Licytacja działki: ostródzki, Grunwald, Jędrychowo

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Marcin Dubień na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2022 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie z siedzibą przy Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, pokój VIII,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest ******************* przy  ,JĘDRYCHOWO,  14-107 Grunwald, dla której SĄD REJONOWY OSTRÓDA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , OSTRÓDA, 14-100 OSTRÓDA) prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Działka nr 5/13 o powierzchni 0,23 ha położona w miejscowości JĘDRYCHOWO gm Grunwald posiadająca urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Ostródzie o nr KW ******************* oraz stanowiąca własność dłużnika ******************* Suma oszacowania wynosi 8 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 25 2030 0045 1110 0000 0284 7090. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Jana III Sobieskiego 12, Ostróda, 14-100  Ostróda. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Marcin Dubień

Cena wywoławcza:

6 375 zł

3 zł/m2

2 300 m2

Termin: 2022-05-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na działkę: ostródzki, Grunwald, Jędrychowo

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

6 375 zł

3 zł/m2

2 300 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Marcin Dubień na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2022 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie z siedzibą przy Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, pokój VIII,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest ******************* przy  ,JĘDRYCHOWO,  14-107 Grunwald, dla której SĄD REJONOWY OSTRÓDA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , OSTRÓDA, 14-100 OSTRÓDA) prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Działka nr 5/13 o powierzchni 0,23 ha położona w miejscowości JĘDRYCHOWO gm Grunwald posiadająca urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Ostródzie o nr KW ******************* oraz stanowiąca własność dłużnika ******************* Suma oszacowania wynosi 8 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 25 2030 0045 1110 0000 0284 7090. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Jana III Sobieskiego 12, Ostróda, 14-100  Ostróda. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Marcin Dubień

Termin: 2022-05-16

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.