Licytacja obiektu / lokalu: Kolno

ARCHIWALNE

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości. Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej,  18-400 Łomża Polowa 15/77 W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę  KM 820/20 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHMOŚCI Komornik Sądowy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2022 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowa 1  18-400 ŁOMŻA w sali nr X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 2,5500ha składająca się z: działki oznaczonej numerem 2482/1 o powierzchni 0,4131ha położonej w Kolnie przy ul. Łąkowej 17 zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni całkowitej 581,56m2 ( budynek oznaczony numerem ewidencyjnym 7608) , niezabudowanych działek położonych w Kolnie przy ul. Łąkowej; dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2482/2 o powierzchni 0,5784ha, działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2482/3 o powierzchni 0,3128ha, działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2482/4 o powierzchni 0,3226ha, działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2482/5 o powierzchni 0,3306ha, działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2482/6 o powierzchni 0,1585ha, działki oznaczonej numerem 2487 o powierzchni 0,4340ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Nieruchomość obciążona jest prawem służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja SA. Suma oszacowania bez uwzględnienia powyższego prawa wynosi 1 252 420,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 939 315,00 zł. Suma oszacowania z uwzględnienia powyższego prawa wynosi 1 194 920,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 896.190,00 zł. Komornik licytację rozpocznie od ceny wywołania z uwzględnieniem prawa tj. od kwoty 896 190,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 125 242,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 477/21). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone  najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą  uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywoławcza:

896 190 zł

1 541 zł/m2

582 m2

Termin: 2022-05-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na obiekt / lokal: Kolno

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

896 190 zł

1 541 zł/m2

582 m2

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości. Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej,  18-400 Łomża Polowa 15/77 W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę  KM 820/20 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHMOŚCI Komornik Sądowy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2022 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowa 1  18-400 ŁOMŻA w sali nr X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 2,5500ha składająca się z: działki oznaczonej numerem 2482/1 o powierzchni 0,4131ha położonej w Kolnie przy ul. Łąkowej 17 zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni całkowitej 581,56m2 ( budynek oznaczony numerem ewidencyjnym 7608) , niezabudowanych działek położonych w Kolnie przy ul. Łąkowej; dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2482/2 o powierzchni 0,5784ha, działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2482/3 o powierzchni 0,3128ha, działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2482/4 o powierzchni 0,3226ha, działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2482/5 o powierzchni 0,3306ha, działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2482/6 o powierzchni 0,1585ha, działki oznaczonej numerem 2487 o powierzchni 0,4340ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Nieruchomość obciążona jest prawem służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja SA. Suma oszacowania bez uwzględnienia powyższego prawa wynosi 1 252 420,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 939 315,00 zł. Suma oszacowania z uwzględnienia powyższego prawa wynosi 1 194 920,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 896.190,00 zł. Komornik licytację rozpocznie od ceny wywołania z uwzględnieniem prawa tj. od kwoty 896 190,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 125 242,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 477/21). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone  najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą  uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Termin: 2022-05-16

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia obiektu / lokalu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.