Przetarg na działkę: Suwałki, Dubowo I

ARCHIWALNE

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 32767/3 o powierzchni 1,6887 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Dubowo I, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00066930/1. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów. Działka nr 32767/3 oddana jest w dzierżawę na cele rolnicze do dnia 31 sierpnia 2022 roku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.10.2016 roku. Cena wywoławcza: 1 250 000 zł brutto (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium: 125 000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: - wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 05 sierpnia 2022 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu; - złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie; - w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41. Kontakt: Urząd Miasta Suwałki tel: (87) 562-81-41 Zapytaj o Ofertę Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Cena wywoławcza:

1 250 000 zł

74 zł/m2

16 887 m2

Termin: 2022-08-10

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Suwałki
Pozostałe przetargi tego organizatora

Przetarg na działkę: Suwałki, Dubowo I

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

1 250 000 zł

74 zł/m2

16 887 m2

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 32767/3 o powierzchni 1,6887 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Dubowo I, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00066930/1. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów. Działka nr 32767/3 oddana jest w dzierżawę na cele rolnicze do dnia 31 sierpnia 2022 roku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.10.2016 roku. Cena wywoławcza: 1 250 000 zł brutto (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium: 125 000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: - wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 05 sierpnia 2022 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu; - złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie; - w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41. Kontakt: Urząd Miasta Suwałki tel: (87) 562-81-41 Zapytaj o Ofertę Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Termin: 2022-08-10

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Suwałki
Pozostałe przetargi tego organizatora
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.