Przetarg na obiekt / lokal: Wałbrzych, Głuszycka

ARCHIWALNE

PREZYDENT  MIASTA  WAŁBRZYCHA Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Wałbrzychu przy  ulicy Głuszyckiej 43,   oznaczonej jako działka numer 18/8 obręb Rusinowa nr 37 o powierzchni 0,3667 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga wieczysta SW1W/00034981/6, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych. Działka  zabudowana budynkiem  użytkowym ( dawna szkoła podstawowa), w zabudowie wolnostojącej, trzykondygnacyjnym,  z poddaszem o funkcji strychu, wyposażonym w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową oraz centralnego ogrzewania. Budynek od kilkunastu lat nieużytkowany. Stan techniczny i standard budynku – zły. Powierzchnia użytkowa budynku –  1394,6 m². Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.e Nieruchomość można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem  ZDKiUM w Wałbrzychu  ul. Matejki 1, tel. 74 641-44-15. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 30.03.2022 r. Cena  wywoławcza 400.000,00 zł  Przetarg odbędzie się w dniu 25.05.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 12:00. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu: -  ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport), - w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, - w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot, -  w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, -  w przypadku cudzoziemców  ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278)  odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie  dokumenty w/w   powinny mieć formę pisemną (papierową). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 18.05.2022 r. wadium   w wysokości 40.000,00 zł wadium należy wpłacić na konto: Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 Wpłata wadium powinna zawierać adres nieruchomości, której wpłata dotyczy oraz oznaczenie uczestnika przetargu. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na współwłasność w tytule wpłaty należy wskazać adres nieruchomości oraz imiona i nazwiska wszystkich osób, na które ma nastąpić nabycie. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową w tytule wpłaty należy podać  adres nieruchomości i imiona i nazwiska osób przystępujących do przetargu. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.  Termin zawarcia umowy notarialnej dot.  sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach                             i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości. Uwaga: Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe  informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240. Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  bip.um.walbrzych.pl. _Informacja o przetwarzaniu danych_             Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: * 1.  Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest  Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl.    Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl. * _2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO)  jak i w celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO)._ * _3.  Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych można uzyskać na stronie __http://bip.um.walbrzych.pl__ __ za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail _iodo@um.walbrzych.pl_ lub pod numerem telefonu 74 665 53 59._ Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 od dnia 20.04.2022 r. do dnia 25.05.2022 r.

Cena wywoławcza:

400 000 zł

287 zł/m2

1 395 m2

Termin: 2022-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Wałbrzychu
Pozostałe przetargi tego organizatora

Przetarg na obiekt / lokal: Wałbrzych, Głuszycka

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

400 000 zł

287 zł/m2

1 395 m2

PREZYDENT  MIASTA  WAŁBRZYCHA Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Wałbrzychu przy  ulicy Głuszyckiej 43,   oznaczonej jako działka numer 18/8 obręb Rusinowa nr 37 o powierzchni 0,3667 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga wieczysta SW1W/00034981/6, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych. Działka  zabudowana budynkiem  użytkowym ( dawna szkoła podstawowa), w zabudowie wolnostojącej, trzykondygnacyjnym,  z poddaszem o funkcji strychu, wyposażonym w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową oraz centralnego ogrzewania. Budynek od kilkunastu lat nieużytkowany. Stan techniczny i standard budynku – zły. Powierzchnia użytkowa budynku –  1394,6 m². Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.e Nieruchomość można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem  ZDKiUM w Wałbrzychu  ul. Matejki 1, tel. 74 641-44-15. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 30.03.2022 r. Cena  wywoławcza 400.000,00 zł  Przetarg odbędzie się w dniu 25.05.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 12:00. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu: -  ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport), - w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, - w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot, -  w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, -  w przypadku cudzoziemców  ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278)  odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie  dokumenty w/w   powinny mieć formę pisemną (papierową). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 18.05.2022 r. wadium   w wysokości 40.000,00 zł wadium należy wpłacić na konto: Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 Wpłata wadium powinna zawierać adres nieruchomości, której wpłata dotyczy oraz oznaczenie uczestnika przetargu. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na współwłasność w tytule wpłaty należy wskazać adres nieruchomości oraz imiona i nazwiska wszystkich osób, na które ma nastąpić nabycie. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową w tytule wpłaty należy podać  adres nieruchomości i imiona i nazwiska osób przystępujących do przetargu. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.  Termin zawarcia umowy notarialnej dot.  sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach                             i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości. Uwaga: Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe  informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240. Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  bip.um.walbrzych.pl. _Informacja o przetwarzaniu danych_             Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: * 1.  Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest  Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl.    Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl. * _2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO)  jak i w celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO)._ * _3.  Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych można uzyskać na stronie __http://bip.um.walbrzych.pl__ __ za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail _iodo@um.walbrzych.pl_ lub pod numerem telefonu 74 665 53 59._ Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 od dnia 20.04.2022 r. do dnia 25.05.2022 r.

Termin: 2022-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Wałbrzychu
Pozostałe przetargi tego organizatora
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia obiektu / lokalu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.