Licytacja mieszkania: Rzeszów, Malczewskiego

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Rzeszowie Jakub Kwater na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 10.08.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  położonego przy  Malczewskiego, 35-114 Rzeszów, dla którego Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kustronia 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów) prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Przedmiotem przetargu jest nieruchomość lokalowa nr 54, o pow. użytkowej 40,3 m2, znajdująca się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Malczewskiego 11 w Rzeszowie, na II kondygnacji w budynku V kondygnacyjnym. Lokal składa się z 2 pokoi, łazienki, kuchni, przedpokoju. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej objętej KW *******************, w której ujawniono działki 668/7, 668/12 w obrębie 214 w Rzeszowie oraz budynek mieszkalny przy ul. Malczewskiego 11 w Rzeszowie. Nieruchomość objęta jest KW *******************. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  17.08.2022 o godzinie: 12:00 . Suma oszacowania wynosi 204 314,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 235,50 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 431,40 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 25910100032015000307200001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywoławcza:

153 236 zł

3 802 zł/m2

40 m2 2 pokoje

Termin: 2022-08-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na mieszkanie: Rzeszów, Malczewskiego

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

153 236 zł

3 802 zł/m2

40 m2 2 pokoje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Rzeszowie Jakub Kwater na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 10.08.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  położonego przy  Malczewskiego, 35-114 Rzeszów, dla którego Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kustronia 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów) prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Przedmiotem przetargu jest nieruchomość lokalowa nr 54, o pow. użytkowej 40,3 m2, znajdująca się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Malczewskiego 11 w Rzeszowie, na II kondygnacji w budynku V kondygnacyjnym. Lokal składa się z 2 pokoi, łazienki, kuchni, przedpokoju. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej objętej KW *******************, w której ujawniono działki 668/7, 668/12 w obrębie 214 w Rzeszowie oraz budynek mieszkalny przy ul. Malczewskiego 11 w Rzeszowie. Nieruchomość objęta jest KW *******************. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  17.08.2022 o godzinie: 12:00 . Suma oszacowania wynosi 204 314,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 235,50 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 431,40 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 25910100032015000307200001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Termin: 2022-08-10

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.