Licytacja działki: łowicki, Łyszkowice, Seroki

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Marcin Anioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-01-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu z siedzibą przy Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz, pokój II, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika******************* położonej przy Seroki , 99-420 Łyszkowice, dla której SĄD REJONOWY ŁOWICZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Działka nr 28 jest niezabudowaną i nieogrodzoną działką rolną o powierzchni 0,3688 ha. Wymiary działki - średnia szerokość ok. 14 m, średnia długość ok. 260 m. Działka posiada dostęp do drogi publicznej od strony wschodniej – droga gruntowa. Przez działkę w poprzek przebiega napowietrzna sieć energetyczna. Działka nr 74 jest niezabudowaną i nieogrodzoną działką rolną o powierzchni 0,8173 ha. Wymiary działki - średnie szerokości to ok. 14 m (części zachodniej) i ok. 3,5 m (części wschodniej), średnia długość działki wynosi ok. 650 m. Teren działki płaski. Działka posiada dostęp do drogi publicznej od strony wschodniej – droga utwardzona i od strony zachodniej – droga gruntowa. Działka nr 173 jest niezabudowaną i nieogrodzoną działką leśną o powierzchni 0,3215 ha. Wymiary działki - średnia szerokość ok. 14 m, średnia długość ok. 230 m. Teren działki płaski. Działka posiada dostęp do drogi publicznej od strony zachodniej – droga gruntowa. stanowiący własność dłużników: 1. Marek Kamiński 2. Zofia Kamińska Nieruchomości będące przedmiotem licytacji oszacowane są w łącznie w na kwotę: 48 200,00 -zł w tym: - wartość całej niezabudowanej działki nr 28 o powierzchni 0,3688 ha wynosi: 11 300,00- zł - wartość całej niezabudowanej działki nr 74 o powierzchni 0,8173 ha wynosi: 27 800,00- zł - wartość całej niezabudowanej działki nr 173 o powierzchni 0,3215 ha wynosi: 9 100,00- zł Z uwagi iż przedmiotem licytacji pozostaje udział wynoszący 1/2 prawa własności nieruchomości cena oszacowania przedmiotowego udziału wynosi: 24 100,00-zł. - wartość udziału wynoszącego 1/2 prawa własości działki nr 28 wynosi: 5 650,00- zł - wartość udziału wynoszącego 1/2 prawa własości działki nr 74 wynosi: 13 900,00- zł - wartość udziału wynoszącego 1/2 prawa własości działki nr 173 wynosi: 4 550,00- zł Cena wywoławcza nieruchomości łącznie w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania - to jest kwotę: 18 075,00-zł. w tym: - cena wywoławcza udziału wynoszącego 1/2 prawa własności działki nr 28 wynosi: 4 237,50-zł - cena wywoławcza udziału wynoszącego 1/2 prawa własności działki nr 74 wynosi: 10 425,00-zł - cena wywoławcza udziału wynoszącego 1/2 prawa własności działki nr173 wynosi: 3 412,50-zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. dla udziału wynoszącego 1/2 prawa własności działki nr 28 - kwotę 565,00-zł dla udziału wynoszącego 1/2 prawa własności działki nr 74 - kwotę 1 390,00-zł dla udziału wynoszącego 1/2 prawa własności działki nr 173 - kwotę 455,00-zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 04 1600 1462 1823 3552 2000 0004 Suma oszacowania wynosi 24 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 075,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 410,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna 04 1600 1462 1823 3552 2000 0004. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Łowiczu mieszczącym się pod adresem: Kaliska 1, Łowicz, 99-400 Łowicz. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć w kasie kancelarii komornika lub na rachunek bankowy: 04 1600 1462 1823 3552 2000 0004 Komornik Sądowy Marcin Anioł

Cena wywoławcza:

18 075 zł

5 zł/m2

3 688 m2

Termin: 2022-01-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na działkę: łowicki, Łyszkowice, Seroki

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

18 075 zł

5 zł/m2

3 688 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Marcin Anioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-01-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu z siedzibą przy Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz, pokój II, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika******************* położonej przy Seroki , 99-420 Łyszkowice, dla której SĄD REJONOWY ŁOWICZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Działka nr 28 jest niezabudowaną i nieogrodzoną działką rolną o powierzchni 0,3688 ha. Wymiary działki - średnia szerokość ok. 14 m, średnia długość ok. 260 m. Działka posiada dostęp do drogi publicznej od strony wschodniej – droga gruntowa. Przez działkę w poprzek przebiega napowietrzna sieć energetyczna. Działka nr 74 jest niezabudowaną i nieogrodzoną działką rolną o powierzchni 0,8173 ha. Wymiary działki - średnie szerokości to ok. 14 m (części zachodniej) i ok. 3,5 m (części wschodniej), średnia długość działki wynosi ok. 650 m. Teren działki płaski. Działka posiada dostęp do drogi publicznej od strony wschodniej – droga utwardzona i od strony zachodniej – droga gruntowa. Działka nr 173 jest niezabudowaną i nieogrodzoną działką leśną o powierzchni 0,3215 ha. Wymiary działki - średnia szerokość ok. 14 m, średnia długość ok. 230 m. Teren działki płaski. Działka posiada dostęp do drogi publicznej od strony zachodniej – droga gruntowa. stanowiący własność dłużników: 1. Marek Kamiński 2. Zofia Kamińska Nieruchomości będące przedmiotem licytacji oszacowane są w łącznie w na kwotę: 48 200,00 -zł w tym: - wartość całej niezabudowanej działki nr 28 o powierzchni 0,3688 ha wynosi: 11 300,00- zł - wartość całej niezabudowanej działki nr 74 o powierzchni 0,8173 ha wynosi: 27 800,00- zł - wartość całej niezabudowanej działki nr 173 o powierzchni 0,3215 ha wynosi: 9 100,00- zł Z uwagi iż przedmiotem licytacji pozostaje udział wynoszący 1/2 prawa własności nieruchomości cena oszacowania przedmiotowego udziału wynosi: 24 100,00-zł. - wartość udziału wynoszącego 1/2 prawa własości działki nr 28 wynosi: 5 650,00- zł - wartość udziału wynoszącego 1/2 prawa własości działki nr 74 wynosi: 13 900,00- zł - wartość udziału wynoszącego 1/2 prawa własości działki nr 173 wynosi: 4 550,00- zł Cena wywoławcza nieruchomości łącznie w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania - to jest kwotę: 18 075,00-zł. w tym: - cena wywoławcza udziału wynoszącego 1/2 prawa własności działki nr 28 wynosi: 4 237,50-zł - cena wywoławcza udziału wynoszącego 1/2 prawa własności działki nr 74 wynosi: 10 425,00-zł - cena wywoławcza udziału wynoszącego 1/2 prawa własności działki nr173 wynosi: 3 412,50-zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. dla udziału wynoszącego 1/2 prawa własności działki nr 28 - kwotę 565,00-zł dla udziału wynoszącego 1/2 prawa własności działki nr 74 - kwotę 1 390,00-zł dla udziału wynoszącego 1/2 prawa własności działki nr 173 - kwotę 455,00-zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 04 1600 1462 1823 3552 2000 0004 Suma oszacowania wynosi 24 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 075,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 410,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna 04 1600 1462 1823 3552 2000 0004. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Łowiczu mieszczącym się pod adresem: Kaliska 1, Łowicz, 99-400 Łowicz. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć w kasie kancelarii komornika lub na rachunek bankowy: 04 1600 1462 1823 3552 2000 0004 Komornik Sądowy Marcin Anioł

Termin: 2022-01-19

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.