Przetarg na dom: Zgierz, Skrajna 18

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. 2022 poz. 479 t.j.), podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym wobec Pana Mariusza Żaczka i Pani Monice Żaczek w dniu 06 września 2022 r. o godz. 1100 w Urzędzie Skarbowym w Zgierzu (pokój nr 9) ul. Popiełuszki 8, 95-100 Zgierz odbędzie się trzecia licytacja nieruchomości gruntowej: położonej: w Ozorkowie przy ul. Skrajnej 18, województwo łódzkie, powiat Zgierski, miasto Ozorków. stanowiącej: nieruchomość gruntową zabudowaną – działka nr 42 o powierzchni 0,1589 ha dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1G/00072989/9 Suma oszacowania wynosi: - 688 000,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy zł 00/100), zaś cena wywołania jest równa 65% oszacowanej wartości nieruchomości i wynosi 447 200,000 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 68 800,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych). Wadium należy złożyć w gotówce u wyznaczonego pracownika organu egzekucyjnego do godz. 1000 w dniu licytacji. Wadium można także wpłacić do dnia 05.09.2022 r. na konto Organu egzekucyjnego NBP O/Łódź nr: 70 1010 1371 0004 4613 9120 0000 z dopiskiem „wadium” oraz oznaczeniem nieruchomości, której wpłata dotyczy (dniem wniesienia wadium przelewem jest dzień uznania kwoty na rachunku bankowym organu egzekucyjnego). Powyższe jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia uczestnika do licytacji w przypadku wyboru formy wpłaty wadium na konto. Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, stosownie do treści art. 111 a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zatrzymuje się oraz zalicza na poczet ceny nabycia, pozostałym licytantom wadium wpłacone przelewem zwraca się w terminie nie dłuższym jak 7 dni roboczych na rachunek bankowy, jednakże wadium wpłacone gotówką pracownik prowadzący sprzedaż zwróci licytantowi niezwłocznie po zakończeniu licytacji. Z chwilą gdy postanowienie o przybiciu stało się ostateczne, organ egzekucyjny wezwie licytanta, który uzyskał przybicie, aby w terminie 14 dni od otrzymania wezwania złożył do depozytu organu egzekucyjnego cenę nabycia z potrąceniem wadium złożonego w gotówce. Na wniosek nabywcy organ egzekucyjny może wyznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak 3 miesięcy. Zgodnie z treścią art. 111b § 1 licytant, który nabędzie nieruchomość i nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium. W licytacji nie mogą brać udziału osoby enumeratywnie wskazane w art. 111 d § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z przepisem art. 111 d § 3 ww. ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym. Prawa osób trzecich nie będą stanowiły przeszkody w licytacji i przyznaniu nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji administracyjnej. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne. Nieruchomość będzie można oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godzinach ustalonych uprzednio telefonicznie (tel. 42 27-01-015), w obecności pracownika tut. Urzędu Skarbowego, natomiast akta wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości można przeglądać w Dziale Egzekucji Administracyjnej Urzędu Skarbowego w Zgierzu (Zgierz, ul. Ks. J. Popiełuszki, pok. 9), w godzinach od 900 do 1200 po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem prowadzącym sprawę (tel. 42 27-01-015). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznaniu nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z poddaszem użytkowym i wolnostojącym budynkiem garażowym dwustanowiskowym. Nieruchomość położona jest w Ozorkowie, przy ul. Skrajnej 18, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta o nr LD1G/00072989/9. Działka nr 42 w ewidencji gruntów opisana jest jako użytek gruntowy oznaczony symbolem B i RIIIb. Dla terenu, na którym jest położona nieruchomość nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Kształt nieruchomości czworokątny zbliżony do wydłużonego prostokąta o szerokości frontu 13m. Działka ogrodzona od frontu ogrodzeniem murowano-metalowym z przęsłami kutymi i cokołem oraz słupkami murowanymi i otynkowanymi. Brama automatyczna, otwierana dwuskrzydłowa. Teren działki częściowo zagospodarowany, teren przed domem oraz wyjazd z garażu utwardzony kostką betonową. Ogrodzenie międzysąsiedzkie z siatki rozpiętej na rurkach metalowych. Cześć działki na południe od garażu niezagospodarowana. Na licytowanej nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy według projektu i decyzji na pozwolenie na budowę równej 109,60 m2 , powierzchni całkowitej 215,40 m2, powierzchni użytkowej 159,20 m2 , kubaturze 730 m3 . Budynek wybudowany na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę nr 547/2006r. z dnia 10.05.2006 r. Budynek wykończony zamieszkały, ale jeszcze nie zgłoszony do użytkowania do Powiatowego Nadzoru Budowlanego. Schody wewnętrzne drewniano-metalowe. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blacho-dachówką, balustrady balkonów kute, okna PCV ze szprosami. Budynek ocieplony i otynkowany. Ponadto wybudowany jest budynek garażowy wolnostojący dwustanowiskowy o powierzchni zabudowy według projektu równej 46,60 m2 , powierzchni całkowitej 46,40 m2 , powierzchni użytkowej 38,60 m2 o kubaturze 212 m3 . Budynek wykonany metodą tradycyjną murowaną z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokryty blacho-dachówką bez wrót garażowych, dach nieocieplony, mury ocieplone i otynkowane. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn. Na oryginale podpisał: Z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu Kierownik Działu Aneta Torzewska

Cena wywoławcza:

447 200 zł

2 809 zł/m2

159 m2

Termin: 2022-09-06

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Zgierzu
Pozostałe przetargi tego organizatora
https://www.lodzkie.kas.gov.pl/documents/3470509/8570452/III+licytacja+nieruchomo%C5%9Bc..

Przetarg na dom: Zgierz, Skrajna 18

Cena wywoławcza:

447 200 zł

2 809 zł/m2

159 m2

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. 2022 poz. 479 t.j.), podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym wobec Pana Mariusza Żaczka i Pani Monice Żaczek w dniu 06 września 2022 r. o godz. 1100 w Urzędzie Skarbowym w Zgierzu (pokój nr 9) ul. Popiełuszki 8, 95-100 Zgierz odbędzie się trzecia licytacja nieruchomości gruntowej: położonej: w Ozorkowie przy ul. Skrajnej 18, województwo łódzkie, powiat Zgierski, miasto Ozorków. stanowiącej: nieruchomość gruntową zabudowaną – działka nr 42 o powierzchni 0,1589 ha dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1G/00072989/9 Suma oszacowania wynosi: - 688 000,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy zł 00/100), zaś cena wywołania jest równa 65% oszacowanej wartości nieruchomości i wynosi 447 200,000 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 68 800,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych). Wadium należy złożyć w gotówce u wyznaczonego pracownika organu egzekucyjnego do godz. 1000 w dniu licytacji. Wadium można także wpłacić do dnia 05.09.2022 r. na konto Organu egzekucyjnego NBP O/Łódź nr: 70 1010 1371 0004 4613 9120 0000 z dopiskiem „wadium” oraz oznaczeniem nieruchomości, której wpłata dotyczy (dniem wniesienia wadium przelewem jest dzień uznania kwoty na rachunku bankowym organu egzekucyjnego). Powyższe jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia uczestnika do licytacji w przypadku wyboru formy wpłaty wadium na konto. Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, stosownie do treści art. 111 a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zatrzymuje się oraz zalicza na poczet ceny nabycia, pozostałym licytantom wadium wpłacone przelewem zwraca się w terminie nie dłuższym jak 7 dni roboczych na rachunek bankowy, jednakże wadium wpłacone gotówką pracownik prowadzący sprzedaż zwróci licytantowi niezwłocznie po zakończeniu licytacji. Z chwilą gdy postanowienie o przybiciu stało się ostateczne, organ egzekucyjny wezwie licytanta, który uzyskał przybicie, aby w terminie 14 dni od otrzymania wezwania złożył do depozytu organu egzekucyjnego cenę nabycia z potrąceniem wadium złożonego w gotówce. Na wniosek nabywcy organ egzekucyjny może wyznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak 3 miesięcy. Zgodnie z treścią art. 111b § 1 licytant, który nabędzie nieruchomość i nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium. W licytacji nie mogą brać udziału osoby enumeratywnie wskazane w art. 111 d § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z przepisem art. 111 d § 3 ww. ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym. Prawa osób trzecich nie będą stanowiły przeszkody w licytacji i przyznaniu nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji administracyjnej. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne. Nieruchomość będzie można oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godzinach ustalonych uprzednio telefonicznie (tel. 42 27-01-015), w obecności pracownika tut. Urzędu Skarbowego, natomiast akta wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości można przeglądać w Dziale Egzekucji Administracyjnej Urzędu Skarbowego w Zgierzu (Zgierz, ul. Ks. J. Popiełuszki, pok. 9), w godzinach od 900 do 1200 po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem prowadzącym sprawę (tel. 42 27-01-015). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznaniu nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z poddaszem użytkowym i wolnostojącym budynkiem garażowym dwustanowiskowym. Nieruchomość położona jest w Ozorkowie, przy ul. Skrajnej 18, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta o nr LD1G/00072989/9. Działka nr 42 w ewidencji gruntów opisana jest jako użytek gruntowy oznaczony symbolem B i RIIIb. Dla terenu, na którym jest położona nieruchomość nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Kształt nieruchomości czworokątny zbliżony do wydłużonego prostokąta o szerokości frontu 13m. Działka ogrodzona od frontu ogrodzeniem murowano-metalowym z przęsłami kutymi i cokołem oraz słupkami murowanymi i otynkowanymi. Brama automatyczna, otwierana dwuskrzydłowa. Teren działki częściowo zagospodarowany, teren przed domem oraz wyjazd z garażu utwardzony kostką betonową. Ogrodzenie międzysąsiedzkie z siatki rozpiętej na rurkach metalowych. Cześć działki na południe od garażu niezagospodarowana. Na licytowanej nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy według projektu i decyzji na pozwolenie na budowę równej 109,60 m2 , powierzchni całkowitej 215,40 m2, powierzchni użytkowej 159,20 m2 , kubaturze 730 m3 . Budynek wybudowany na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę nr 547/2006r. z dnia 10.05.2006 r. Budynek wykończony zamieszkały, ale jeszcze nie zgłoszony do użytkowania do Powiatowego Nadzoru Budowlanego. Schody wewnętrzne drewniano-metalowe. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blacho-dachówką, balustrady balkonów kute, okna PCV ze szprosami. Budynek ocieplony i otynkowany. Ponadto wybudowany jest budynek garażowy wolnostojący dwustanowiskowy o powierzchni zabudowy według projektu równej 46,60 m2 , powierzchni całkowitej 46,40 m2 , powierzchni użytkowej 38,60 m2 o kubaturze 212 m3 . Budynek wykonany metodą tradycyjną murowaną z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokryty blacho-dachówką bez wrót garażowych, dach nieocieplony, mury ocieplone i otynkowane. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn. Na oryginale podpisał: Z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu Kierownik Działu Aneta Torzewska

Termin: 2022-09-06

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Zgierzu
Pozostałe przetargi tego organizatora
https://www.lodzkie.kas.gov.pl/documents/3470509..
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.