Przetarg na działkę: Sandomierz

ARCHIWALNE

Sandomierz, 2022-04- 07 GN.6840.2.4.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu, przy ul. Długiej i ul. Milberta, stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego. 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności n/w niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego, objętych księgą wieczystą KI1S/00078343/6, położonych przy ul. Długiej i ul. Milberta w Sandomierzu w obrębie 0004 Sandomierz Poscaleniowy, opisanych w poniższej tabeli. Lp. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów: Opis nieruchomości: Cena wywoławcza nieruchomości (zł) brutto Wadium (zł) Obciążenia nieruchomości Termin i godzina przetargu nr ewidencyjny działki powierzchnia (ha) 1. 934/139 0,1477 RIIIa 149 430,00 7 472,00 przez działkę nr 934/139 przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia 18.05.2022 r. godz. 9.00 2 934/140 934/141 0,1035 0,0167 0,1202 RIIIa RIIIa 121 610,00 6 081,00 18.05.2022 r. godz. 10.00 3 934/154 934/155 0,0879 0,0242 0,1121 RIIIa RIIIa 113 410,00 5 671,00 18.05.2022 r. godz. 11.00 2. Teren w/w nieruchomości nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sandomierz. Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Sandomierza o warunkach zabudowy znak: UA.6730.24.2021 z dnia 16.06.2021 r., teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, funkcja mieszkaniowa jednorodzinna, budowa 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami (…)”. 3. Nieruchomości winny być zagospodarowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w terminach dogodnych dla nabywców. 4. Przy zbywaniu w/w nieruchomości, w celu zapewnienia im dostępu do publicznych dróg gminnych – ul. Długiej i ul. Milberta, będzie ustanowiona dla nich służebność drogi koniecznej na nieruchomościach położonych w Sandomierzu w obrębie 0004 Sandomierz Poscaleniowy, stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego, oznaczonych działkami nr, nr 940, 934/132, 934/172, 934/147, 934/145 i 934/146. 5. Nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością. 6. Ceny przeznaczonych do sprzedaży działek są cenami brutto. Zostały ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), w wysokości nie niższej niż ich wartości rynkowe, określone przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wyceny z dnia 28 sierpnia 2021 r.. Uwzględniają podatek od towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 poz. 685 z późn. zm.). 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wskazanej w w/w tabeli. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu PLN, na konto Starostwa Powiatowego w Sandomierzu – Bank Spółdzielczy w Sandomierzu nr 74 9429 0004 2001 0013 2251 0024 w terminie nie później niż w dniu 13 maja 2022 r. Za datę dokonania wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Sandomierzu – tj. datę wpływu wadium na wskazany rachunek Bankowy. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość, powinien być również opisany numerem ewidencyjnym działki, której wpłata dotyczy. 8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg wygrał, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników, zostaną zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 9. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość oraz dowód wniesienia wadium, a w przypadku: - podmiotów innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego; - małżonków - jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, wraz ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - oryginał z podpisem notarialnie poświadczonym, - małżonków - jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, do dokonywania czynności przetargowych konieczne jest przedłożenie: wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich - oryginał z podpisami poświadczonymi notarialnie. Właściwy organ jest uprawniony do żądania od uczestnika przetargu danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania, adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. 10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 12. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który przetarg wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin zawarcia umowy wyznaczony zostanie na co najmniej 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 13. Nabywca nieruchomości, ustalony w drodze przetargu, zobowiązany jest zapłacić, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, cenę nabycia nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, pomniejszoną o wcześniej wpłacone wadium. Nabywca ponosi również koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz opłat sądowych związanych z dokonywaniem wpisów w księdze wieczystej. 14. Przetargi dla poszczególnych nieruchomości odbędą się w terminach i godzinach wskazanych w w/w tabeli, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 34, IV piętro, sala konferencyjna nr 403. 15. Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, w pokoju 205, tel. 15 644-10-10, wew. 364. Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów, informacja o odwołaniu przetargu oraz przyczynie odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej i w BIP Starostwa Powiatowego w Sandomierzu bip.powiat.sandomierz.pl, w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym - w publikatorze internetowym monitorurzedowy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sandomierzu. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Sandomierzu tel: 15 644-10-10, wew. 364 Zapytaj o Ofertę Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Cena wywoławcza:

113 410 zł

51 zł/m2

2 242 m2

Termin: 2022-05-18

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Pozostałe przetargi tego organizatora

Przetarg na działkę: Sandomierz

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

113 410 zł

51 zł/m2

2 242 m2

Sandomierz, 2022-04- 07 GN.6840.2.4.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu, przy ul. Długiej i ul. Milberta, stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego. 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności n/w niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego, objętych księgą wieczystą KI1S/00078343/6, położonych przy ul. Długiej i ul. Milberta w Sandomierzu w obrębie 0004 Sandomierz Poscaleniowy, opisanych w poniższej tabeli. Lp. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów: Opis nieruchomości: Cena wywoławcza nieruchomości (zł) brutto Wadium (zł) Obciążenia nieruchomości Termin i godzina przetargu nr ewidencyjny działki powierzchnia (ha) 1. 934/139 0,1477 RIIIa 149 430,00 7 472,00 przez działkę nr 934/139 przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia 18.05.2022 r. godz. 9.00 2 934/140 934/141 0,1035 0,0167 0,1202 RIIIa RIIIa 121 610,00 6 081,00 18.05.2022 r. godz. 10.00 3 934/154 934/155 0,0879 0,0242 0,1121 RIIIa RIIIa 113 410,00 5 671,00 18.05.2022 r. godz. 11.00 2. Teren w/w nieruchomości nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sandomierz. Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Sandomierza o warunkach zabudowy znak: UA.6730.24.2021 z dnia 16.06.2021 r., teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, funkcja mieszkaniowa jednorodzinna, budowa 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami (…)”. 3. Nieruchomości winny być zagospodarowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w terminach dogodnych dla nabywców. 4. Przy zbywaniu w/w nieruchomości, w celu zapewnienia im dostępu do publicznych dróg gminnych – ul. Długiej i ul. Milberta, będzie ustanowiona dla nich służebność drogi koniecznej na nieruchomościach położonych w Sandomierzu w obrębie 0004 Sandomierz Poscaleniowy, stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego, oznaczonych działkami nr, nr 940, 934/132, 934/172, 934/147, 934/145 i 934/146. 5. Nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością. 6. Ceny przeznaczonych do sprzedaży działek są cenami brutto. Zostały ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), w wysokości nie niższej niż ich wartości rynkowe, określone przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wyceny z dnia 28 sierpnia 2021 r.. Uwzględniają podatek od towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 poz. 685 z późn. zm.). 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wskazanej w w/w tabeli. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu PLN, na konto Starostwa Powiatowego w Sandomierzu – Bank Spółdzielczy w Sandomierzu nr 74 9429 0004 2001 0013 2251 0024 w terminie nie później niż w dniu 13 maja 2022 r. Za datę dokonania wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Sandomierzu – tj. datę wpływu wadium na wskazany rachunek Bankowy. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość, powinien być również opisany numerem ewidencyjnym działki, której wpłata dotyczy. 8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg wygrał, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników, zostaną zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 9. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość oraz dowód wniesienia wadium, a w przypadku: - podmiotów innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego; - małżonków - jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, wraz ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - oryginał z podpisem notarialnie poświadczonym, - małżonków - jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, do dokonywania czynności przetargowych konieczne jest przedłożenie: wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich - oryginał z podpisami poświadczonymi notarialnie. Właściwy organ jest uprawniony do żądania od uczestnika przetargu danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania, adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. 10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 12. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który przetarg wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin zawarcia umowy wyznaczony zostanie na co najmniej 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 13. Nabywca nieruchomości, ustalony w drodze przetargu, zobowiązany jest zapłacić, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, cenę nabycia nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, pomniejszoną o wcześniej wpłacone wadium. Nabywca ponosi również koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz opłat sądowych związanych z dokonywaniem wpisów w księdze wieczystej. 14. Przetargi dla poszczególnych nieruchomości odbędą się w terminach i godzinach wskazanych w w/w tabeli, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 34, IV piętro, sala konferencyjna nr 403. 15. Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, w pokoju 205, tel. 15 644-10-10, wew. 364. Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów, informacja o odwołaniu przetargu oraz przyczynie odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej i w BIP Starostwa Powiatowego w Sandomierzu bip.powiat.sandomierz.pl, w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym - w publikatorze internetowym monitorurzedowy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sandomierzu. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Sandomierzu tel: 15 644-10-10, wew. 364 Zapytaj o Ofertę Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Termin: 2022-05-18

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Pozostałe przetargi tego organizatora
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.