Przetarg na działkę: Jeziorany


Cena wywoławcza:

62 500 zł

32,32 zł/m2
1 934 m2
Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jeziorany
Pozostałe przetargi tego organizatora
Termin: 2022-12-20

Burmistrz Jezioran ogłasza trzeci ustny przetarg publiczny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej położonej w obrębie nr 1 miasta Jeziorany oznaczonej numerem geodezyjnym 21/5 o powierzchni 0,1934 ha opisanej w KW OL1B/00003556/3 będącej własnością Gminy Jeziorany.

Nieruchomość nie posiada obciążeń, nie jest przedmiotem zobowiązań. W pierwszym (w dn. 27.09.2022 r.) oraz drugim (w dn. 08.11.2022 r.) przetargu na sprzedaż tej nieruchomości nie ustalono nabywców Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Jeziorany dla terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza i ul. Łąkowej uchwalonym Uchwałą Nr XXV/218/21 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 20 października 2021 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 824 z dnia 15.02.2022 roku, teren na którym zlokalizowana jest działka nr 21/5 oznaczony jest symbolem 3MN pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Jezioranach, Pl. Zamkowy 4 (pokój nr 8). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi –62.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) Minimalne postąpienie wynosi 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych). Wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 15-12-2022 r. włącznie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego w Jezioranach w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym nr konta 46 8858 1011 9002 0000 0417 8902. Za zachowanie terminu wpłat wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończonym przetargu. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Jezioran. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Dokładnych informacji udziela się pod nr tel. 89 539 27 42 pokój nr 8 w Urzędzie Miejskim w Jezioranach.

/-/ MACIEJ LESZCZYŃSKI BURMISTRZ JEZIORAN

Jeziorany, dnia 18.11.2022 r.

sporządziła: I. Ławrecka Kontakt: Urząd Miasta Jeziorany tel: 89 539 27 42


http://bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl/?a=13780
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.