Licytacja obiektu / lokalu: sochaczewski, Sochaczew, Feliksów

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Przemysław Kosyra na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-01-2022 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie z siedzibą przy 1 Maja 7, 96-500 Sochaczew,  odbędzie się druga licytacja nieruchomości, której właścicielem jest ******************* przy  ,Feliksów,  95-500 Sochaczew, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 1 Maja 7, Sochaczew, 96-500 Sochaczew)  prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca całość gospodarczą w postaci działek gruntu nr 28, 30, 32, 33 i 34, łącznego obszaru 10,29 ha wraz z zabudowaniami, położone we wsi Feliksów, w gminie Sochaczew,dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze *******************,*******************, ******************* i ******************* . Na działce gruntu znajduje się: 1) budynek hali magazynowej z częścią socjalno-biurową o 20.630,71 m2 powierzchni użytkowej w trakcie realizacji; 2) budynek gospodarczy o 315,00 m2 powierzchni użytkowej, w złym stanie technicznym. 3) Ponadto, do hali magazynowej samowolnie dobudowano wiatę metalową o 10,54 m2 powierzchni użytkowej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej. Ponadto, wzdłuż drogi relacji Kożuszki Parcel – Żelazowa Wola przebiega sieć gazowa. Zjazd na nieruchomość bezpośrednio z drogi o nawierzchni urządzonej. Przeznaczenie terenu: działki nr ewid. 28, 30, 32, 33 i 34 znajdują się na terenach przeznaczonych pod realizację zabudowy produkcyjnej lub usługowej, w tym składowej, oznaczonych symbolem 11.3 PU. Suma oszacowania wynosi 33 595 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 22 396 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 359 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 2 w Płocku 37 1020 3974 0000 5602 0229 5525. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. 1 Maja 7, Sochaczew, 96-500  Sochaczew. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Przemysław Kosyra

Cena wywoławcza:

22 396 667 zł

1 086 zł/m2

20 631 m2

Termin: 2022-01-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na obiekt / lokal: sochaczewski, Sochaczew, Feliksów

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

22 396 667 zł

1 086 zł/m2

20 631 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Przemysław Kosyra na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-01-2022 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie z siedzibą przy 1 Maja 7, 96-500 Sochaczew,  odbędzie się druga licytacja nieruchomości, której właścicielem jest ******************* przy  ,Feliksów,  95-500 Sochaczew, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 1 Maja 7, Sochaczew, 96-500 Sochaczew)  prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca całość gospodarczą w postaci działek gruntu nr 28, 30, 32, 33 i 34, łącznego obszaru 10,29 ha wraz z zabudowaniami, położone we wsi Feliksów, w gminie Sochaczew,dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze *******************,*******************, ******************* i ******************* . Na działce gruntu znajduje się: 1) budynek hali magazynowej z częścią socjalno-biurową o 20.630,71 m2 powierzchni użytkowej w trakcie realizacji; 2) budynek gospodarczy o 315,00 m2 powierzchni użytkowej, w złym stanie technicznym. 3) Ponadto, do hali magazynowej samowolnie dobudowano wiatę metalową o 10,54 m2 powierzchni użytkowej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej. Ponadto, wzdłuż drogi relacji Kożuszki Parcel – Żelazowa Wola przebiega sieć gazowa. Zjazd na nieruchomość bezpośrednio z drogi o nawierzchni urządzonej. Przeznaczenie terenu: działki nr ewid. 28, 30, 32, 33 i 34 znajdują się na terenach przeznaczonych pod realizację zabudowy produkcyjnej lub usługowej, w tym składowej, oznaczonych symbolem 11.3 PU. Suma oszacowania wynosi 33 595 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 22 396 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 359 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 2 w Płocku 37 1020 3974 0000 5602 0229 5525. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. 1 Maja 7, Sochaczew, 96-500  Sochaczew. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Przemysław Kosyra

Termin: 2022-01-19

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia obiektu / lokalu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.