Przetarg na działkę: Jastrzębie-Zdrój, Boża Góra Prawa

Prezydent Miasta Jastrzębie–Zdrój ogłasza na dzień 20 wrzesień 2022 roku na godzinę 12:00 przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie–Zdrój położonej przy ul. Boża Góra Prawa, który odbędzie się w sali 129 A, I piętro w budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju. Nieruchomość 243 znajduje się na Osiedlu Bogoczowiec położonym w zachodniej części miasta. To osiedle obejmuje niewielki obszar ok. 35 ha i liczy ok. 1,3 tys. mieszkańców. Zabudowa Bogoczowca to przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (bloki mieszkalne) wraz towarzyszącą zabudową publiczną i handlowo-usługową, oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Południową granicę Osiedla wyznacza ul. Wodzisławska (DW 939). Działka 243 położona jest w północnej części Osiedla Bogoczowiec, w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. W szczególności na południe od działki 243 znajdują się zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne, na wschodzie znajduje się nieruchomość usługowa (dom przyjęć). Z kolei na zachodzie znajduje się bocznica ul. Boża Góra Prawa zakończona niewielkim placem manewrowym oraz podobna niezabudowana działka, natomiast na północy przebiegają linie kolejowe obsługujące likwidowaną obecnie kopalnię Jas-Mos (tory w zasadzie nie są obecnie użytkowane). Ok. 200 m na południe przebiega ul. Boża Góra Prawa prowadząca w obu kierunkach do ul. Wodzisławskiej (DW 939) prowadzącej z centrum miasta na zachód do obwodnicy miasta i autostrady A1. Nieruchomość położona jest w Jastrzębiu-Zdroju, przy bocznicy ul. Boża Góra Prawa (droga lokalna o nawierzchni asfaltowej). Działka nr 243 jest niezabudowana, porośnięta zielenią niską i wysoką. Ma ona kształt zbliżony do trapezu o szerokości ok. 25-29 m i długości ok. 47-51 m. Obszar ten częściowo płaski (północna część działki), a częściowo obniżony w stosunku do poziomu terenu. Działka posiada dostęp do uzbrojenia: wody, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i gazu, przy czym sieci te są odległe od kilku do ok. 30 m od granic działki. Przy granicy działki przebiega nieczynny wodociąg. Nad północno-zachodnim narożnikiem działki nr 243 przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia (110 kV), która wraz z strefą ochronną znacznie ogranicza możliwość zabudowy działki 243 (do zabudowy nadaje się tylko jej południowa część). Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/120/2007 Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój z dnia 28.06.2007 roku o symbolu roboczym C75 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 161, poz. 3000 z dnia 26.09.2007 roku ww. działka znajduje się w strefie: 32MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz 2KDW – niepubliczne ulice i drogi wewnętrzne. Działka znajduje się w terenie górniczym KWK „ Jastrzębie-Bzie”. Część działki 243 znajduje się w strefie technicznej linii elektroenergetycznej. Dla przedmiotowego terenu nie wyznaczono obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. Dla terenu 32MNU przeznaczenie to: 1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią, z wyjątkiem stacji paliw oraz produkcji, składów i magazynów niezwiązanych z funkcją usługową; w obrębie poszczególnych działek możliwe jest dowolne łączenie wymienionych przeznaczeń; 108 000,00zł netto (77,14 zł 1 m2) + 23% VAT Wadium do 14.09.2022r. 10 800,00 zł Postąpienie 1080,00 zł 2) dopuszczalne: a) działalność produkcyjna związana wyłącznie z prowadzoną funkcją usługową, b) utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej oraz działalności z tym związanej, c) obiekty towarzyszące, takie jak garaże, budynki gospodarcze, wiaty. Dla terenu 2KDW przeznaczenie to : 1) podstawowe: tereny niepublicznych ulic i parkingów, obiekty i urządzenia związane z ruchem samochodowym i jego bezpieczeństwem; 2) dopuszczalne: prowadzenie sieci infrastruktury technicznej i lokalizacja związanych z nią urządzeń, lokalizacja reklam, elementów informacji wizualnej i zieleni przyulicznej. Biorąc pod uwagę powyższe zgodnie z §10 ust. 2 pkt 3 Uchwały dotyczącej MPZP: wszelkie działania inwestycyjne, w tym makroniwelacja, budowa obiektów kubaturowych, ogrodzeń, uzbrojenie terenu, nasadzenia i długotrwałe składowanie materiałów, prowadzone w określonych przepisami odrębnymi granicach stref technicznych lub kontrolowanych sieci istniejących i planowanych, wymagają uzyskania zgody zarządzającego siecią; na rysunku planu oznaczono orientacyjny zasięg tych stref; Przebieg linii wysokiego napięcia nad przedmiotową działką umożliwia sytuowanie obiektów kubaturowych lub innych działań inwestycyjnych bez kolizji ze strefami technicznymi linii. W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych pod linią wysokiego napięcia lub bezpośrednio w strefie technicznej linii, zgodnych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, muszą one uzyskać zgodę zarządcy sieci. Gmina Jastrzębie-Zdrój otrzymała w lipcu 2021 roku informacje od JSW S.A. iż:  przedmiotowy rejon położony jest poza OG i TG kopalń JSW S.A.  w rejonie tym wpływy ujawniły się już na powierzchni  stwierdza się, że rejon przy ul. Boża Góra Prawa będzie wolny od wpływów bezpośrednich eksploatacji górniczej. Ewentualne wznowienie granic przedmiotowej nieruchomości nabywca może dokonać wyłącznie we własnym zakresie i na własny koszt. W przypadku ewentualnych różnic zbywca nie ponosi odpowiedzialności. Informacje w sprawie wycinki drzew znajdujących się na nieruchomości można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Miasta Jastrzębie-Zdrój, pokój 512 A, tel. (032) 47 85 321. W sprawie decyzji administracyjnej dotyczącej wyrażenia zgody na wyłączenie z produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1161) - nr tel. 32 47 85 180. Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego planu oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania można uzyskać w Wydziale Architektury Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdrój oraz na stronie www.bip.jastrzebie.pl. Dodatkowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości oraz uzgodnienia branżowe z JSW S.A. oraz Tauron można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pokój 469 B tel. (032) 47 85 273.

Cena wywoławcza:

108 000 zł

77 zł/m2

1 400 m2

Termin: 2022-09-20

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Pozostałe przetargi tego organizatora
https://bip.jastrzebie.pl/przetarg-nieruchomosci/69673/boza-gora-prawa

Przetarg na działkę: Jastrzębie-Zdrój, Boża Góra Prawa

Cena wywoławcza:

108 000 zł

77 zł/m2

1 400 m2

Prezydent Miasta Jastrzębie–Zdrój ogłasza na dzień 20 wrzesień 2022 roku na godzinę 12:00 przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie–Zdrój położonej przy ul. Boża Góra Prawa, który odbędzie się w sali 129 A, I piętro w budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju. Nieruchomość 243 znajduje się na Osiedlu Bogoczowiec położonym w zachodniej części miasta. To osiedle obejmuje niewielki obszar ok. 35 ha i liczy ok. 1,3 tys. mieszkańców. Zabudowa Bogoczowca to przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (bloki mieszkalne) wraz towarzyszącą zabudową publiczną i handlowo-usługową, oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Południową granicę Osiedla wyznacza ul. Wodzisławska (DW 939). Działka 243 położona jest w północnej części Osiedla Bogoczowiec, w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. W szczególności na południe od działki 243 znajdują się zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne, na wschodzie znajduje się nieruchomość usługowa (dom przyjęć). Z kolei na zachodzie znajduje się bocznica ul. Boża Góra Prawa zakończona niewielkim placem manewrowym oraz podobna niezabudowana działka, natomiast na północy przebiegają linie kolejowe obsługujące likwidowaną obecnie kopalnię Jas-Mos (tory w zasadzie nie są obecnie użytkowane). Ok. 200 m na południe przebiega ul. Boża Góra Prawa prowadząca w obu kierunkach do ul. Wodzisławskiej (DW 939) prowadzącej z centrum miasta na zachód do obwodnicy miasta i autostrady A1. Nieruchomość położona jest w Jastrzębiu-Zdroju, przy bocznicy ul. Boża Góra Prawa (droga lokalna o nawierzchni asfaltowej). Działka nr 243 jest niezabudowana, porośnięta zielenią niską i wysoką. Ma ona kształt zbliżony do trapezu o szerokości ok. 25-29 m i długości ok. 47-51 m. Obszar ten częściowo płaski (północna część działki), a częściowo obniżony w stosunku do poziomu terenu. Działka posiada dostęp do uzbrojenia: wody, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i gazu, przy czym sieci te są odległe od kilku do ok. 30 m od granic działki. Przy granicy działki przebiega nieczynny wodociąg. Nad północno-zachodnim narożnikiem działki nr 243 przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia (110 kV), która wraz z strefą ochronną znacznie ogranicza możliwość zabudowy działki 243 (do zabudowy nadaje się tylko jej południowa część). Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/120/2007 Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój z dnia 28.06.2007 roku o symbolu roboczym C75 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 161, poz. 3000 z dnia 26.09.2007 roku ww. działka znajduje się w strefie: 32MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz 2KDW – niepubliczne ulice i drogi wewnętrzne. Działka znajduje się w terenie górniczym KWK „ Jastrzębie-Bzie”. Część działki 243 znajduje się w strefie technicznej linii elektroenergetycznej. Dla przedmiotowego terenu nie wyznaczono obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. Dla terenu 32MNU przeznaczenie to: 1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią, z wyjątkiem stacji paliw oraz produkcji, składów i magazynów niezwiązanych z funkcją usługową; w obrębie poszczególnych działek możliwe jest dowolne łączenie wymienionych przeznaczeń; 108 000,00zł netto (77,14 zł 1 m2) + 23% VAT Wadium do 14.09.2022r. 10 800,00 zł Postąpienie 1080,00 zł 2) dopuszczalne: a) działalność produkcyjna związana wyłącznie z prowadzoną funkcją usługową, b) utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej oraz działalności z tym związanej, c) obiekty towarzyszące, takie jak garaże, budynki gospodarcze, wiaty. Dla terenu 2KDW przeznaczenie to : 1) podstawowe: tereny niepublicznych ulic i parkingów, obiekty i urządzenia związane z ruchem samochodowym i jego bezpieczeństwem; 2) dopuszczalne: prowadzenie sieci infrastruktury technicznej i lokalizacja związanych z nią urządzeń, lokalizacja reklam, elementów informacji wizualnej i zieleni przyulicznej. Biorąc pod uwagę powyższe zgodnie z §10 ust. 2 pkt 3 Uchwały dotyczącej MPZP: wszelkie działania inwestycyjne, w tym makroniwelacja, budowa obiektów kubaturowych, ogrodzeń, uzbrojenie terenu, nasadzenia i długotrwałe składowanie materiałów, prowadzone w określonych przepisami odrębnymi granicach stref technicznych lub kontrolowanych sieci istniejących i planowanych, wymagają uzyskania zgody zarządzającego siecią; na rysunku planu oznaczono orientacyjny zasięg tych stref; Przebieg linii wysokiego napięcia nad przedmiotową działką umożliwia sytuowanie obiektów kubaturowych lub innych działań inwestycyjnych bez kolizji ze strefami technicznymi linii. W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych pod linią wysokiego napięcia lub bezpośrednio w strefie technicznej linii, zgodnych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, muszą one uzyskać zgodę zarządcy sieci. Gmina Jastrzębie-Zdrój otrzymała w lipcu 2021 roku informacje od JSW S.A. iż:  przedmiotowy rejon położony jest poza OG i TG kopalń JSW S.A.  w rejonie tym wpływy ujawniły się już na powierzchni  stwierdza się, że rejon przy ul. Boża Góra Prawa będzie wolny od wpływów bezpośrednich eksploatacji górniczej. Ewentualne wznowienie granic przedmiotowej nieruchomości nabywca może dokonać wyłącznie we własnym zakresie i na własny koszt. W przypadku ewentualnych różnic zbywca nie ponosi odpowiedzialności. Informacje w sprawie wycinki drzew znajdujących się na nieruchomości można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Miasta Jastrzębie-Zdrój, pokój 512 A, tel. (032) 47 85 321. W sprawie decyzji administracyjnej dotyczącej wyrażenia zgody na wyłączenie z produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1161) - nr tel. 32 47 85 180. Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego planu oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania można uzyskać w Wydziale Architektury Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdrój oraz na stronie www.bip.jastrzebie.pl. Dodatkowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości oraz uzgodnienia branżowe z JSW S.A. oraz Tauron można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pokój 469 B tel. (032) 47 85 273.

Termin: 2022-09-20

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Pozostałe przetargi tego organizatora
https://bip.jastrzebie.pl/przetarg-nieruchomosci..
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.