Przetarg na działkę: staszowski, Łubnice, Beszowa

ARCHIWALNE

Syndyk masy upadłości **************** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki składników masy upadłości w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowościach Beszowa powiat staszowski w województwie świętokrzyskim stanowiące łąki pastwiska role i las tj działki o nr ewid 62 o pow 6800 m2 dla której Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi kw o nr KI1A000114031 Cena wywoławcza przedmiotu sprzedazy tj dzialki nr ewid 62 to kwota 11538 zł słownie jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych Cena została ustalona na podstawie opisu i oszacowania sporządzonego w dniu 26 listopada 2021 r przez rzeczoznawcę majątkowego Agatę Gorycką I Warunki uczestnictwa w konkursie 1 Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej powyżej wraz z proponowaną ceną nabycia netto Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza 2 Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto podaną kwotowo i słownie należy składać w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert R.Kalita NIE OTWIERAĆ w terminie do dnia 26 maja 2022 roku do godziny 14 osobiście w siedzibie Kancelarii Syndyka Masy Upadłości w Nowej Dębie 39460 ul. Jana Pawła II 6/7 lub pocztą listem poleconym kurierem. Decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka z tym zastrzeżeniem że nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed dniem zawarcia umowy sprzedaży umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż do dnia 10 sierpnia 2022 r Z regulaminem sprzedaży z opisem i oszacowaniem nieruchomości oraz jego stanem prawnym można zapoznać się w Kancelarii Syndyka W kopercie winna znajdować się kolejna zamknięta koperta zawierająca ofertę, z dopiskiem na tej kopercie OFERTA ************ NIE OTWIERAĆ Do oferty należy dołączyć min w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko dokładny adres numer telefonu oraz numer PESEL czytelny podpis oferenta w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna nazwę oferenta wraz z podaniem jego siedziby formy organizacyjno-prawnej oraz czytelne podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób dokładny adres numer NIP lub KRS numer telefonu wskazanie na co składana jest oferta oraz oferowaną cenę nabycia w złotówkach której wysokość nie może być niższa niż minimalna cena sprzedaży w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości bądź oświadczenie że zachodzą wymogi określone w art 8 ustawy z dnia 24 marca1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oświadczenie oferenta że: zapoznał się z regulaminem sprzedaży stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do nich zastrzeżeń wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty podatki i opłaty związane z przeniesieniem własności nieruchomości w tym koszty związane z zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oferent zobowiązuje się dokonać zapłaty całej ceny nie później niż w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do nieruchomości wszelkie zezwolenia i zgody jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane w tym w przypadku nabywców niebędących osobami fizycznymi zgodę właściwych organów nabywcy na nabycie przedmiotu sprzedaży natomiast w przypadku braku konieczności uzyskania takiej zgody od organów nabywcy właściwe dokumenty które to potwierdzają Otwarcie ofert w nastąpi w dniu 27 maja 2022 r o godz 12 w Kancelarii Syndyka w W razie gdyby wpłynęły oferty równorzędne Syndyk może dokonać swobodnego wyboru oferty albo zarządzić w dniu otwarcia ofert dodatkowo aukcję z udziałem oferentów którzy złożyli równorzędne oferty na warunkach wskazanych w regulaminie sprzedaży

Cena wywoławcza:

11 538 zł

2 zł/m2

6 800 m2

Termin: 2022-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk

Przetarg na działkę: staszowski, Łubnice, Beszowa

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

11 538 zł

2 zł/m2

6 800 m2

Syndyk masy upadłości **************** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki składników masy upadłości w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowościach Beszowa powiat staszowski w województwie świętokrzyskim stanowiące łąki pastwiska role i las tj działki o nr ewid 62 o pow 6800 m2 dla której Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi kw o nr KI1A000114031 Cena wywoławcza przedmiotu sprzedazy tj dzialki nr ewid 62 to kwota 11538 zł słownie jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych Cena została ustalona na podstawie opisu i oszacowania sporządzonego w dniu 26 listopada 2021 r przez rzeczoznawcę majątkowego Agatę Gorycką I Warunki uczestnictwa w konkursie 1 Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej powyżej wraz z proponowaną ceną nabycia netto Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza 2 Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto podaną kwotowo i słownie należy składać w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert R.Kalita NIE OTWIERAĆ w terminie do dnia 26 maja 2022 roku do godziny 14 osobiście w siedzibie Kancelarii Syndyka Masy Upadłości w Nowej Dębie 39460 ul. Jana Pawła II 6/7 lub pocztą listem poleconym kurierem. Decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka z tym zastrzeżeniem że nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed dniem zawarcia umowy sprzedaży umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż do dnia 10 sierpnia 2022 r Z regulaminem sprzedaży z opisem i oszacowaniem nieruchomości oraz jego stanem prawnym można zapoznać się w Kancelarii Syndyka W kopercie winna znajdować się kolejna zamknięta koperta zawierająca ofertę, z dopiskiem na tej kopercie OFERTA ************ NIE OTWIERAĆ Do oferty należy dołączyć min w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko dokładny adres numer telefonu oraz numer PESEL czytelny podpis oferenta w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna nazwę oferenta wraz z podaniem jego siedziby formy organizacyjno-prawnej oraz czytelne podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób dokładny adres numer NIP lub KRS numer telefonu wskazanie na co składana jest oferta oraz oferowaną cenę nabycia w złotówkach której wysokość nie może być niższa niż minimalna cena sprzedaży w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości bądź oświadczenie że zachodzą wymogi określone w art 8 ustawy z dnia 24 marca1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oświadczenie oferenta że: zapoznał się z regulaminem sprzedaży stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do nich zastrzeżeń wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty podatki i opłaty związane z przeniesieniem własności nieruchomości w tym koszty związane z zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oferent zobowiązuje się dokonać zapłaty całej ceny nie później niż w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do nieruchomości wszelkie zezwolenia i zgody jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane w tym w przypadku nabywców niebędących osobami fizycznymi zgodę właściwych organów nabywcy na nabycie przedmiotu sprzedaży natomiast w przypadku braku konieczności uzyskania takiej zgody od organów nabywcy właściwe dokumenty które to potwierdzają Otwarcie ofert w nastąpi w dniu 27 maja 2022 r o godz 12 w Kancelarii Syndyka w W razie gdyby wpłynęły oferty równorzędne Syndyk może dokonać swobodnego wyboru oferty albo zarządzić w dniu otwarcia ofert dodatkowo aukcję z udziałem oferentów którzy złożyli równorzędne oferty na warunkach wskazanych w regulaminie sprzedaży

Termin: 2022-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.