Przetarg na dom: Jastrzębie-Zdrój

ARCHIWALNE

Syndyk masy upadłości **************** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż: niewydzielonego udziału w wysokości 1/10 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Jastrzębiu-Zdroju, objętej księgą wieczystą *******************, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, za cenę wywoławczą nie niższą niż 4.700,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące siedemset). Pisemne oferty należy składać w języku polskim przesyłką pocztową - listem poleconym lub kurierem w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 08.07.2022 r. na adres: Krzysztof Kubica syndyk masy upadłości **************, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, z czytelnym napisem na kopercie: „sygn. akt XII GUp 566/21” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Sprzedaż udziału w nieruchomości oraz konkurs ofert przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem, który dostępny jest wraz z wyceną nieruchomości na stronie internetowej syndyka (w celu uzyskania jej adresu proszę o telefon pod numer 66*******50). Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest zapoznanie się z regulaminem sprzedaży i jego bezwarunkowa akceptacja. Oferty niespełniające warunków określonych w regulaminie nie będą brane pod uwagę. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, tj. 470,00 zł należy wpłacić na rachunek masy upadłości **************** prowadzony przez Santander Bank Polska SA nr 85 1090 178*******0001 4834 2162 do dnia 06.07.2022 r. (decyduje data uznania rachunku bankowego) z dopiskiem "wadium-przetarg XII GUp 566/21". Z przedmiotem aukcji można zapoznać się bezpośrednio w miejscu położenia nieruchomości tylko po wcześniejszym kontakcie z syndykiem. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2022 r. o godz. 08.30 w Kancelarii Syndyka w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 4, II piętro. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sprzedaży, odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny, unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny oraz niedokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Cena wywoławcza:

4 700 zł

43 zł/m2

110 m2

Termin: 2022-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk Krzysztof Kubica

Przetarg na dom: Jastrzębie-Zdrój

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

4 700 zł

43 zł/m2

110 m2

Syndyk masy upadłości **************** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż: niewydzielonego udziału w wysokości 1/10 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Jastrzębiu-Zdroju, objętej księgą wieczystą *******************, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, za cenę wywoławczą nie niższą niż 4.700,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące siedemset). Pisemne oferty należy składać w języku polskim przesyłką pocztową - listem poleconym lub kurierem w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 08.07.2022 r. na adres: Krzysztof Kubica syndyk masy upadłości **************, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, z czytelnym napisem na kopercie: „sygn. akt XII GUp 566/21” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Sprzedaż udziału w nieruchomości oraz konkurs ofert przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem, który dostępny jest wraz z wyceną nieruchomości na stronie internetowej syndyka (w celu uzyskania jej adresu proszę o telefon pod numer 66*******50). Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest zapoznanie się z regulaminem sprzedaży i jego bezwarunkowa akceptacja. Oferty niespełniające warunków określonych w regulaminie nie będą brane pod uwagę. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, tj. 470,00 zł należy wpłacić na rachunek masy upadłości **************** prowadzony przez Santander Bank Polska SA nr 85 1090 178*******0001 4834 2162 do dnia 06.07.2022 r. (decyduje data uznania rachunku bankowego) z dopiskiem "wadium-przetarg XII GUp 566/21". Z przedmiotem aukcji można zapoznać się bezpośrednio w miejscu położenia nieruchomości tylko po wcześniejszym kontakcie z syndykiem. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2022 r. o godz. 08.30 w Kancelarii Syndyka w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 4, II piętro. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sprzedaży, odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny, unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny oraz niedokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Termin: 2022-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk Krzysztof Kubica
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.