Licytacja działki: Złoty Stok

ARCHIWALNE

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Mariusz Teodor Wesołowski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.05.2022 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę pod adresem ul. Świerkowa 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie w sali nr 23, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: 4. nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie nr 26 (AM-1) o powierzchni 6,7600 ha, położona w obrębie Laski, gmina Złoty Stok w powiecie ząbkowickim, województwie dolnośląskim, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr *******************. Suma oszacowania wynosi 166 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 124725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 630,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XVI/100/04 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoty Stok ) działka gruntu , oznaczona geodezyjnie nr 26, obręb Laski położna jest na obszarze oznaczonym symbolem RP - teren użytków rolnych bez prawa zabudowy oraz RL - teren lasów. W/w nieruchomości są własnością ********************** Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Mariusz Teodor Wesołowski Kontakt: Komornik Sądowy Mariusz Teodor Wesołowski 74 8161 605 kancelaria@ Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Cena wywoławcza:

124 725 zł

2 zł/m2

67 600 m2

Termin: 2022-05-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na działkę: Złoty Stok

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

124 725 zł

2 zł/m2

67 600 m2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Mariusz Teodor Wesołowski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.05.2022 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę pod adresem ul. Świerkowa 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie w sali nr 23, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: 4. nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie nr 26 (AM-1) o powierzchni 6,7600 ha, położona w obrębie Laski, gmina Złoty Stok w powiecie ząbkowickim, województwie dolnośląskim, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr *******************. Suma oszacowania wynosi 166 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 124725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 630,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XVI/100/04 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoty Stok ) działka gruntu , oznaczona geodezyjnie nr 26, obręb Laski położna jest na obszarze oznaczonym symbolem RP - teren użytków rolnych bez prawa zabudowy oraz RL - teren lasów. W/w nieruchomości są własnością ********************** Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Mariusz Teodor Wesołowski Kontakt: Komornik Sądowy Mariusz Teodor Wesołowski 74 8161 605 kancelaria@ Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Termin: 2022-05-18

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.