczego oraz terenów zielonych. b) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy Zagnańskiej 153 w mieście Kielce, województwie świętokrzyskim, objętej księgą wieczystą nr *******************, stanowiącej działki ewidencyjne o nr 3/9 oraz 3/13 z obrębu 0006 o łącznej powierzchni 8.696 m2 wraz z prawem własności budynków posadowionych na tej nieruchomości stanowiących własność Dorbud. Nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089 r.. Nieruchomość zabudowana stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot prawa własności: magazyn główny o pow. użytkowej 964 m2. Budynek został wzniesiony w 1971 r., wyremontowany i zmodernizowany w 2001 r. Budynek jest jednokondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony, z rampą rozładunkową od strony wschodniej i zachodniej budynku. Teren wokół budynku jest zagospodarowany jako droga dojazdowa, plac manewrowy i parking utwardzony płytami drogowymi żelbetowymi. Pozostała niezabudowana część działki jest zagospodarowana jako zieleń urządzona, skwer oraz trawniki z nasadzeniami drzew i krzewów. Nieruchomość wraz z sąsiednimi działkami nr 3/4, 3/7, 3/10, 3/11, 3/14, 3/,19 i 3/21 należącymi również do Dorbud S.A. w upadłości jest ogrodzona wspólnym płotem. Teren nieruchomości jest uzbrojony w sieci wodociągową, kanalizacyjną, gazową, energetyczną i telefoniczną. c) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy Zagnańskiej 153 w mieście Kielce, województwie świętokrzyskim, objętej księgą wieczystą nr *******************, stanowiącej działki ewidencyjne o nr 3/10, 3/12 (po podziale 3/18 oraz 3/19) i 3/15 (po podziale 3/20 oraz 3/21) z obrębu 0006 o łącznej powierzchni 8.769 m2 wraz z prawem własności budynków posadowionych na tej nieruchomości stanowiących własność Dorbud. Nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089 r. Nieruchomość zabudowana stanowiącymi odrębną nieruchomość dwoma budynkami biurowymi oraz budynkiem portierni. Budynek biurowy o pow. użytkowej 895,80 m2 został wzniesiony w 1970 r., a następnie wyremontowany i zmodernizowany w 2003 r. Budynek ma dwie kondygnacje, jest wolnostojący i niepodpiwniczony. Budynek biurowy z kotłownią o pow. użytkowej 390,85 m2 został wzniesiony 1971 r., wyremontowany i zmodernizowany w 2013 r. Budynek ma dwie kondygnacje – jedną poniżej poziomu drogi, jest wolnostojący, z dobudowanym od płn.-zach. murowanym kominem. Przed budynkami urządzone są parkingi oraz dojścia do budynków utwardzone kostką betonową. Środkiem nieruchomości ze wschodu na zachód i północny zachód biegnie droga wewnętrzna (zakładowa) utwardzona asfaltem. Pozostała niezabudowana część nieruchomości jest zagospodarowana jako zieleń urządzona, skwery oraz trawniki z nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych. Nieruchomość wraz z sąsiednimi działkami 3/4, 3/7, 3/9, 3/11, 3/13 i 3/14 należą do Dorbud S.A. w upadłości i są ogrodzone wspólnym płotem. Teren nieruchomości jest uzbrojony w sieci wodociągową , kanalizacyjną, gazową, energetyczną i telefoniczną. Cena wywoławcza wynosi: a) w przypadku złożenia oferty nabycia łącznie wszystkich nieruchomości wymienionych powyżej, tj. nieruchomości wymienionych w lit. a), b) oraz c) powyżej: 11.270.984,00 zł (jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100) netto – sprzedaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, b) w przypadku złożenia oferty nabycia tylko nieruchomości wymienionej w lit. a) powyżej, tj. nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr *******************: 4.997.230,00 zł (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści złotych i 00/100) netto – sprzedaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, c) w przypadku złożenia oferty nabycia łącznie dwóch nieruchomości wymienionych w lit. b) oraz c) powyżej, tj. nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste o nr ******************* oraz *******************: 6.273.754,00 zł (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery złote i 00/100) netto – sprzedaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 26 maja 2022 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium na rachunek masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości o nr: 16 1750 1110 0000 0000 0110 9707 (BNP Paribas Bank Polska S.A.) w wysokości: * 1.127.000,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych i 00/100) w przypadku złożenia oferty nabycia łącznie wszystkich nieruchomości wymienionych w lit. a), b) oraz c) powyżej; * 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100) w przypadku złożenia oferty nabycia tylko nieruchomości wymienionej w lit. a) powyżej, tj. nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr *******************, * 627.000,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych i 00/100) w przypadku złożenia oferty nabycia łącznie dwóch nieruchomości wymienionych w lit. b) oraz c) powyżej, tj. nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste o nr ******************* oraz *******************. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w dniu 30 maja 2022 r. o godz. 11:00, w sali nr XXV. Operaty szacunkowe wartości praw do ww. nieruchomości z maja 2020 r. (opracowania nr 158/2020, 159/2020 i 157/2020), są dostępne w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria@saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego DORBUD S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt: V GUp 84/20. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący). Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Cena wywoławcza:

11 270 984 zł

2 384 zł/m2

4 729 m2

Termin: 2022-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk Tycjan Saltarski

Przetarg na obiekt / lokal: Kielce, Piaski, Zagnańska

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

11 270 984 zł

2 384 zł/m2

4 729 m2

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA POŁOŻONA PRZY UL. ZAGNAŃSKIEJ 153 W KIELCACH, WCHODZĄCA W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI DORBUD S.A. W UPADŁOŚCI Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Dorbud S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg, przedmiotem którego jest łączne zbycie: a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy Zagnańskiej 153 w mieście Kielce, województwie świętokrzyskim, objętej księgą wieczystą nr *******************, stanowiącej działki ewidencyjne o nr 3/4, 3/7, 3/11 oraz 3/14, z obrębu 0006 o łącznej powierzchni 27.613 m2 wraz z prawem własności budynków posadowionych na tej nieruchomości stanowiących własność Dorbud. Nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089 r. Nieruchomość zabudowana stanowiącymi odrębną nieruchomość budynkami: warsztatu regeneracji stali, magazynu nr 7, magazynu nr 10, magazynu nr 8, magazynu materiałów łatwopalnych, administracyjno-socjalnym, portierni, hali produkcyjnej nr 2 i socjalnym. Budynki zostały wzniesione w latach 1980-1985, a remontowane w 2010 r. Teren wokół budynków jest zagospodarowany jako drogi, place składowe i manewrowe utwardzone płytami drogowymi żelbetowymi, a miejscami żwirem i kamieniem łamanym. Zachodnia część działki jest zabudowana dwoma estakadami podsuwnicowymi. Pozostała cześć działki zagospodarowana jest jako teren składowy materiałów budowlanych oraz teren zieleni. Nieruchomość wraz z sąsiednimi działkami nr 3/9, 3/10, 3/13, 3/19, 3/21 jest ogrodzona wspólnym płotem. Teren nieruchomości jest uzbrojony w sieci wodociągową, kanalizacyjną, gazową, energetyczna i telefoniczną. Działki leżą wśród zabudowy przemysłowo-magazynowej, w sąsiedztwie Aresztu Śledczego oraz terenów zielonych. b) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy Zagnańskiej 153 w mieście Kielce, województwie świętokrzyskim, objętej księgą wieczystą nr *******************, stanowiącej działki ewidencyjne o nr 3/9 oraz 3/13 z obrębu 0006 o łącznej powierzchni 8.696 m2 wraz z prawem własności budynków posadowionych na tej nieruchomości stanowiących własność Dorbud. Nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089 r.. Nieruchomość zabudowana stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot prawa własności: magazyn główny o pow. użytkowej 964 m2. Budynek został wzniesiony w 1971 r., wyremontowany i zmodernizowany w 2001 r. Budynek jest jednokondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony, z rampą rozładunkową od strony wschodniej i zachodniej budynku. Teren wokół budynku jest zagospodarowany jako droga dojazdowa, plac manewrowy i parking utwardzony płytami drogowymi żelbetowymi. Pozostała niezabudowana część działki jest zagospodarowana jako zieleń urządzona, skwer oraz trawniki z nasadzeniami drzew i krzewów. Nieruchomość wraz z sąsiednimi działkami nr 3/4, 3/7, 3/10, 3/11, 3/14, 3/,19 i 3/21 należącymi również do Dorbud S.A. w upadłości jest ogrodzona wspólnym płotem. Teren nieruchomości jest uzbrojony w sieci wodociągową, kanalizacyjną, gazową, energetyczną i telefoniczną. c) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy Zagnańskiej 153 w mieście Kielce, województwie świętokrzyskim, objętej księgą wieczystą nr *******************, stanowiącej działki ewidencyjne o nr 3/10, 3/12 (po podziale 3/18 oraz 3/19) i 3/15 (po podziale 3/20 oraz 3/21) z obrębu 0006 o łącznej powierzchni 8.769 m2 wraz z prawem własności budynków posadowionych na tej nieruchomości stanowiących własność Dorbud. Nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089 r. Nieruchomość zabudowana stanowiącymi odrębną nieruchomość dwoma budynkami biurowymi oraz budynkiem portierni. Budynek biurowy o pow. użytkowej 895,80 m2 został wzniesiony w 1970 r., a następnie wyremontowany i zmodernizowany w 2003 r. Budynek ma dwie kondygnacje, jest wolnostojący i niepodpiwniczony. Budynek biurowy z kotłownią o pow. użytkowej 390,85 m2 został wzniesiony 1971 r., wyremontowany i zmodernizowany w 2013 r. Budynek ma dwie kondygnacje – jedną poniżej poziomu drogi, jest wolnostojący, z dobudowanym od płn.-zach. murowanym kominem. Przed budynkami urządzone są parkingi oraz dojścia do budynków utwardzone kostką betonową. Środkiem nieruchomości ze wschodu na zachód i północny zachód biegnie droga wewnętrzna (zakładowa) utwardzona asfaltem. Pozostała niezabudowana część nieruchomości jest zagospodarowana jako zieleń urządzona, skwery oraz trawniki z nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych. Nieruchomość wraz z sąsiednimi działkami 3/4, 3/7, 3/9, 3/11, 3/13 i 3/14 należą do Dorbud S.A. w upadłości i są ogrodzone wspólnym płotem. Teren nieruchomości jest uzbrojony w sieci wodociągową , kanalizacyjną, gazową, energetyczną i telefoniczną. Cena wywoławcza wynosi: a) w przypadku złożenia oferty nabycia łącznie wszystkich nieruchomości wymienionych powyżej, tj. nieruchomości wymienionych w lit. a), b) oraz c) powyżej: 11.270.984,00 zł (jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100) netto – sprzedaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, b) w przypadku złożenia oferty nabycia tylko nieruchomości wymienionej w lit. a) powyżej, tj. nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr *******************: 4.997.230,00 zł (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści złotych i 00/100) netto – sprzedaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, c) w przypadku złożenia oferty nabycia łącznie dwóch nieruchomości wymienionych w lit. b) oraz c) powyżej, tj. nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste o nr ******************* oraz *******************: 6.273.754,00 zł (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery złote i 00/100) netto – sprzedaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 26 maja 2022 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium na rachunek masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości o nr: 16 1750 1110 0000 0000 0110 9707 (BNP Paribas Bank Polska S.A.) w wysokości: * 1.127.000,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych i 00/100) w przypadku złożenia oferty nabycia łącznie wszystkich nieruchomości wymienionych w lit. a), b) oraz c) powyżej; * 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100) w przypadku złożenia oferty nabycia tylko nieruchomości wymienionej w lit. a) powyżej, tj. nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr *******************, * 627.000,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych i 00/100) w przypadku złożenia oferty nabycia łącznie dwóch nieruchomości wymienionych w lit. b) oraz c) powyżej, tj. nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste o nr ******************* oraz *******************. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w dniu 30 maja 2022 r. o godz. 11:00, w sali nr XXV. Operaty szacunkowe wartości praw do ww. nieruchomości z maja 2020 r. (opracowania nr 158/2020, 159/2020 i 157/2020), są dostępne w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria@saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego DORBUD S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt: V GUp 84/20. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący). Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Termin: 2022-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk Tycjan Saltarski
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia obiektu / lokalu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.