Przetarg na dom: przasnyski, Chorzele, Poścień-Wieś

ARCHIWALNE

Syndyk masy upadłości ********************* (sygn. akt VIII GUp 231/21) oraz ************************* (sygn. akt VIII GUp 230/21) - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości tj.: - 1/2 udziału przysługującego upadłej ******************** w prawie własności do nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Poścień, gminie Chorzele (powiat przasnyski, województwo mazowieckie) oznaczonej jako działki: nr 329, nr 332, nr 337, nr 342, nr 540 o łącznej powierzchni 5,4200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 104 m2 oraz budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 164 m2, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ******************* za cenę nie niższą niż cena wywoławcza wynosząca 81.750,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) netto tj. 75% ceny oszacowania, która wynosi 109.000,00 zł (sto dziewięć tysięcy złotych 00/100) netto. oraz - 1/2 udziału przysługującego upadłemu *********************** w prawie własności do nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Poścień, gminie Chorzele (powiat przasnyski, województwo mazowieckie) oznaczonej jako działki: nr 329, nr 332, nr 337, nr 342, nr 540 o łącznej powierzchni 5,4200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 104 m2 oraz budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 164 m2, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ******************* za cenę nie niższą niż cena wywoławcza wynosząca 81.750,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) netto tj. 75% ceny oszacowania, która wynosi 109.000,00 zł (sto dziewięć tysięcy złotych 00/100) netto. Działki: nr 329, nr 332, nr 337, nr 342 są niezabudowane, nie przylegają do siebie, ale znajdują się w niewielkiej odległości od siebie. Działka nr 540 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 104 m2, stodołą o pow. zabudowy 99 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 65 m2. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów działki zajmują grunty orne, lasy oraz grunty rolne zabudowane. Dla obszaru, na którym leży nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr 275/XLIV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 września 2017 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze rolnictwa, terenach rolniczych, w tym istniejącej zabudowy zagrodowej oraz terenach lasów. Ponadto działka nr 540 znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Omulwi i Płodownicy. Łączna cena wywoławcza nieruchomości wynosi 163.500,00 zł (sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100) netto tj. 75% ceny oszacowania, która wynosi 218.000,00 zł (dwieście osiemnaście tysięcy złotych 00/100) netto. W skład przedmiotu sprzedaży nie wchodzą wierzytelności ani środki pieniężne. Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest: 1. Złożenie pisemnej oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie nieruchomości w miejscowości Poścień - sygn. akt VIII 230/21 oraz sygn. akt VIII GUp 231/21” drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 7 lipca 2022 r. do godz.15:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii). 2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 16.350,00 zł (szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) do dnia 6 lipca 2022 r., przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku masy. Wadium winno zostać wpłacone na rachunek masy upadłości: Kancelaria Syndyka Beata Waboł nr: 25 1020 1332 0000 1302 1151 7960 prowadzony przez Bank PKO BP SA Oddział w Suwałkach. 3. Oglądanie nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu. 4. Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE dostępnym na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka www.****************** a wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Wesoła 59 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. ***-***-*** w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00.

Cena wywoławcza:

163 500 zł

1 572 zł/m2

104 m2

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Syndyk

Przetarg na dom: przasnyski, Chorzele, Poścień-Wieś

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

163 500 zł

1 572 zł/m2

104 m2

Syndyk masy upadłości ********************* (sygn. akt VIII GUp 231/21) oraz ************************* (sygn. akt VIII GUp 230/21) - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości tj.: - 1/2 udziału przysługującego upadłej ******************** w prawie własności do nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Poścień, gminie Chorzele (powiat przasnyski, województwo mazowieckie) oznaczonej jako działki: nr 329, nr 332, nr 337, nr 342, nr 540 o łącznej powierzchni 5,4200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 104 m2 oraz budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 164 m2, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ******************* za cenę nie niższą niż cena wywoławcza wynosząca 81.750,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) netto tj. 75% ceny oszacowania, która wynosi 109.000,00 zł (sto dziewięć tysięcy złotych 00/100) netto. oraz - 1/2 udziału przysługującego upadłemu *********************** w prawie własności do nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Poścień, gminie Chorzele (powiat przasnyski, województwo mazowieckie) oznaczonej jako działki: nr 329, nr 332, nr 337, nr 342, nr 540 o łącznej powierzchni 5,4200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 104 m2 oraz budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 164 m2, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ******************* za cenę nie niższą niż cena wywoławcza wynosząca 81.750,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) netto tj. 75% ceny oszacowania, która wynosi 109.000,00 zł (sto dziewięć tysięcy złotych 00/100) netto. Działki: nr 329, nr 332, nr 337, nr 342 są niezabudowane, nie przylegają do siebie, ale znajdują się w niewielkiej odległości od siebie. Działka nr 540 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 104 m2, stodołą o pow. zabudowy 99 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 65 m2. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów działki zajmują grunty orne, lasy oraz grunty rolne zabudowane. Dla obszaru, na którym leży nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr 275/XLIV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 września 2017 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze rolnictwa, terenach rolniczych, w tym istniejącej zabudowy zagrodowej oraz terenach lasów. Ponadto działka nr 540 znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Omulwi i Płodownicy. Łączna cena wywoławcza nieruchomości wynosi 163.500,00 zł (sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100) netto tj. 75% ceny oszacowania, która wynosi 218.000,00 zł (dwieście osiemnaście tysięcy złotych 00/100) netto. W skład przedmiotu sprzedaży nie wchodzą wierzytelności ani środki pieniężne. Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest: 1. Złożenie pisemnej oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie nieruchomości w miejscowości Poścień - sygn. akt VIII 230/21 oraz sygn. akt VIII GUp 231/21” drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 7 lipca 2022 r. do godz.15:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii). 2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 16.350,00 zł (szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) do dnia 6 lipca 2022 r., przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku masy. Wadium winno zostać wpłacone na rachunek masy upadłości: Kancelaria Syndyka Beata Waboł nr: 25 1020 1332 0000 1302 1151 7960 prowadzony przez Bank PKO BP SA Oddział w Suwałkach. 3. Oglądanie nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu. 4. Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE dostępnym na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka www.****************** a wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Wesoła 59 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. ***-***-*** w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00.

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Syndyk
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.