Licytacja obiektu / lokalu: Częstochowa, Stradom, Dźbowska

ARCHIWALNE

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 18 maja 2022 r. o godz. 10:30 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie  ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się: D R U G A  L I C Y T A C J A niżej wymienionych nieruchomości : 1. nieruchomość  gruntowa zabudowana budynkiem warsztatu blacharskiego, działka nr ewid. 48/14 o pow. 920 m2, położona w miejscowości Częstochowa, ul. Dźbowska 60/62  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr KW *******************. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2.050.882,32 zł. (w tym VAT 23%) Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 1.367.254,88 zł  (w tym VAT 23%) Rękojmia 205.088,23 zł  (w tym VAT 23%) 2. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem warsztatu lakierniczego, oraz budynkiem garażu, działka nr 48/29 obręb 359 o pow. 923 m2, położonej w miejscowości Częstochowa, przy ul. Dźbowska 60/62 która posiada założoną Księgę Wieczystą nr ******************* w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 425.949,00 zł.   (w tym VAT 23%) Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 283.966,00 zł  (w tym VAT 23%) Rękojmia 42.594,90 zł,  (w tym VAT 23%) stanowiących własność dłużnika *******************  Egzekucja z nieruchomości opisanych w pkt. 1 do 2 została połączona w trybie art. 926 § 1 kpc w jedno postępowanie egzekucyjne. Zatem nieruchomości będą wywołane i licytowane łącznie.   Nieruchomości będące przedmiotem licytacji oszacowane łącznie na kwotę: 2.476.831,32 zł  (w tym VAT 23%) Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 1.651.220,88 zł  (w tym VAT 23%) Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto komornika nr : 22105011421000002355161460 w ING Banku Śląskim SA w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 247.683,13 zł  (w tym VAT 23%), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt Km 375/20 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

Cena wywoławcza:

1 651 221 zł

Termin: 2022-05-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na obiekt / lokal: Częstochowa, Stradom, Dźbowska

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

1 651 221 zł
O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 18 maja 2022 r. o godz. 10:30 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie  ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się: D R U G A  L I C Y T A C J A niżej wymienionych nieruchomości : 1. nieruchomość  gruntowa zabudowana budynkiem warsztatu blacharskiego, działka nr ewid. 48/14 o pow. 920 m2, położona w miejscowości Częstochowa, ul. Dźbowska 60/62  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr KW *******************. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2.050.882,32 zł. (w tym VAT 23%) Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 1.367.254,88 zł  (w tym VAT 23%) Rękojmia 205.088,23 zł  (w tym VAT 23%) 2. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem warsztatu lakierniczego, oraz budynkiem garażu, działka nr 48/29 obręb 359 o pow. 923 m2, położonej w miejscowości Częstochowa, przy ul. Dźbowska 60/62 która posiada założoną Księgę Wieczystą nr ******************* w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 425.949,00 zł.   (w tym VAT 23%) Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 283.966,00 zł  (w tym VAT 23%) Rękojmia 42.594,90 zł,  (w tym VAT 23%) stanowiących własność dłużnika *******************  Egzekucja z nieruchomości opisanych w pkt. 1 do 2 została połączona w trybie art. 926 § 1 kpc w jedno postępowanie egzekucyjne. Zatem nieruchomości będą wywołane i licytowane łącznie.   Nieruchomości będące przedmiotem licytacji oszacowane łącznie na kwotę: 2.476.831,32 zł  (w tym VAT 23%) Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 1.651.220,88 zł  (w tym VAT 23%) Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto komornika nr : 22105011421000002355161460 w ING Banku Śląskim SA w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 247.683,13 zł  (w tym VAT 23%), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt Km 375/20 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

Termin: 2022-05-18

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia obiektu / lokalu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.