Licytacja działki: jędrzejowski, Sędziszów, Klimontów

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11 Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika , położonej przy ,Klimontów, 28-340 Sędziszów, dla której SĄD REJONOWY JĘDRZEJÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Nieruchomości gruntowej niezabudowanej , oznaczonej działką o numerze ewidencyjnym 680, o pow. 0,5300 ha, położona w miejscowości Klimontów (obręb 11), gmina Sędziszów, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie. Działka 680 posiada kształt długiego i wąskiego prostokąta, szerokość działki, według pomiarów na mapie wynosi ok. 9m. Dojazd do działki możliwy drogą gruntową nieutwardzoną. Położona w otoczeniu nieruchomości niezabudowanych o podobnym przeznaczeniu. Według ewidencji gruntów posiada oznaczenie: łąki trwałe klasy IV, V, VI, nieużytki oraz rowy. Działka porośnięta łąką. Brak sieci infrastruktury technicznej w otoczeniu nieruchomości. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 7 559,00-zł Cena wywołania 5 040,00-zł cena rękojmi 755,90-zł Suma oszacowania wynosi 7 559,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 5 039,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 755,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. O/Jędrzejów 28 1240 4416 1111 0000 4958 6019. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Tomasz Wojciechowski

Cena wywoławcza:

5 039 zł

1 zł/m2

5 300 m2

Termin: 2022-05-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na działkę: jędrzejowski, Sędziszów, Klimontów

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

5 039 zł

1 zł/m2

5 300 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11 Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika , położonej przy ,Klimontów, 28-340 Sędziszów, dla której SĄD REJONOWY JĘDRZEJÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Nieruchomości gruntowej niezabudowanej , oznaczonej działką o numerze ewidencyjnym 680, o pow. 0,5300 ha, położona w miejscowości Klimontów (obręb 11), gmina Sędziszów, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie. Działka 680 posiada kształt długiego i wąskiego prostokąta, szerokość działki, według pomiarów na mapie wynosi ok. 9m. Dojazd do działki możliwy drogą gruntową nieutwardzoną. Położona w otoczeniu nieruchomości niezabudowanych o podobnym przeznaczeniu. Według ewidencji gruntów posiada oznaczenie: łąki trwałe klasy IV, V, VI, nieużytki oraz rowy. Działka porośnięta łąką. Brak sieci infrastruktury technicznej w otoczeniu nieruchomości. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 7 559,00-zł Cena wywołania 5 040,00-zł cena rękojmi 755,90-zł Suma oszacowania wynosi 7 559,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 5 039,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 755,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. O/Jędrzejów 28 1240 4416 1111 0000 4958 6019. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Tomasz Wojciechowski

Termin: 2022-05-16

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.