Przetarg na dom: Augustów, 3 Maja


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

991 550 zł


Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Pozostałe przetargi tego organizatora
Termin: 2023-11-08


BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA 
ogłasza 
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
 

 
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, 
położonej w Augustowie, obręb 3, 
przy ul. 3 Maja 58
oznaczonej Nr geodez. 3625 o  pow. 0,0977 ha
objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00000227/3. 
 
Cena wywoławcza  991 550,00 zł. 
Wadium 150 000,00 zł.
 

 
Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny, garaż trwale związanym z gruntem, budynek gospodarczy nietrwale związany z gruntem oraz ogrodzenie. 
Budynek mieszkalny (front od ulicy 3 Maja) w niewielkiej części przekracza granice działki 3625 i znajduje się w pasie drogowym ulicy powiatowej. Przebudowa, remont lub rozbiórka będzie wymagała uzyskania odpowiednich zgód lub pozwoleń właściciela gruntu, które nabywca będzie zobowiązany pozyskać na własny koszt i we własnym zakresie, bez prawa roszczeń w stosunku do sprzedającego. 
 
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową z usługami. 
Nieruchomość nie jest położona na terenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 
 
Nieruchomość nie jest indywidualnie wpisana do rejestru zabytków, nie jest ujęta w wojewódzkiej ewidencji zabytków, jest położona na obszarze zespołu Kanału Augustowskiego wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 09 lutego 1979 r., znak: KL. WKZ- 534/5/d/79. 
Znajduje się również na obszarze układu urbanistycznego miasta Augustowa wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych: 
- decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 listopada 1956 r. l.dz. Kult.-V-2b-76-37-56, 
- częściowo decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 13 listopada 1980 r. l.dz. KL.WKZ-534/96/d/80. 
 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. 
W razie wystąpienia w granicach nieruchomości sieci infrastruktury technicznej, które kolidować będą z inwestycją, nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny i we własnym zakresie, w porozumieniu z właścicielem sieci. 
 
Ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia obiektów budowlanych oraz sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.  
 
W przypadku wystąpienia w obrębie zbywanej nieruchomości przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych, ewentualne ich usunięcie nabywca wykona na koszt własny i we własnym zakresie. 
 
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. 
 
Przetarg odbędzie się dnia 08 listopada 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad, pokój Nr 411, 3 piętro.   
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne. 
 
Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 25 października 2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440. 
 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek. 

 
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.). 
 
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do okazania komisji przetargowej dowodu tożsamości. 

Dodatkowo: 

  • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do wzięcia udziału w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, wraz z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego zawierające zgodę na nabycie nieruchomości, ewentualnie pisemną zgodę z podpisem notarialnie poświadczonym). Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej małżeńskiej powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu wystarczającym będzie pełnomocnictwo udzielone w zwykłej formie pisemnej. Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. Nr 101 (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do 31 października 2023 r. 
     
  • w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia: wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej (w tym umowę spółki cywilnej) oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących te podmioty o ile umocowanie nie wynika z właściwej ewidencji (np. KRS). W przypadku pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu wystarczającym będzie pełnomocnictwo udzielone w zwykłej formie pisemnej. Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. Nr 101 (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do 31 października 2023 r. 
  • osoby przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego (ewentualnie: pisemną zgodę z podpisem notarialnie poświadczonym), zawierające zgodę na nabycie nieruchomości. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu wystarczającym będzie pełnomocnictwo udzielone w zwykłej formie pisemnej. Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. Nr 101 (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do 31 października 2023 r. 

 
Wadium  zwraca  się  niezwłocznie  po  odwołaniu   lub   zamknięciu  przetargu,   jednak   nie później, niż  przed  upływem  3  dni  od  dnia  odwołania,  zamknięcia,  unieważnienia  lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu,  który    przetarg  wygrał,  zalicza  się  na  poczet  ceny  nabycia  nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego. 
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynamniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
 
Ogłoszenie  o  przetargu   zostało   wywieszone  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego w Augustowie ul. Młyńskiej 35 oraz opublikowane na stronie internetowej urzędu www.urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.augustow.pl 
 
Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów. 
 
Szczegółowe informacje udzielane  są  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Augustowie, ul. Młyńskiej 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23. 
  
  
Burmistrz Miasta Augustowa 
 


https://bip.um.augustow.pl/przetargi/sprzedaz--dzierzawa-i-najem-nieruchomosci/ogloszeni..
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie

Przetarg to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.