Przetarg na obiekt / lokal: chełmski, Chełm, Stołpie

ARCHIWALNE

Syndyk Masy Upadłości KF MASZ Sp. z o.o. sp.k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Niedrzwicy Dużej ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład Masy Upadłości: 1. nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Stołpie, stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze 240/1 o łącznej powierzchni 10,515 m2, na której posadowiony jest budynek handlowo- usługowy o łącznej powierzchni 1007,8 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr ******************* za cenę nie niższą niż 55% wartości oszacowania, tj. 2 214 135 zł (słownie złotych: dwa miliony dwieście czternaście tysięcy sto trzydzieści pięć). Podana cena stanowi cenę transakcyjną. Sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. 2. Wadium dla nieruchomości opisanej w pkt 1 wynosi402 570 zł (słownie: czterysta dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych) Wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy w Banku Pekao SA I o/Lublin nr Bank Pekao SA I o/Lublin 09 1240 1503 1111 0010 8616 2497 do dnia 06.07.2022 r. Za datę wpływu przyjmuje się datę uznania kwoty na rachunku. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta, którego oferta została wybrana, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi i zostanie włączone do funduszów masy upadłości. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi. Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203 „Konkurs ofert- nie otwierać IX GUp 133/18” Oferty nabycia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.07.2022 r. do godziny 10:15 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2022 r. o godz. 13:00 Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.doradcarestrukturyzacyjny.net oraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlanej 50 lok 205, 20-469 Lublin Syndykowi zastrzega się prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia konkursu w całości lub części bez podania przyczyny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 693 466 323 w godzinach 11-16.

Cena wywoławcza:

2 214 135 zł

2 197 zł/m2

1 008 m2

Termin: 2022-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk

Przetarg na obiekt / lokal: chełmski, Chełm, Stołpie

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

2 214 135 zł

2 197 zł/m2

1 008 m2

Syndyk Masy Upadłości KF MASZ Sp. z o.o. sp.k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Niedrzwicy Dużej ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład Masy Upadłości: 1. nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Stołpie, stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze 240/1 o łącznej powierzchni 10,515 m2, na której posadowiony jest budynek handlowo- usługowy o łącznej powierzchni 1007,8 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr ******************* za cenę nie niższą niż 55% wartości oszacowania, tj. 2 214 135 zł (słownie złotych: dwa miliony dwieście czternaście tysięcy sto trzydzieści pięć). Podana cena stanowi cenę transakcyjną. Sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. 2. Wadium dla nieruchomości opisanej w pkt 1 wynosi402 570 zł (słownie: czterysta dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych) Wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy w Banku Pekao SA I o/Lublin nr Bank Pekao SA I o/Lublin 09 1240 1503 1111 0010 8616 2497 do dnia 06.07.2022 r. Za datę wpływu przyjmuje się datę uznania kwoty na rachunku. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta, którego oferta została wybrana, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi i zostanie włączone do funduszów masy upadłości. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi. Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203 „Konkurs ofert- nie otwierać IX GUp 133/18” Oferty nabycia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.07.2022 r. do godziny 10:15 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2022 r. o godz. 13:00 Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.doradcarestrukturyzacyjny.net oraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlanej 50 lok 205, 20-469 Lublin Syndykowi zastrzega się prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia konkursu w całości lub części bez podania przyczyny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 693 466 323 w godzinach 11-16.

Termin: 2022-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia obiektu / lokalu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.