Przetarg na działkę: Kraków, Podgórze

ARCHIWALNE

Uniwersytet Jagielloński sprzeda nieruchomość gruntową w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako właściciel nieruchomości położonej w Krakowie, objętej księgą wieczystą nr KR1P/__002pokaż telefon, zaprasza do składania ofert w sprawie nabycia działki nr 222 w całości. I. Przedmiotowa działka nr 222 ma powierzchnię 0,2006 ha i jest położona w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 38. Działka nr 222 powstała w wyniku połączenia i ponownego podziału działek 167, 168, 169, 170/1, 171/9 oraz 171/11 obręb 38 Podgórze operatem geodezyjnym numer P.1261.2021.1968 zatwierdzonym decyzją Prezydenta Miasta Krakowa numer 212/2021 z dnia 22.03.2021 II. Cena wywoławcza przedmiotowej działki nr 222 opisanej w pkt I. wynosi 1.836.500,00 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych) netto. III. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez maksymalnie 120 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. IV . Oferta powinna zawierać: w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej - imię i nazwisko, PESEL, adres, w przypadku przedsiębiorców (osób prawnych i osób fizycznych) - firmę, NIP, adres siedziby firmy oraz adres do korespondencji - o ile jest inny niż adres siedziby, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych lub w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta (w przypadku podmiotów zbiorowych - reprezentantów) lub osoby przez oferenta upoważnionej; w przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie, w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (umownej lub ustawowej) - pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem postępowania ofertowego po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do postępowania lub w przypadku osób fizycznych pozostających w ustawowym ustroju wspólności majątkowej do oferty należy dołączyć zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu i nabycie przedmiotowej nieruchomości, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku osobistego, proponowaną cenę nabycia netto (cyfrowo i słownie), sposób zapłaty w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców (źródło finansowania), potwierdzenie przelewu wadium na konto UJ, oświadczenie na jaki numer rachunku bankowego należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia danej oferty (dotyczy sytuacji, gdy numer rachunku bankowego jest inny niż numer rachunku z którego nastąpił przelew wadium), oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż w przypadku, gdy uczestnik uchyla się od zawarcia umowy pomimo wyboru jego oferty, UJ ma prawo zachować wpłacone wadium, oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności wymagać będzie uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o ile wymagają tego przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, oświadczenie o tym, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz nie wnosi i wnosił nie będzie do niego żadnych uwag, oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o ochronie danych osobowych: https://iod.uj.edu.pl/obowiazek-informacyjny V. Do ceny netto zostanie doliczony stosowny podatek VAT. VI. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. VII. Umowa sprzedaży zostanie zawarta po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem decyzji, zezwoleń lub zgód. VIII. Koszty związane z zawarciem transakcji obciążają w całości nabywcę. IX. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy Uniwersytetu Jagiellońskiego: PEKAO S.A. O/Kraków nr __98 1240 22pokaż telefon z dopiskiem „ wadium na zakup działki 222 obr. 38 Podgórze ”. Wadium uznaje się za prawidłowo wniesione, jeżeli zaksięgowanie kwoty wadium na rachunku bankowym UJ nastąpiło do dnia 17.01.2022 roku . W przypadku wybrania oferty, wadium zostanie zaliczone w poczet ceny sprzedaży. X. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: - p. Marek Uliński - Z-ca Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, tel. __12 6pokaż telefon, __12 6pokaż telefon, e-mail: z.kanclerzaskontaktuj się XI. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ Oferta na zakup działki 222 obr. 38 Podgórze ” w biurze Z-cy Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, ul. Gołębia 24, pokój 19b, pn. - pt. w godz. 7:30 - 15:30, w terminie do 19.01.2022 roku do godz. 13:00. XII. Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. XIII. Uniwersytet Jagielloński informuje o możliwości odbycia wizji lokalnej po telefonicznym oraz mailowym ustaleniu terminu: Z-ca Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, tel. __12 6pokaż telefon, __12 6pokaż telefon, e-mail: z.kanclerzaskontaktuj się Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Numer oferty: NET-GS-1291 Email oferenta: z.kanclerza.nieruchomosci@uj.edu.pl

Cena wywoławcza:

1 836 500 zł

916 zł/m2

2 006 m2

Termin: 2022-01-19

Organizator przetargu:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Przetarg na działkę: Kraków, Podgórze

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

1 836 500 zł

916 zł/m2

2 006 m2

Uniwersytet Jagielloński sprzeda nieruchomość gruntową w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako właściciel nieruchomości położonej w Krakowie, objętej księgą wieczystą nr KR1P/__002pokaż telefon, zaprasza do składania ofert w sprawie nabycia działki nr 222 w całości. I. Przedmiotowa działka nr 222 ma powierzchnię 0,2006 ha i jest położona w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 38. Działka nr 222 powstała w wyniku połączenia i ponownego podziału działek 167, 168, 169, 170/1, 171/9 oraz 171/11 obręb 38 Podgórze operatem geodezyjnym numer P.1261.2021.1968 zatwierdzonym decyzją Prezydenta Miasta Krakowa numer 212/2021 z dnia 22.03.2021 II. Cena wywoławcza przedmiotowej działki nr 222 opisanej w pkt I. wynosi 1.836.500,00 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych) netto. III. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez maksymalnie 120 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. IV . Oferta powinna zawierać: w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej - imię i nazwisko, PESEL, adres, w przypadku przedsiębiorców (osób prawnych i osób fizycznych) - firmę, NIP, adres siedziby firmy oraz adres do korespondencji - o ile jest inny niż adres siedziby, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych lub w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta (w przypadku podmiotów zbiorowych - reprezentantów) lub osoby przez oferenta upoważnionej; w przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie, w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (umownej lub ustawowej) - pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem postępowania ofertowego po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do postępowania lub w przypadku osób fizycznych pozostających w ustawowym ustroju wspólności majątkowej do oferty należy dołączyć zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu i nabycie przedmiotowej nieruchomości, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku osobistego, proponowaną cenę nabycia netto (cyfrowo i słownie), sposób zapłaty w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców (źródło finansowania), potwierdzenie przelewu wadium na konto UJ, oświadczenie na jaki numer rachunku bankowego należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia danej oferty (dotyczy sytuacji, gdy numer rachunku bankowego jest inny niż numer rachunku z którego nastąpił przelew wadium), oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż w przypadku, gdy uczestnik uchyla się od zawarcia umowy pomimo wyboru jego oferty, UJ ma prawo zachować wpłacone wadium, oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności wymagać będzie uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o ile wymagają tego przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, oświadczenie o tym, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz nie wnosi i wnosił nie będzie do niego żadnych uwag, oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o ochronie danych osobowych: https://iod.uj.edu.pl/obowiazek-informacyjny V. Do ceny netto zostanie doliczony stosowny podatek VAT. VI. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. VII. Umowa sprzedaży zostanie zawarta po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem decyzji, zezwoleń lub zgód. VIII. Koszty związane z zawarciem transakcji obciążają w całości nabywcę. IX. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy Uniwersytetu Jagiellońskiego: PEKAO S.A. O/Kraków nr __98 1240 22pokaż telefon z dopiskiem „ wadium na zakup działki 222 obr. 38 Podgórze ”. Wadium uznaje się za prawidłowo wniesione, jeżeli zaksięgowanie kwoty wadium na rachunku bankowym UJ nastąpiło do dnia 17.01.2022 roku . W przypadku wybrania oferty, wadium zostanie zaliczone w poczet ceny sprzedaży. X. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: - p. Marek Uliński - Z-ca Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, tel. __12 6pokaż telefon, __12 6pokaż telefon, e-mail: z.kanclerzaskontaktuj się XI. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ Oferta na zakup działki 222 obr. 38 Podgórze ” w biurze Z-cy Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, ul. Gołębia 24, pokój 19b, pn. - pt. w godz. 7:30 - 15:30, w terminie do 19.01.2022 roku do godz. 13:00. XII. Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. XIII. Uniwersytet Jagielloński informuje o możliwości odbycia wizji lokalnej po telefonicznym oraz mailowym ustaleniu terminu: Z-ca Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, tel. __12 6pokaż telefon, __12 6pokaż telefon, e-mail: z.kanclerzaskontaktuj się Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Numer oferty: NET-GS-1291 Email oferenta: z.kanclerza.nieruchomosci@uj.edu.pl

Termin: 2022-01-19

Organizator przetargu:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.